EN achievement
volume_up
{noun}

achievement (also: coup, success, Godspeed)
This is therefore an impressive personal achievement on the part of Mr Rocard.
Het gaat hier dan ook om een persoonlijk en intelligent succes van de heer Rocard.
Would it not be an important, impressive achievement for the citizens?
Zou dit geen belangrijk en indrukwekkend succes zijn voor de burgers?
Prime Minister, this was a great personal achievement on your part.
Mijnheer de eerste minister, dat was werkelijk een groot persoonlijk succes van u!
achievement (also: accomplishment, acquirement, act, action)
Mr Karas and Commissioner Bolkestein are to be congratulated for this achievement.
De heer Karas en commissaris Bolkestein verdienen lof voor deze prestatie.
Given the troubled history of this region that in itself is an achievement.
Gelet op de roerige geschiedenis van deze regio is dat op zichzelf al een prestatie.
Mr President, I would like to congratulate the rapporteur on his achievement.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil de rapporteur complimenteren met zijn prestatie.
achievement (also: accomplishment, act, action, deed)
I first thought it was a remarkably intelligent achievement on my part, but it was done by the machine.
Ik dacht eerst dat ik een bijzonder intelligente daad had verricht, maar dat was de machine.
Dat zou echt een goede daad zijn.
achievement (also: acquirement)
The concept of supranational law is a Roman achievement.
Het idee van een supranationaal recht is een Romeinse verworvenheid.
Today we must at all costs protect this achievement of the transatlantic dialogue.
De transatlantische dialoog is een verworvenheid die we tot elke prijs in stand moeten houden.
We should certainly continue down this road, for that is a major achievement.
Dat moet zeker zo doorgaan, want het is een grote verworvenheid.
achievement (also: success)
It has been the essential guarantee of an achievement unique in European history.
Het was een essentiële voorwaarde voor het welslagen van deze unieke verwezenlijking in de Europese geschiedenis.
Monitoring, evaluation and checks are of fundamental importance for the successful achievement of these aims.
Voor het welslagen van deze onderneming zijn begeleiding, evaluatie en toezicht nodig.
However, ten years on from Cairo, several factors are now threatening the achievement of the goals set at that conference.
Tien jaar na Caïro bedreigen verschillende factoren echter het welslagen van de doelstellingen die tijdens deze conferentie zijn geformuleerd.
achievement
Dat is een belangwekkend wapenfeit.
Then there are the posts for the Commission: surely that must be seen as an important achievement in this set of budgetary negotiations.
Dan de posten voor de Commissie: dat is toch een belangrijk wapenfeit van deze begrotingsonderhandeling.
I think the most significant achievement of Solidarno ść was its ability to unite all sectors of society.
Het belangrijkste wapenfeit van Solidariteit is denk ik dat zij in staat is geweest om alle sectoren van de maatschappij te verenigen.
achievement (also: act, action, activity, effect)
We must not forget that the smooth operation of the internal market is one of the basic preconditions to the achievement of the Lisbon objectives.
Wij mogen niet vergeten dat de soepele werking van de interne markt een van de fundamentele voorwaarden is voor het halen van de doelstellingen van Lissabon.
After the Amsterdam Treaty comes into force that will be one of the major achievements of the Intergovernmental Conference.
Als het Verdrag van Amsterdam in werking is getreden, zal de totstandkoming van die ruimte gelden als een van de belangrijkste prestaties van de Intergouvernementele Conferentie.
achievement (also: act, action, move, movement)
volume_up
zet {de}
achievement (also: accomplishment, act, action, activity)
achievement (also: accomplishment, act, action)
achievement (also: benefit, gain, income, merit)
I believe that to be our rapporteur's achievement in the 1999 budget.
Dit is denk ik de verdienste van onze rapporteur in de begrotingsprocedure 1999.
This is a great achievement because the challenge was a considerable one.
Dat is een grote verdienste, want het was een uitdaging van formaat.
It is also an achievement for the European Union and the countries that supported the opposition.
Dit is tevens de verdienste van de Europese Unie en de landen die de oppositie steunden.

Synonyms (English) for "achievement":

achievement

Context sentences for "achievement" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe major achievement of your presidency is undoubtedly the Treaty of Amsterdam.
De grote voltooiing van uw voorzitterschap is ongetwijfeld het Verdrag van Amsterdam.
EnglishIt is the norm and forms part of the achievement that the European Union represents.
Dat is de norm en dat is een van de grote verworvenheden van de Europese Unie.
EnglishWe are all proud of this achievement and I am particularly grateful to you.
Wij zijn allen trots op dat werk, en ik ben u daar ook zeer erkentelijk voor.
EnglishWhen it comes to employment, the achievement was not perhaps so outstanding.
Wat de werkgelegenheid betreft, is het resultaat misschien niet zo geweldig.
EnglishAnd that, Mrs RothBerendt, is the basis of the achievement you were so proud of.
En daarop berust het werk waarop u, mevrouw Roth-Behrendt, zo trots was.
EnglishFirst: the introduction of the euro has of course been an important achievement.
Ten eerste is met de invoering van de euro een belangrijk doel bereikt.
EnglishFor example, bringing in an environment tax would be a major achievement.
Het invoeren van een milieuheffing is hierbij een van de belangrijkste zaken.
EnglishThe budget chapter is, of course, the crowning achievement of the accession negotiations.
Het begrotingshoofdstuk vormt immers de bekroning van de toetredingsonderhandelingen.
EnglishThe achievement of the colleagues whom I named just now and others has been outstanding here.
De zojuist door mij genoemde collega's en anderen hebben uitstekend werk verricht.
EnglishThese are also substantial steps forward to the achievement of monetary union.
Ook dat is een belangrijke stap in de richting van de totstandbrenging van de monetaire unie.
EnglishThe achievement of the euro has been a model of interinstitutional cooperation.
Na de Europese Raad moeten we doorgaan met dit soort samenwerking.
EnglishToday I believe that we can celebrate the achievement of these objectives.
Ik denk dat wij hier vandaag de verwezenlijking van deze doelstellingen kunnen toejuichen.
EnglishLet us therefore follow that example and this can become a good achievement.
Laat dat een voorbeeld zijn, daar zullen we de vruchten van plukken.
EnglishI should like to congratulate you on this achievement, Mr President-in-Office.
Ik wil u daarmee gelukwensen, mijnheer de voorzitter van de Raad.
EnglishYou talk about a crowning achievement, a historical decision, a milestone.
U heeft het over een bekroning, een historisch besluit, een mijlpaal!
EnglishFirstly, the achievement of the economic standards for the transition to the single currency.
Het halen van de economische criteria voor de overgang naar de eenheidsmunt.
English In order to contribute to the achievement of the objectives referred to in this Article:
    Teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van dit artikel:
EnglishHowever, Parliament can be proud of its achievement in the negotiations.
Toch mag het onderhandelingsresultaat van het Parlement worden gezien!
EnglishThat is where the real achievement lies, and they should have been supported.
Ze hebben iets gepresteerd en hadden onze steun moeten krijgen.
EnglishA compromise is an achievement, we shall stand by this and we thank you for standing by this too.
Een compromis is altijd een overwinning, en wij zullen ons aan onze afspraak houden.