EN to admit
volume_up
[admitted|admitted] {verb}

   – Mr Dunn, I am happy to admit that the Commission cannot know everything.
- Geachte afgevaardigde, ik wil graag toegeven dat de Commissie niet alles weet.
I admit that I share the Committee on the Environment's scepticism on this point.
Ik moet toegeven dat ik op dit vlak even sceptisch ben als de milieucommissie.
You have to admit that the Commission has not been able to change this aspect.
U moet toegeven dat de Commissie er niet in geslaagd is om dat element te veranderen.
There are those who say that the United States should admit their mistakes.
Sommigen zeggen dat de Verenigde Staten hun fouten moeten erkennen.
I must admit, Commissioner, you are acting splendidly in this matter.
Ik moet erkennen, mijnheer de commissaris, dat uw optreden in dezen van moed getuigt.
We do not have the courage to admit that there are differences between us and the USA.
Wij missen de moed om de meningsverschillen met de VS te erkennen.
We cannot admit countries that have no rule of law to speak of.
Wij kunnen geen landen toelaten waarin eigenlijk nog geen rechtsstaat bestaat.
If we admit new Member States then we need to put our own House in order first.
Als wij nieuwe lidstaten toelaten kan het niet zo zijn dat wij ons eigen Huis nog niet op orde hebben.
And everyone has pointed out that at the moment there is no single country we can admit, as no single country is ready.
En iedereen heeft erop gewezen dat wij nu nog niet enig land kunnen toelaten omdat geen enkel land voldoet.
Mr President, I have to admit that this line of argument is rather weak.
Voorzitter, ik moet u bekennen dat de argumentatie niet sterk is.
I must admit that I completely forgot about this formal sitting.
Ik moet bekennen dat ik glad vergeten was dat deze plechtige vergadering zou plaatsvinden.
I admit that, at present, the matter seems to be somewhat confused.
Ik moet u bekennen dat ik de situatie nu enigszins verwarrend vind.
The Rules of Procedure only allow me to admit two.
Conform het Reglement kan ik er slechts twee toestaan.
The Council of Europe admitted Croatia as a member, but on condition that its demands for pluralism were met.
De Raad van Europa heeft het lidmaatschap toegestaan aan Kroatië, maar daarmee verbonden de eisen voor pluralisme.
An area which would benefit from cutting back is notification, at least the admission procedure for admitting certain individual claims.
Wat wij vinden, Voorzitter, waar het iets minder mag, is daar waar het gaat over de notificatie, tenminste de toelatingsprocedure voor het toestaan van bepaalde individuele claims.
If we allowed ourselves the self-indulgence we would have to admit that there is something to be depressed about.
Als we het ons veroorloven, moeten we toegeven dat er inderdaad redenen zijn voor moedeloosheid.
to admit (also: to hand)

Context sentences for "to admit" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYet we must openly admit that the international community is not yet doing enough.
De internationale gemeenschap doet daar eerlijk gezegd nog veel te weinig aan.
EnglishWe have to admit that, without the US, there would not be any inspectors now.
Het moet gezegd worden: zonder de Amerikanen hadden we nu geen inspecteurs gehad.
EnglishSomething, therefore, is not working, and we have to be honest and admit it.
Er klopt dus iets niet, en daar moeten wij in aller eerlijkheid nota van nemen.
EnglishThis sort of ambiguity cannot go on, and we hope that the Council will admit that.
Dat soort tegenstrijdigheden kan natuurlijk niet en wij hopen dat de Raad dit inziet.
EnglishIt is, however, clearly not possible to admit this in the face of market forces.
Maar blijkbaar is dat onder druk van de marktwerking moeilijk in te zien.
EnglishWe know that things are not going well and it is better to admit it openly.
Tot nu toe is er niets bijzonders uit de bus gekomen bij de onderhandelingen.
EnglishTheir collective wisdom is much greater than mine, and I admit it to them openly.
Hun collectieve wijsheid is veel groter dan de mijne en ik geef het meteen toe aan hen.
EnglishI gladly admit that the Commission is not responsible for this situation.
Ik geef graag toe dat de Commissie niet verantwoordelijk is voor deze situatie.
EnglishOn the other hand, I find it unacceptable to admit free choice for bonds.
Een vrije keuze voor converteerbare obligaties lijkt me echter onaanvaardbaar.
EnglishI do admit that some shifting has occurred between different budget headings.
Ik geef toe dat er tussen bepaalde begrotingslijnen wel wat is gewisseld.
EnglishFor us, these proposals do not admit of any amendment or embellishment.
Voor ons verdragen deze voorstellen geen amendementen of cosmetische ingrepen.
EnglishI have to admit that his response down the phone line was a sharp one.
En toen heeft hij mij - ik zal daar eerlijk in zijn - fiks van repliek gediend.
EnglishThis showed that it is possible to admit to a mistake and then change the rules.
Hieruit is gebleken dat het mogelijk is om een fout toe te geven en de regels te veranderen.
EnglishWe must, however, admit that in financial terms we cannot proclaim a victory!
Over de financiële kant van de zaak valt er heel wat minder te juichen.
EnglishHaving said that, I must admit that you have raised a basic, general problem.
Voorts moet ik zeggen dat u een fundamenteel probleem heeft aangestipt.
EnglishOn the other hand, I have to admit that alcoholism is not a great problem among animals!
Maar ik geef toe dat alcoholisme althans voor dieren geen groot probleem is!
EnglishWe have to admit that the situation did not develop as originally hoped.
We moeten onder ogen zien dat alles niet zo is gegaan als we gehoopt hadden.
EnglishI admit that you have impressed me in this exercise, Mrs Grossetête.
Ik geef toe, mevrouw Grossetête, dat u indruk op mij hebt gemaakt met uw betoog.
EnglishI must admit, though, that I did enjoy Mrs Bloch von Blottnitz's intervention!
Dat neemt niet weg dat ik wel genoten heb van de toespraak van mevrouw Bloch von Blottnitz.
EnglishFirst of all, I must admit that this explanation of vote is difficult.
Ik moet allereerst kwijt dat deze stemverklaring mij niet gemakkelijk valt.