"accidental" translation into Dutch

EN

"accidental" in Dutch

EN accidental
volume_up
{adjective}

I think he felt that the greatest things in life were accidental, and perhaps not planned at all.
Ik denk dat hij vond dat de grootste dingen in het leven toevallig waren.
Louis Kahn: How accidental our existences are really and how full of influence by circumstance.
Louis Kahn: Hoe toevallig onze existentie in feite is, en hoe vol met invloeden van omstandigheden.
The risk that the Member States are not given the same treatment exists, whether it occurs consciously or is merely a reflection of accidental discrimination.
Het gevaar bestaat dat de lidstaten niet gelijk behandeld worden, of het nu bewust of toevallig gebeurt.
accidental (also: additional, another)
volume_up
meer {adj.}
accidental (also: additional, remaining)
volume_up
verder {adj.}
accidental (also: adventitious, chance, random)
accidental

Synonyms (English) for "accidental":

accidental
accident

Context sentences for "accidental" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis also raises the question of whether accidental contamination can be avoided completely.
Daarbij is het ook de vraag of een ongewilde besmetting wel te vermijden valt.
EnglishThat policy depended, however, on certain temporary, national and accidental circumstances.
Dat was echter het gevolg van bepaalde tijdelijke nationale en toevallige omstandigheden.
EnglishAny resemblance to persons here present is, of course, entirely accidental.
Elke vergelijking met de hier aanwezige personen is natuurlijk volstrekt uit de lucht gegrepen.
EnglishI think there are accidental parents; there's no doubt about that.
Ik denk dat er toevallige ouders zijn, daar twijfel ik niet aan.
EnglishYou have to realise this accidental chance is an honor.
Je moet dus goed inprenten dat het een hele eer is dat dit nu verandert.
EnglishMost retail sound is inappropriate and accidental, and even hostile, and it has a dramatic effect on sales.
Het meeste geluid in winkels is ongeschikt, willekeurig en zelfs vijandig.
EnglishAmendments 5 and 9 introduce a definition of accidental marine pollution.
De amendementen 5 en 9 beogen de invoering van een definitie van verontreiniging van de zee door ongevallen.
EnglishIt is not just an accidental oversight, it is an increasingly obvious one.
Dat is niet slechts een toevallige tekortkoming, dat is een tekortkoming die we steeds duidelijker constateren.
EnglishThe definition of accidental marine pollution includes a reference to munitions dumping.
In de definitie van verontreiniging van de zee door ongevallen is een verwijzing naar gedumpte munitie opgenomen.
EnglishThe Inter-Library Loan scheme might become an accidental casualty of change.
Zo zou het programma voor de onderlinge uitleen tussen bibliotheken wel eens een onbedoeld slachtoffer kunnen worden.
EnglishAs for the threshold value, my group will be endorsing 0.5 % or lower for accidental presence.
Voor wat de drempelwaarde betreft: voor toevallige aanwezigheid zal mijn fractie 0,5% of lager ondersteunen.
EnglishThe government has recognised the " accidental " killing of six children in Puerto Rico on 15 August.
En het leger heeft de moord, " bij vergissing ", op zes kinderen in Pueblo Rico, op 15 augustus ll., erkend.
Englishd. accidental or deliberate marine pollution.
d. onopzettelijke of opzettelijke verontreiniging van de zee.
EnglishCombating accidental doping is much easier.
De bestrijding van onopzettelijke doping is veel eenvoudiger.
Englishto prevent any accidental contamination of fields by cross-pollination between GMO and non-GMO crops.
het voorkomen van elke onbedoelde besmetting van akkers als gevolg van kruisbestuiving tussen GGO- en niet-GGO-gewassen.
EnglishThis report acknowledges the need for establishing cooperation in the field of accidental marine pollution.
In dit verslag wordt erkend dat wij moeten samenwerken op het gebied van de verontreiniging van de zee door ongevallen.
EnglishThis report acknowledges the need for establishing cooperation in the field of accidental marine pollution.
In dit verslag erkennen wij de noodzaak tot samenwerking op het gebied van zeewatervervuiling ten gevolge van ongevallen.
EnglishI don't think there are accidental kids.
Maar ik denk niet dat er toevallige kinderen zijn.
EnglishI think you can rule out accidental death.
Ik denk dat je toevallige dood kan uitsluiten.
EnglishWe can all, at times, excuse an occasional argument or even an accidental slap that might be given.
We kunnen allemaal, te allen tijde, vergiffenis opbrengen voor een ruzie zo nu en dan, en zelfs voor een klap die wel eens kan vallen.