"to add" translation into Dutch

EN

"to add" in Dutch

NL

"ADD" in English

volume_up
ADD {pr.n.}
EN

to add [added|added] {verb}

volume_up
Add action or excitement, or change the direction of the entire campaign.
Men kan actie en spanning toevoegen, of de hele campagne een andere kant op sturen.
I would like to add that Amendment No 10 to that proposal is wholly acceptable.
Ik wil daaraan toevoegen dat amendement 10 op dat voorstel volledig aanvaardbaar is.
Unfortunately I have to add that torture is still taking place in the prisons!
Helaas, moet ik eraan toevoegen, wordt er in de gevangenissen nog steeds gefolterd!
And we must add 1.5 % to that average of the three: that is the reference value.
Bij dit gemiddelde moeten we vervolgens 1,5 procent optellen: dat is de referentiewaarde.
Add all those numbers together, and with any luck, arrive at the answer.
Al die getallen bij elkaar optellen, en met een beetje geluk bij het antwoord uitkomen.
My answer was no, they don't add up.
Mijn antwoord was nee, je kan ze niet optellen.
However, I must honestly admit that we have not succeeded either in coming up with a definition of what European added value might be, as you will see from the report.
Ik moet nochtans eerlijk toegeven dat, zoals in het verslag te lezen stond, ook wij er niet in geslaagd zijn het begrip Europese toegevoegde waarde eenduidig te definiëren.
It was their choice as to which groups they particularly wanted to focus on, and they could have added many other amendments had they chosen to.
De leden van de commissie hebben zelf bepaald aan welke groepen ze extra aandacht wilden geven, en ze hadden ook tal van andere amendementen kunnen inbrengen als ze dat hadden gewild.
Ladies and gentlemen, Mr President, as I spoke so quickly to start with I am going to add another ten seconds on the end.
Collega's, mijnheer de Voorzitter, omdat ik in het begin zo snel heb gesproken, wil ik er nog tien seconden bijdoen.
NL

ADD {proper noun}

volume_up

Context sentences for "to add" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd the thing that I liked is sort of this one-click, add-to-your-cart button --
Wat ik pas echt leuk vond is deze één-klik, voeg-toe-aan-je-winkelwagentje-knop -
EnglishWith regard to Amendment No 1, you say that it does not add any greater clarity.
Met betrekking tot amendement 1, zegt u dat het er niet duidelijker door wordt.
EnglishI would like to add that budget deficits in Europe are another great weakness.
Ik voeg hieraan toe dat de overheidstekorten in Europa ook een grote zwakte zijn.
English(Laughter) So, I had to add handcuffs, while holding my breath, to escape from.
(Gelach) Ik moest handboeien omdoen, en daar zonder te ademen uit ontsnappen.
EnglishMy group has nothing more to add to this, and we support this position completely.
Mijn fractie heeft hier niets aan toe te voegen en staat hier volledig achter.
EnglishTo this sum we have to add the bilateral contributions of the Member States.
Bij dat bedrag moeten de bilaterale bijdragen van de lidstaten worden opgeteld.
EnglishIf I may now turn to the battered wives, let me add that men get beaten up too.
Nu wat betreft de geslagen vrouwen: er zijn trouwens ook mannen die worden geslagen!
EnglishI would like to add to what colleagues have said in thanking him for his work.
Ik sluit mij aan bij de dankbetuigingen van mijn collega's aan de rapporteur.
EnglishFor that reason I should like to add his name to those in the resolution before us.
Daarom voeg ik met nadruk zijn naam toe aan die in de voorliggende resolutie.
EnglishParliament has had the courage to add to this excellent proposal by the Commission.
Het op zich goede voorstel van de Commissie is moedig aangevuld door het Parlement.
EnglishAnd the whole thing, if you add it all together, is over six billion nucleotides long.
In zijn geheel, als je het bij elkaar neemt, is het zes miljard nucleotiden lang.
EnglishRight now, we do not know how much the overall European budget will add up to.
Wij weten nu immers nog niet wat de omvang van de totale Europese begroting zal zijn.
EnglishLet me add a brief remark on the subject of doctors in the United Kingdom.
Ik wil nog een korte opmerking maken over de artsen in het Verenigd Koninkrijk.
EnglishFinally, I would add that we need to be much more coherent in our ambitions.
Tot slot wil ik erop wijzen dat onze ambities een grotere samenhang moeten vertonen.
EnglishBoth EUROPOL and Schengen will add hugely to the construction of fortress Europe.
Zowel Europol als Schengen dragen er sterk toe bij dat Europa zich als vesting afsluit.
EnglishIncidentally, I might add that I expressed my own misgivings about this from the outset.
Daarbij wil ik opmerken dat ik hierover van meet af aan mijn twijfels heb geuit.
EnglishI should also like to add that we have three more projects in the pipeline.
Ik zou er voorts op willen wijzen dat wij nog met drie andere projecten bezig zijn.
EnglishTo be honest, I must add that the reactions to this were not all enthusiastic.
Ik moet hierbij wel opmerken dat niet iedereen even enthousiast reageerde.
EnglishIt's an accretion of moments that add up to where we are now, where trivia becomes news.
Het is de stapel momenten die maken waar we nu zijn, waar feitjes nieuws worden.
EnglishSo all these things are uniquely human, and they all add up to our idea of conscience.
Al deze dingen zijn mensen eigen, en ze leiden allemaal naar ons idee van geweten.
Other dictionary words