EN to account for
volume_up
{verb}

Hydro and biotechnology combined account for 95 % of renewable energy.
Waterkracht en biotechnologie vormen samen 95 % van de hernieuwbare energiebronnen.
They account for less than three percent of our total regrets.
Zij vormen minder dan drie procent van onze totale spijt.
They account for 99 % of all businesses and provide 53 % of jobs.
Ze vormen meer dan 99 procent van alle ondernemingen en zorgen voor 53 procent van de werkgelegenheid.
to account for (also: to assert, to certify, to declare, to explain)
(Laughter) And therefore, he says, "How do I account for this inexplicable lack of emotions?
(publiek lacht) "Hoe kan ik dit rare gebrek aan emoties verklaren?
So it is a combination of several factors that account for the delay.
In zoverre was er een samenloop van factoren die verklaart waarom de dingen zich hebben opgehoopt.
Secondly, where are the weapons of mass destruction on account of which the war was declared?
Ten tweede: waar zijn de massavernietigingswapens op grond waarvan deze oorlog werd verklaard?
Nor can we be content with improving the safety of tunnels that are part of the TENs, while taking no account of the other road tunnels.
Het is niet afdoende om uitsluitend de tunnels die deel uitmaken van de TEN's veiliger te maken en alle andere verkeerstunnels buiten beschouwing te laten.
If I had to choose a priority target for our aid to Africa, it would be children, who account for as much as 50 % of the population.
Als mij gevraagd zou worden om een prioritaire doelstelling voor Afrika aan te wijzen, zou ik voor " kinderen " kiezen, aangezien zij 50 procent van de bevolking uitmaken.
Certainly income premiums are becoming so much more important that they now account for roughly half the expenditure of the Guarantee Section of the EAGGF.
Zeker nu die inkomenstoeslagen zozeer in belang toenemen, dat ze nu al ruwweg de helft van de uitgaven in de Garantieafdeling van het EOGFL uitmaken.
But that cannot account for the mass either.
Maar dat kan ook niet verantwoordelijk zijn voor al de massa.
That also includes those responsible for serious human rights violations being called to account.
Daar hoort ook bij dat degenen die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van de mensenrechten ter verantwoording worden geroepen.
Well there's only a few diseases that account for the vast majority of those deaths: diarrhea, pneumonia and malaria.
~~~ Er is maar een klein aantal ziektes die verantwoordelijk zijn voor de overgrote meerderheid van die sterftegevallen: buikloop, longontsteking en malaria.
What is wrong with having a system whereby you have to account for what you spend?
Wat is er verkeerd aan een systeem waarbij je de uitgaven moet verantwoorden?
If the Council then fails to do so, it will have to account for its actions in public.
Als de Raad van ministers dan in gebreke blijft, zal hij zich in het openbaar moeten verantwoorden.
Parliaments are there to set policy, to implement and oversee the implementation of policy and to account for money.
Het is de taak van een parlement om beleid te maken, uit te voeren, de uitvoering te controleren en het gebruik van middelen te verantwoorden.
to account for
voor zijn rekening nemen
We have to be able to account to the people who elect us and explain to them how their money is spent.
We zijn de kiezers verantwoording schuldig en we moeten kunnen uitleggen hoe hun geld wordt besteed.
If it at least respected democratic legitimacy, it should be consulting Parliament on why it is not taking account of these proposals.
Als de Commissie de democratische legitimiteit zou respecteren zou zij toch op zijn minst het Parlement moeten uitleggen waarom zij geen rekening houdt met deze voorstellen.
Therefore when people say that the Commission is unelected, we can tell them that we keep the Commission under control and hold them to account.
Als mensen zeggen dat de Commissie een niet-gekozen instelling is, kunnen we dus uitleggen dat we de Commissie onder controle houden en dat ze rekenschap aan ons dient af te leggen.
I should like to comment in greater detail on these two aspects, taking account also of certain comments made in the Committee on Economic and Monetary Affairs.
Ik zal deze twee aspecten meer gedetailleerd toelichten en daarbij tegelijkertijd ingaan op met bepaalde opmerkingen uit de Economische en Monetaire Commissie.
to account for (also: to explain, to scowl, to intimate)
Finally, I want to take into account the criticism which we have seen in Parliament's report.
Tot slot wil ik nog duidelijk maken dat ik rekening zal houden met de kritiek in het verslag van het Parlement.
to account for (also: to explain, to forecast, to foretell, to imply)
to account for (also: to explain, to expound, to set forth)
Mr President, I shall just very briefly give an account of the principles which form the basis of my position.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil heel in het kort even de principes uiteenzetten waarop ik mijn standpunt baseer.
I have now given an open and honest account of where the disagreement lies.
Nu heb ik eerlijk en openlijk uiteengezet waarover onenigheid bestaat.
It will also take into account the principles of sustainable or environmentally friendly development set out in the Gothenburg strategy.
Ook de beginselen van duurzame of milieuvriendelijke groei, zoals uiteengezet in de strategie van Göteborg, worden in aanmerking genomen.
to account for (also: to explain)
to account for
The Member States must now give an account of what use they and their authorities have actually made of the money.
Nu moeten de lidstaten rekenschap afleggen over hoe zij en hun overheden de middelen daadwerkelijk hebben gebruikt.
My judgement is that where Member States have control of the money, they ought properly to account for it as well.
Naar mijn oordeel moeten de lidstaten, als zij zeggenschap hebben over geld, daarvan ook adequaat rekenschap afleggen.
Serious breaches of the law must also be pursued through the courts, and those responsible must be held to account.
Ernstige wetsovertredingen moeten eveneens door de rechtbanken worden vervolgd en de verantwoordelijken moeten rekenschap afleggen.

Context sentences for "to account for" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI hope that the outcome of our vote will take into account all this information.
Ik hoop dat bij de stemming rekening gehouden zal worden met al deze gegevens.
EnglishThe report gives a very good account of the situation and the problems involved.
De stand van zaken en de problemen worden in het verslag zeer goed samengevat.
EnglishIf we take the background emissions into account, this will indeed be impossible.
Rekening houdend met de achtergrondemissies zal dit inderdaad onmogelijk zijn.
EnglishIn my opinion, it gives a good account of the problems with the new constitution.
Dat geeft in mijn ogen goed weer wat de haken en ogen aan de nieuwe grondwet zijn.
EnglishI would like the European Parliament to take these considerations into account.
Ik zou graag zien dat het Europees Parlement rekening houdt met deze overwegingen.
EnglishThe bot, our rising celebrity, also has his own Twitter account: @robotinthewild.
De bot, onze opkomende ster, heeft ook zijn eigen Twitteraccount: @robotinthewild.
EnglishI hope the Commission will see fit to take account of this geographical position.
Ik hoop dat de Commissie met deze geografische positie rekening zal willen houden.
EnglishUNWRA has suffered a great deal on account of financial problems in recent years.
De afgelopen jaren heeft de UNWRA ook sterk geleden onder de financiële problemen.
EnglishThe President of the Commission has to take that into account now in what he does.
De voorzitter van de Commissie moet daar nu rekening mee houden bij wat hij doet.
EnglishArticle 129 is not a suitable legal basis and it must be rejected on that account.
Artikel 129 is geen geschikte rechtsgrondslag en moet dan ook verworpen worden.
EnglishThe market could in theory pay for account to be taken of values such as quality.
In beginsel zouden dit soort kwaliteitswaarden door de markt betaald kunnen worden.
EnglishI would like to stress the need for Commissioner Liikanen take account of this fact.
Ik zou dat met nadruk onder de aandacht van commissaris Liikanen willen brengen.
EnglishThe Commission’ s task is to take account of the will of the budgetary authority.
De Commissie heeft rekening te houden met de wil van de begrotingsautoriteit.
EnglishIn an enlarged EU, they will probably account for a significantly higher percentage.
In een uitgebreide EU zal dit percentage waarschijnlijk aanzienlijk hoger liggen.
EnglishThe danger of too much regulation must also be taken into account in good time.
Er moet ook op tijd rekening worden gehouden met het gevaar van te veel regelgeving.
English In preparing its policy on the environment, the Union shall take account of:
    Bij het bepalen van het beleid op milieugebied houdt de Unie rekening met:
EnglishBut the account we are paying in to is generally geared to one Member State.
Maar de rekening waarop we storten wordt in het algemeen in één lidstaat geopend.
EnglishBut the financing of a rational transition must take account of the farmers ' needs.
Maar de financiering van een goede overgang moet voor de boeren gewaarborgd zijn.
EnglishThe Council and the Commission have not taken Parliament's opinion into account.
De Raad en de Commissie hebben geen rekening gehouden met de mening van het Parlement.
EnglishIt would be good if the way you conduct business were to take us into account.
Het zou mooi zijn als u daarmee in uw handelswijze ook rekening wilt houden.