EN to acknowledge
volume_up
[acknowledged|acknowledged] {verb}

These are legal fundamentals that a candidate for accession must acknowledge.
Een kandidaat-lidstaat moet deze rechtsgrondslag erkennen.
We have to acknowledge that there is currently insufficient protection.
We moeten erkennen dat het bestaande beschermingsniveau onvoldoende is.
To this day, however, Turkey refuses to acknowledge this genocide.
Tot op de dag van vandaag weigert Turkije echter deze volkerenmoord te erkennen.
Any form of interdependence, or non-zero-sum relationship forces you to acknowledge the humanity of people.
Elke vorm van wederzijdse afhankelijkheid, niet-nulsomrelatie, dwingt je de menselijkheid van mensen te erkennen.
We acknowledge, secondly, that greater quality, certifications, audits and so on will entail additional costs for our farmers, particularly the smaller ones.
Verder zien wij in dat meer kwaliteit, certificeringen, audits, enzovoort extra kosten vormen voor de boeren - met name de kleine boeren.
While I do, therefore, acknowledge the advantages of biotechnologies, I cannot support the report as it stands.
Dus ofschoon ik het belang van de biotechnologie erken, kan ik het verslag in de huidige vorm niet ondersteunen.
First of all, I acknowledge that there is difficulty in the Midlands with the Rover Group.
Om te beginnen bevestig ik dat er in de Midlands problemen zijn met de Rovergroep.
None of them have even acknowledged any of my correspondence.
Maar geen van hen heeft de moeite genomen ontvangst van mijn schrijven te bevestigen.
ontvangst bevestigen van iets
to acknowledge (also: to accede, to add, to admit, to agree)
We have to acknowledge that these are difficult times to frame a budget.
Wij moeten toegeven dat het moeilijke tijden zijn om een begroting op te stellen.
I regret that Commissioner Verheugen did not acknowledge this.
Ik geloof dat commissaris Verheugen dat moet toegeven.
Anyone who has eyes to see must acknowledge that.
Behalve zij die dat niet willen zien, zal iedereen dat moeten toegeven.
They too must be given the opportunity to acknowledge their guilt and to start a new life.
Ook zij moeten de kans krijgen hun schuld te bekennen en een nieuw leven te beginnen.
In other words, we must have the courage to acknowledge that this prevention policy of ours has failed.
Met andere woorden, we moeten durven bekennen dat die brave preventiepolitiek gefaald heeft.
In particular, I acknowledge the difficulties we know he has faced during his work on this initiative.
Die erkenning betreft eveneens de ons bekende moeilijkheden bij de totstandbrenging van dit initiatief.
to acknowledge (also: to thank for)
May I first of all acknowledge the value and potential of Socrates and in so doing thank the rapporteur for her work.
Laat ik allereerst benadrukken dat SOCRATES naar mijn mening een waardevol programma met veel mogelijkheden is en tevens de rapporteur bedanken voor haar werk.
I believe that we must begin by acknowledging the generosity of the Commissioner’ s words, since there is no legal obligation.
Ik denk dat we de commissaris allereerst moeten bedanken voor de generositeit van zijn woorden, want een juridische verplichting is er niet.
I, too, should like to thank both rapporteurs for their work and acknowledge all those who have taken part in this collective effort.
Ook ik wil de twee rapporteurs bedanken voor het werk dat ze verricht hebben en al degenen die hebben meegewerkt aan deze collectieve inspanning.
I recognise the quality and ability of many of the Commissioners and acknowledge that the majority in this Parliament has, on balance, decided to confirm the whole Commission.
Ik twijfel niet aan de kwaliteiten en bekwaamheden van vele commissarissen en erken dat de meerderheid van dit Parlement al met al besloten heeft de benoeming van de hele Commissie te bekrachtigen.
The need for this was acknowledged and reaffirmed by the Heads of State or Government at the Laeken European Council, who gave a new boost to the project of creating a training network.
De staatshoofden en regeringsleiders hebben tijdens de Europese Raad van Laken die noodzaak erkend en bekrachtigd door een nieuwe impuls te geven aan het plan voor een opleidingsnetwerk.
to acknowledge (also: to recognize)
to acknowledge (also: to thank for)
For these reasons, we reject the Commission proposal and support Mr Linkohr's report, acknowledging the efforts made by the rapporteur.
Om al deze redenen gaan wij niet akkoord met het Commissievoorstel maar wel met dat van de heer Linkohr, die wij danken voor het werk dat hij heeft verricht.
to acknowledge (also: to recognize)

Context sentences for "to acknowledge" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is absolutely no doubt about this, and Turkey should acknowledge the fact.
Turkije dient zich ten volle bewust te worden van dit ondubbelzinnige gegeven.
EnglishWe have to acknowledge very clearly what the perception of developing countries is.
Wij moeten ons goed realiseren hoe dit op de ontwikkelingslanden is overgekomen.
EnglishI would also at the same time acknowledge the positive effect state aid has.
Ik onderschrijf tegelijkertijd ook de positieve werking van de overheidssteun.
EnglishIt is appropriate that we should acknowledge the fact that these people were here.
Het was gepast om te wijzen op het feit dat deze mensen hier aanwezig waren.
EnglishWe all acknowledge the fact that the Union is currently facing an important crisis.
We beseffen allemaal dat de Unie momenteel een belangrijke crisis doormaakt.
EnglishAt the same time I acknowledge the work the Commissioner has played in it too.
Ik ben me er echter van bewust dat ook de commissaris zijn steentje heeft bijgedragen.
EnglishWe must be able to acknowledge what we do well and also what we do badly.
We moeten in staat zijn te onderkennen wat we goed doen en wat we slecht doen.
EnglishI am the first to acknowledge that we have a great deal to do to improve our performance.
Ik ben de eerste om toe te geven dat ons optreden op heel wat punten beter kan.
EnglishFor this reason, I for my part acknowledge that the thresholds should be abolished.
Daarom zouden wat mij betreft de drempelwaarden kunnen worden afgeschaft.
EnglishOn this I should like to acknowledge and pay tribute to the work of Mrs Fischer Boel.
Op dit punt wil ik hulde betuigen aan het werk dat mevrouw Fischer Boel heeft verzet.
EnglishI am the first to acknowledge that the Lisbon Agenda is work in progress.
Ik ben de eerste die erkent dat de Lissabon-agenda een werk in uitvoering is.
EnglishIt is both realistic and relevant to acknowledge and to provide for that.
Het is zowel realistisch als relevant om dat te onderkennen en daar op in te spelen.
EnglishIt is important to acknowledge the difficulties and the issues involved.
We moeten ons bewust worden van de problemen en de kwesties waar het om gaat.
EnglishThat is a lot, and I am happy to acknowledge it, but it is not enough.
Dit is een grote stap - en ik ben blij dit te kunnen zeggen - maar volstaat niet.
EnglishFirst of all, I acknowledge that there is difficulty in the Midlands with the Rover Group.
Om te beginnen bevestig ik dat er in de Midlands problemen zijn met de Rovergroep.
EnglishFirst and foremost, the first step is to acknowledge the errors and mistakes of the past.
Allereerst moet worden toegegeven dat er vergissingen en fouten zijn begaan.
EnglishIndeed, as I am sure Mr Evans will acknowledge, it is a fundamental belief of mine.
Ik ben daarvan namelijk een hartgrondig voorvechter, wat de heer Evans niet zal ontkennen.
EnglishWe have to acknowledge that economic and monetary union is a Community operation.
We moeten inzien dat de Economische en Monetaire Unie een gemeenschappelijke organisatie is.
EnglishThe Union must also acknowledge the fact that some Member States are non aligned.
De Unie moet ook aanvaarden dat bepaalde lid-staten ongebonden zijn.
EnglishI totally acknowledge the right of any country to protect and maintain its security.
Ik sta volledig achter het recht van landen om hun veiligheid te beschermen en handhaven.