EN to accede
volume_up
[acceded|acceded] {verb}

For a country to accede to it, there are clear criteria that must be fulfilled.
Als een land wil toetreden, zijn er duidelijke criteria waaraan voldaan moet worden.
When these states accede to the Union, however, this obligation will cease to apply.
Als die landen toetreden, valt die verplichting echter weg.
Other major vehicle manufacturers will accede to the agreement sooner or later.
Vroeg of laat zullen andere belangrijke auto producerende landen tot de overeenkomst toetreden.
Something I do have difficulty with and which I think merits a comment is the acceptance of Romania and Bulgaria acceding.
Waar ik wel moeite mee heb en waarvan ik vind dat er nog een opmerking over gemaakt moet worden, is het als feit aanvaarden van de opname van Roemenië en Bulgarije.
to accede (also: to affiliate, to join)
to accede
to accede (also: to agree, to consent)
to accede

Context sentences for "to accede" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission finds that all of the other Member States could accede to the agreement.
De Commissie meent dat alle overige lidstaten de overeenkomst kunnen ondertekenen.
EnglishTo which I would add the Cuban request to accede to the ACP countries.
Daar voeg ik nog het Cubaanse verzoek om toetreding tot de ACS-landen aan toe.
EnglishOnce the adaptation process has been completed they will be ready to accede.
De verwezenlijking van dit aanpassingsproces is bepalend voor het moment van toetreding.
EnglishOur ability to enlarge must go hand in hand with other countries ' ability to accede.
Uitbreiding en toetreding moeten qua ontwikkeling gelijk op lopen.
EnglishUnder the decisions taken, the whole of Cyprus will accede.
Ik wil duidelijk maken dat niet slechts een gedeelte van Cyprus wordt opgenomen.
EnglishDespite the Swedish wish to allow the Baltic Sea countries to accede.
Ongeacht het Zweeds verlangen om de Oostzeelanden te laten aansluiten.
EnglishAll the countries who wish to accede to the European Union are aware of that procedure.
Alle landen die tot de Europese Unie wensen toe te treden, zijn zich van die procedure bewust.
EnglishThis means that none of the neutral or non-allied states would be compelled to accede.
Dat betekent dus dat geen van de neutrale of niet-gebonden landen gedwongen wordt toe te treden.
EnglishHalf of the Austrian border is shared with countries wishing to accede to the European Union.
De helft van de grens van Oostenrijk loopt langs de toetredende landen.
EnglishI hope that is the spirit in which Malta will accede to the European Union.
Ik hoop dat de toetreding van Malta zich in deze zin voltrekt.
EnglishThe Union has stated that it wishes a united island to accede.
De Unie heeft verklaard dat zij een voorstander is van de toetreding van een verenigd Cyprus.
EnglishI join colleagues in urging the Commission to accede to our views.
Ik sluit mij aan bij de collega's die de Commissie hebben verzocht onze standpunten over te nemen.
EnglishWe demand various criteria of the countries which will accede and of other countries, wherever they may be.
Wij leggen de kandidaat-landen - en andere landen, waar dan ook - allerlei criteria op.
EnglishIt is that all five Nordic countries should decide not to accede to the Schengen Agreement.
Dat is dat alle vijf Noordse landen besluiten om zich niet bij het Akkoord van Schengen aan te sluiten.
EnglishI do not know whether that applies already in some of the countries which wish to accede to the Union.
Ik weet niet of deze regel nu al geldt in sommige kandidaat-landen voor toetreding tot de Unie.
EnglishThat Bulgaria and Romania will accede is not a matter of doubt; both countries have achieved a great deal.
Over de toetreding van Bulgarije en Roemenië bestaat geen twijfel.
EnglishThe report’ s position on which countries may accede to the European Union is not clear.
In het verslag wordt geen duidelijk standpunt ingenomen over welke landen lid van de Europese Unie kunnen worden.
EnglishLastly, let me reiterate the Union’ s desire to see Cyprus accede as a unified country.
Tot slot wil ik nogmaals beklemtonen dat de Unie ernaar streeft Cyprus als een herenigd land in de Unie op te nemen.
EnglishIt can now accede to them as the European Community and be among the first to ratify them.
Zij kan hier nu als Europese Gemeenschap haar goedkeuring aan hechten en deze als een van de eersten ratificeren.
EnglishThe promise is that, if they meet the conditions, they can accede.
Uiteraard kunnen er altijd vertragingen optreden.