"according as" translation into Dutch

EN

"according as" in Dutch

EN according as
volume_up
{adverb}

according as (also: according to, after, as per, at)
volume_up
naar {prp.}
According to Western standards, this is an insurmountable obstacle for a constitutional state.
Naar Westerse maatstaven een onoverkomelijk obstakel voor een rechtsstaat.
According to the Spanish authorities, they immediately began to investigate the case.
Volgens de Spaanse autoriteiten werd er onmiddellijk een onderzoek ingesteld naar deze zaak.
According to the rapporteur's own information, this applies here.
Naar eigen zeggen is dat volgens de rapporteur in de huidige situatie het geval.
according as (also: according to, along, beyond, by)
volume_up
langs {prp.}
It should, however, be clear to all MEPs that the Commission cannot act independently according to this latter procedure and must always seek permission from the Council.
Het moet echter voor alle collega's duidelijk zijn dat de Commissie met deze laatste procedure niet zelfstandig kan optreden en steeds langs de Raad moet om toestemming te vragen.
according as (also: according to, as per, by)
We have the expenses distributed among policy areas and according to activities.
De uitgaven zijn ingedeeld volgens beleidssectoren en volgens activiteit.
According to some figures, 95 % of prostitution is forced prostitution.
Volgens sommige gegevens is prostitutie voor 95 procent gedwongen prostitutie.
According to the rapporteur, the economic situation is catastrophic.
Volgens de rapporteur is de huidige economische conjunctuur rampzalig.
according as (also: according to, as a result of, by, owing to)
according as (also: according to, by)
It took about four years and according to some participants was not always very transparent.
Dat heeft zo'n vier jaar geduurd en was blijkens mededelingen van sommige deelnemers niet altijd even transparant.
According to the rapporteur’ s findings, Paragraph 4 of the report can in any event be duly deleted.
Blijkens de bevindingen van de rapporteur kan in elk geval paragraaf 4 van zijn verslag gevoeglijk worden geschrapt.
According to Article 149 of the Treaty on European Union, the European Union's task is to support linguistic diversity.
De EU heeft, blijkens artikel 149 van het EU-Verdrag, de taak om de taalkundige diversiteit te ondersteunen.

Context sentences for "according as" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAccording to a Burmese newspaper, Mr Nichols was a scoundrel who deserved to die.
Een Birmaanse krant schrijft dat Nichols een schurk is die zijn dood verdiende.
EnglishHowever, the evaluation of the results varies greatly according to the network.
De evaluatie van de resultaten verschilt echter sterk naargelang de netwerken.
EnglishAccording to our information, the return systems are still working extremely well.
Voor zover wij weten functioneren de recyclingsystemen nog steeds voortreffelijk.
EnglishRussia must strengthen its institutions and operate according to the rule of law.
Rusland moet zijn instellingen versterken en als een rechtsstaat functioneren.
EnglishThe problem is deciding on the principles according to which this should take place.
Het probleem is echter te bepalen welk principe daarbij moet worden aangehouden.
EnglishAccording to the new arrangements, there are now two parts to Question Time.
Op grond van de nieuwe bepalingen wordt het vragenuur opgesplitst in twee delen.
EnglishAccording to the law, however, Cyprus does not comprise two separate States.
In juridische zin bestaan er helemaal geen twee afzonderlijke staten op Cyprus.
EnglishI am not going to vote simply solely according to what is on the voting list.
Ik wil bij het stemmen niet alleen afgaan op hetgeen er op de stemlijst staat.
EnglishAccording to the media, my country would be one of the direct targets of this report.
Als men de media mag geloven, is mijn land een van de doelwitten van dit verslag.
EnglishAccording to the documents, cooperation with the High Representative was fruitful.
In de stukken wordt gesproken over goede samenwerking met de Hoge Vertegenwoordiger.
EnglishIt is a piecemeal approach in which the emphasis varies according to the publication.
Het is een stapsgewijze benadering, waarbij de nadruk telkens weer anders ligt.
EnglishAccording to the indications, this budget will primarily please new Member States.
Het lijkt erop dat met name de nieuwe lidstaten blij zullen zijn met deze begroting.
EnglishThe recovery will then be pursued according to the sectional procedures in place.
Het terugvorderen zal dan gebeuren overeenkomstig de sectionele procedures.
EnglishAccording to Mrs Berger, the structure of the document was somewhat chaotic.
Mevrouw Berger heeft gezegd dat zij de opbouw van het document wat rommelig vindt.
EnglishI would be grateful if you would do so according to the Rules of Procedure.
Ik zou het op prijs stellen, indien u daarbij ons Reglement zou willen toepassen.
EnglishEmployment among women decreases according to the number of children that they have.
De arbeidsparticipatie van de vrouw is omgekeerd evenredig aan het aantal kinderen.
EnglishAccording to a report by the World Bank, it is possible to absorb this amount.
Een rapport van de Wereldbank stelt dat dit bedrag geabsorbeerd kan worden.
English., according to Mr Florenz.
Op de luchthaven Düsseldorf begint de nacht om 22 uur, zei mijn collega Florenz.
EnglishAccording to research, once infected with HIV, women are more susceptible to AIDS.
Onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen sneller AIDS krijgen na met HIV te zijn besmet.
EnglishThe solution adopted has varied according to the type of worker involved.
De oplossing die dan uit de bus kwam, was afhankelijk van het soort werknemer.