EN absolutely
volume_up
{adverb}

absolutely (also: abs)
Robotics systems are just incredible these days, absolutely incredible.
Roboticasystemen zijn dezer dagen gewoon ongelooflijk, absoluut ongelooflijk.
This is absolutely crucial, and virtuality is dazzling at delivering this.
Dit is absoluut cruciaal en virtualiteit is schitterend in de aanlevering ervan.
Thirdly, special treatment for developing countries is absolutely positive.
Ten derde is een speciale behandeling van de ontwikkelingslanden absoluut legitiem.
absolutely (also: certainly, definitely, for sure, indeed)
volume_up
zeker {adv.}
The problem raised by Mr Marín regarding this is absolutely crucial.
Het probleem waarop in dit verband gewezen is, is zeker en vast van essentieel belang.
The Chinese are absolutely winning this race to the new Moon, by the way.
De Chinezen winnen trouwens deze nieuwe race naar de maan zeker.
We need to be absolutely clear where they are coming from.
We moeten absoluut zeker weten waar de vluchtelingen vandaan komen.
absolutely (also: genuinely, honestly, indeed, really)
volume_up
echt {adv.}
There is absolutely no justification for these delays, which really are quite substantial.
Er is geen enkele rechtvaardiging voor deze vertragingen, die echt niet gering zijn.
There are so many things involved that a multidisciplinary approach is absolutely essential.
Het gaat over zoveel dingen dat een multidisciplinaire aanpak echt noodzakelijk is.
It is absolutely horrendous; there is no way to describe it.
Het is echt iets afschuwelijks, ik heb er gewoon geen woorden voor.
Indeed, it is absolutely necessary to keep the current names of the programmes.
Het is inderdaad volstrekt noodzakelijk dat de programma's hun huidige naam behouden.
Mr Martin, you are absolutely correct and this is certainly the right path to take.
Geachte afgevaardigde, u hebt absoluut gelijk en dat is inderdaad de juiste weg.
Yes, it is absolutely necessary for the Treaty to be ratified by all the Member States.
Het is inderdaad noodzakelijk dat het Verdrag door alle lidstaten wordt geratificeerd.
Reform of the judicial system in particular is absolutely essential.
Vooral de hervorming van het rechtssysteem is absoluut noodzakelijk.
In that way, we will retain a Europe that is mainly focused on the market and the currency, and that is heading absolutely the wrong way.
Hiermee houden we een Europa dat vooral op de markt en de munt is gericht, en dat is absoluut de verkeerde weg.
It seems very clear that it is absolutely vital to provide support in the field of employment, especially in the new Member States.
Uit deze cijfers blijkt overduidelijk dat het onontbeerlijk is om de werkgelegenheid een belangrijke impuls te geven, vooral in de nieuwe lidstaten.
The same cannot be said for this directive which we had absolutely no need of.
Van deze richtlijn kun je dat bepaald niet zeggen: niemand die erop zat te wachten.
In other words, the annual report is not easy to read and it provides absolutely no overview of the situation.
Het jaarverslag is met andere woorden niet bepaald leesbaar en maakt de situatie er geenszins helderder op.
It is absolutely right that those appropriations should not be released until the Commission has defined those categories of tasks that need to be outsourced.
Het is volkomen terecht dat deze kredieten pas worden vrijgegeven als de Commissie heeft bepaald welke taken kunnen worden uitbesteed.
absolutely (also: definitely, without fail)
It will be absolutely essential to avoid excessive bureaucracy in this.
Een teveel aan bureaucratie moet daarbij beslist worden voorkomen.
My answer to that last point of the question is absolutely, definitely yes!
Mijn antwoord op het laatste punt van de vraag is absoluut en beslist ja!
It is absolutely essential to know what country the products are from.
Het land waar de producten vandaan komen moet beslist bekend zijn.
absolutely (also: actually, genuinely, honestly, indeed)
They are absolutely disgusting and they're good for nothing."
Ze zijn werkelijk weerzinwekkend en helemaal nergens goed voor."
European Union policy has entered an absolutely vicious circle.
Het beleid van de Europese Unie is in een werkelijk vicieuze cirkel terechtgekomen.
And the people that went there absolutely loved it.
En de bezoekers vonden het werkelijk prachtig.
absolutely (also: definitely, without fail)
For ethical reasons too, comprehensive labelling is absolutely essential.
Ook om ethische redenen is een volledige etikettering volstrekt noodzakelijk.
Indeed, it is absolutely necessary to keep the current names of the programmes.
Het is inderdaad volstrekt noodzakelijk dat de programma's hun huidige naam behouden.
It is absolutely pointless to exclude the European Parliament from that discussion.
Het is volstrekt onzinnig om het Europees Parlement van deze discussie uit te sluiten.
absolutely (also: definitely, without fail)
volume_up
strikt {adv.}
These provisions must be strictly adhered to and this change is absolutely necessary.
Deze bepalingen moeten strikt worden nageleefd, en de voorgestelde wijziging is absoluut noodzakelijk.
I think it is absolutely vital if we want to keep or win the customer's trust.
Ik denk dat het strikt noodzakelijk is als wij het vertrouwen van de consument willen bewaren of winnen.
It is absolutely vital that common European solutions are applied to any country in economic difficulties.
Het is strikt noodzakelijk dat er voor een mogelijke asymmetrische schok die een lidstaat kan treffen gemeenschappelijke Europese oplossingen worden gevonden.
absolutely (also: definitely)
volume_up
gegarandeerd {adj.} (stellig)
Public service must absolutely be guaranteed, even in an open market.
De openbare dienst moet absoluut gegarandeerd blijven, ook in een open markt.
There is absolutely no willingness to discuss important instruments that would guarantee success.
Er is helemaal geen bereidheid om te discussiëren over de belangrijke instrumenten, die gegarandeerd tot succes zouden leiden.
I mean it's just absolutely a formula for failure.
Het is een gegarandeerde formule voor mislukking.
absolutely (also: definitely, without fail)
volume_up
per se {adv.}
It is absolutely essential that we put an end to policies of inequality.
Wij moeten beleid dat paal en perk stelt aan de politiek van het meten met twee maten per se steunen.
However, for pressing schedule reasons, Mr President, this regulation absolutely must be adopted at first reading.
Welnu, omdat langer uitstel niet mogelijk is, mijnheer de Voorzitter, moet deze verordening per se in eerste lezing worden aangenomen.
The European Parliament's debate today, with its joint discussion, gives a good example, as these two subject areas do not absolutely have to be in contradiction to each other.
Het Europees Parlement geeft met het debat van vandaag het goede voorbeeld door beide onderwerpen gezamenlijk te bespreken, omdat ze niet per se elkaars tegengestelden zijn.
absolutely (also: actually, indeed, really, truly)
absolutely (also: actually, certainly, indeed, really)
absolutely (also: indeed, really, truly, truthfully)
absolutely (also: actually, in fact)
absolutely
Het is ten enenmale onjuist.
We, as a parliament, absolutely condemn the human rights situation in the country and the lack of free speech.
Wij als Parlement veroordelen de mensenrechtensituatie en het ontbreken van vrijheid van meningsuiting in het land ten enenmale.

Synonyms (English) for "absolutely":

absolutely
absolute

Context sentences for "absolutely" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf we end up having the debate in those terms, it will lead absolutely nowhere.
Als we het debat in die termen gaan voeren, zal dat helemaal nergens toe leiden.
EnglishThere were a few things that appeared not to be organised absolutely perfectly.
Er waren een paar dingen die niet helemaal perfect georganiseerd leken te zijn.
EnglishI believe that, if we are going to be absolutely rigorous, no calculation is fair.
Ik denk dat geen enkele berekening juist is als men uiterst nauwkeurig wil zijn.
EnglishThere is absolutely no doubt about this, and Turkey should acknowledge the fact.
Turkije dient zich ten volle bewust te worden van dit ondubbelzinnige gegeven.
EnglishThe fact is that, internationally, the price competition is absolutely ruthless.
Immers, internationaal is er bij uitstek sprake van een keiharde prijsconcurrentie.
EnglishI am absolutely delighted about this, and many speakers have made the same point.
Meerdere sprekers hebben hierop gewezen en ook ik vind dit een zeer heuglijk feit.
EnglishIf it has been going on, which I doubt, it is an absolutely reprehensible matter.
Als het is gebeurd, wat ik betwijfel, is dit ethisch gezien zeer afkeurenswaardig.
EnglishAnd I'll tell you why we need to change it, but we absolutely have to change it.
Ik zal je vertellen waarom we die moeten veranderen, maar dat het moet, is een feit.
EnglishThe honourable Member is absolutely right to bring that to the Council's attention.
De geachte afgevaardigde brengt dit zeer terecht onder de aandacht van de Raad.
EnglishWill absolutely the same criteria apply to Serbia-Montenegro as to Croatia?
Zullen voor Servië-Montenegro precies dezelfde criteria gelden als voor Kroatië?
EnglishAs I see it, that is absolutely the most important outcome of the conciliation.
Dat is naar mijn mening het allerbelangrijkste resultaat van de bemiddeling.
EnglishAs every parent knows, young children put absolutely everything in their mouths.
Iedere ouder weet dat kinderen op lage leeftijd alles in hun mond stoppen.
EnglishThe creation of an enterprise culture within the Union is absolutely essential.
Het scheppen van een ondernemingscultuur in de Unie is van cruciaal belang.
EnglishMadam Commissioner, please do not worry, what you have said is absolutely correct.
-- Mevrouw de commissaris, maakt u zich geen zorgen, wat u zegt is correct.
EnglishIt was absolutely right to nominate Winfried Menrad as rapporteur of the 2000 report.
De benoeming van de heer Menrad tot rapporteur voor 2000 was een schot in de roos.
EnglishThere is absolutely no intention to give the Central Bank supplementary powers.
Helemaal niet om de Europese Centrale Bank extra bevoegdheden te verlenen.
EnglishHowever, I think that what the Commission has just told me is absolutely scandalous.
Maar wat de Commissie mij zopas heeft meegedeeld vind ik eerlijk gezegd schandelijk.
EnglishThis is absolutely disproportionate and in no way helps the peace process.
Dat is buiten elke proportie en bevordert op generlei wijze het vredesproces.
EnglishOur Italian friends have absolutely no interest in politicising this matter.
Onze Italiaanse vrienden hebben er helemaal geen belang bij deze zaak te politiseren.
EnglishI absolutely agree that we need to examine this point in more detail and more depth.
Ik ben het er helemaal mee eens dat we dit punt nader en grondiger moeten bestuderen.