EN address
volume_up
{noun}

address
In addition they have removed the address and date of birth from the back of the card.
Bovendien worden het adres en de geboortedatum achterop de kaart niet vermeld.
And I went to that address and knocked on the door, and a man answered the door.
Ik ging naar dat adres en klopte op de deur. ~~~ Een man deed open.
Firstly, the website address should be better known.
Ten eerste dient meer ruchtbaarheid te worden gegeven aan het website-adres.
address
address
address (also: addressing)
volume_up
adressering {de}

Context sentences for "address" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission expects the Turkish Government to address this matter immediately.
De Commissie verwacht dat de Turkse regering deze zaak onverwijld zal aanpakken.
EnglishHowever, allow me to address in detail the amendments, which have been proposed.
Staat u mij echter toe om de voorgestelde amendementen in detail te behandelen.
EnglishIt is a serious issue that we need to address as part of the Northern Dimension.
Kaliningrad is een belangrijke regio die wij moeten opnemen in de noordse dimensie.
EnglishAre we really happy about those arrangements and does Tampere really address them?
Zijn wij echt blij met zo'n regeling en is daar in Tampere echt over gesproken?
EnglishLet me now address two points that I am sure will not be raised at Pörtschach.
Ik wil twee punten noemen die in Pörtschach zeker niet aan de orde zullen zijn.
EnglishOur group has for that reason tabled Amendment No 95 to address this problem.
Onze fractie heeft daarom amendement 95 ingediend, om dit probleem op te lossen.
EnglishHis report has endeavoured to address the real core issues that are of concern.
Hij heeft ernaar gestreefd de grote, belangrijke kernpunten aan de orde te stellen.
EnglishA pragmatic approach to address real common problems has more chance of success.
Een pragmatische aanpak van werkelijke gemeenschappelijke problemen slaat beter aan.
EnglishBulgaria and Romania should now address all outstanding problems without delay.
Bulgarije en Roemenië moeten nu onmiddellijk alle overgebleven problemen aanpakken.
EnglishAs far as I understood, it contains six points, and I will address them one by one.
Als ik het wel heb, omvat die zes punten, en ik zal ze een voor een behandelen.
EnglishThis is not the best way in which to study and address these two serious problems.
Dat is niet de beste manier om iets te doen aan deze twee zeer ernstige problemen.
EnglishSecondly, I should also like to address a few words to the Council Presidency.
Tweede punt: ik zou me ook willen richten tot het voorzitterschap van de Raad.
EnglishI would like to address once again three points that arose most often in the debate.
Ik wil ingaan op de drie punten die in het debat het vaakst aan de orde kwamen.
EnglishAs you know we are trying to work in international fora to address this problem.
Zoals u weet proberen we dit probleem in internationale fora aan te pakken.
EnglishThe second point I would like to address is the need for scientific testing.
Het tweede punt wat ik wil bespreken is de noodzaak van wetenschappelijke testen.
EnglishIn fact, only one Member spoke and he did not address the issue of Northern Ireland.
Er heeft maar één lid gesproken en hij heeft het niet over Noord-Ierland gehad.
EnglishWe need to address all these questions in our interinstitutional working party.
Deze vragen moeten we allemaal nog onderzoeken in onze gemeenschappelijke werkgroep.
EnglishPsychotic hallucinations, whether they are visual or vocal, they address you.
Psychotische hallucinaties, of ze nu visueel of vocaal zijn, richten zich tot jou.
EnglishThe big question is how the incoming German Presidency will address this task.
De grote vraag is nu hoe het komende Duitse voorzitterschap deze taak invult.
EnglishIt gives me great pleasure to invite you to address the European Parliament.
Het is me een groot genoegen u te verzoeken het Europees Parlement toe te spreken.