"achievable" translation into Dutch

EN

"achievable" in Dutch

EN achievable
volume_up
{adjective}

achievable (also: possible, workable, accomplishable)
An objective must be realistic and achievable, that is what motivates and stimulates.
Een doelstelling moet realistisch zijn, haalbaar zijn, dat werkt motiverend en stimulerend.
In some cases their figures are achievable, in others not.
In sommige gevallen zijn hun streefcijfers haalbaar, in andere niet.
We believe that this course of action is ambitious, yet achievable.
Wij denken dat deze piste ambitieus is, maar toch haalbaar.
achievable (also: possible)
Implementation at the end of 2006 remains a challenging but achievable task.
De tenuitvoerlegging tegen het eind van 2006 blijft een uitdagende doch haalbare zaak.
Not very elegant, but the maximum achievable and hopefully the beginning of greater things.
Niet fraai, maar het maximum haalbare en hopelijk het begin van grotere stappen.
1 January 2007 is an achievable date for Bulgaria’ s accession to the European Union.
1 januari 2007 is een haalbare datum voor de toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie.
achievable (also: feasible)
achievable (also: doable, executable, viable)
It must be based on sound science and facts and it must be achievable and viable.
Het dient te zijn gebaseerd op wetenschappelijke informatie en feiten, en het moet uitvoerbaar en haalbaar zijn.
achievable
achievable

Synonyms (English) for "achievable":

achievable

Context sentences for "achievable" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe most achievable result is then a compromise which, in fact, satisfies nobody.
Het best bereikbare resultaat is dan een compromis dat eigenlijk niemand tevredenstelt.
EnglishA country where both production and supply are achievable only with great difficulty.
Een land waar zowel productie als bevoorrading slechts moeilijk te verwezenlijken zijn.
EnglishHowever, cooperation is only achievable if it is a two-way process.
Er kan echter alleen worden samengewerkt als er sprake is van tweerichtingsverkeer.
EnglishIt is not a perfect solution, it may not be totally achievable.
De oplossing is niet perfect en kan wellicht nooit in zijn geheel worden bereikt.
EnglishHowever, its success will depend largely on achievable objectives being set.
Dit succes zal echter in hoge mate afhangen van wat als mogelijke doelstellingen wordt bepaald.
EnglishThe first pilot projects which we shall carry out will perhaps show what is achievable.
Onze eerste proefprojecten zullen misschien al wel duidelijk maken wat er kan worden gedaan.
EnglishI did press very hard indeed but unfortunately it was not achievable.
Ik heb werkelijk mijn uiterste best gedaan, maar helaas was mijn doel niet te verwezenlijken.
EnglishThe Commission has the job of making this objective achievable in the next seven years.
De Europese Commissie heeft nu de taak dat doel in de komende zeven jaar binnen bereik te brengen.
EnglishI confirm that this is a goal that one should have, but I am not sure that it is achievable at this stage.
Ik ben er echter niet zeker van of we dit nu reeds kunnen verwezenlijken.
EnglishI believe that, with all our help, the aims stated in the report, of which there are many, are achievable.
Ik geloof dat de talrijke doelstellingen van het verslag met onze hulp kunnen worden bereikt.
EnglishIn addition, the objectives of the Lisbon process do not appear achievable with the current instruments.
Ook de doelstellingen van het Lissabon-proces lijken met de huidige instrumenten niet bereikbaar.
EnglishAt the same time, improvements in Parliament's administrative efficiency are both necessary and achievable.
Tegelijkertijd kan en moet de doelmatigheid van de parlementaire administratie verhoogd worden.
EnglishThe fact that we have come close to full employment is a practical example of what is achievable.
Het feit dat we bijna volledige werkgelegenheid hebben bereikt is een praktisch voorbeeld van wat mogelijk is.
EnglishIn making compromises, however, that is, when defining what is achievable now, we must show more courage.
Maar dan moeten wij wel meer moed betonen bij het vaststellen van de punten die nu realiseerbaar zijn.
EnglishI say to my colleagues in the EPP group on this: please accept this challenge; what I am saying is reasonable and achievable.
Ik zou mijn collega's in de PPE-Fractie willen verzoeken deze uitdaging aan te gaan.
EnglishEvents in the last year have demonstrated that the consolidation of the peace process is achievable.
De gebeurtenissen van het afgelopen half jaar hebben laten zien dat voortgang van het vredesproces wel degelijk mogelijk is.
EnglishAlthough the Commission considers that its proposal is generally achievable by 2010, there are some uncertainties.
Hoewel de Commissie denkt dat haar voorstel tegen 2010 kan worden uitgevoerd, rijzen hier en daar toch vragen.
EnglishIt is the basic responsibility of the States and, above all, an achievable objective if we mobilise the necessary resources.
Bovenal is het echter een doel dat kan worden bereikt indien de noodzakelijke middelen worden vrijgemaakt.
EnglishTargets, though, only guarantee a change in behaviour if they are realistic, by which I mean achievable.
Deze doelstellingen bieden echter slechts garanties voor een gedragswijziging als zij geloofwaardig, dat wil zeggen, afdwingbaar zijn.
EnglishIndeed, it uses the Lisbon strategy to create an ambitious, yet achievable process for sustainable development.
Dat beleid herneemt de strategie van Lissabon om een ambitieus, maar realistisch proces van duurzame ontwikkeling op gang te brengen.