EN

advance {noun}

volume_up
1. general
advance (also: March)
Their purpose is to prevent the enemy’ s advance.
Het is ook hun doel om de opmars van de vijand te stoppen.
This would slow down the advance of the Taliban and especially bring them back to the negotiating table.
Dit zou de opmars van de Taliban vertragen en vooral hen naar de onderhandelingstafel terughalen.
We must, on the contrary, ensure that the Islamic advance does not strike our own continent.
Wij moeten er integendeel voor zorgen dat de islamitische opmars niet op ons eigen continent toeslaat.
2. "in …"
advance
volume_up
voorbaat {noun} (bij ...)
All the answers to emerge from such a debate are provided in advance.
Alle antwoorden in een dergelijke discussie staan bij voorbaat vast.
There is no reason for giving such pledges in advance to Turkey.
Er is geen enkele reden Turkije bij voorbaat dergelijke toezeggingen te doen.
I therefore thank the Commissioner in advance for her reply to my questions.
Ik wil de commissaris dan ook bij voorbaat danken voor haar antwoord op mijn vragen.
3. finance
The advance payment that the Commission then initiated off its own bat in mid-April did little to change that.
Daarin heeft het voorschot dat de Commissie medio april op eigen initiatief heeft betaald, weinig verandering gebracht.
As far as project financing is concerned, a single advance of 10 % as a first payment is too limited.
Wat de projectfinanciering betreft is een enkel voorschot van 10 % als eerste betalingsverplichting te beperkt.
The Council is advocating a reduction in advance payments to new programmes to just 3.5 %.
De Raad pleit voor een beperking van de voorschotten tot een schamele 3,5%.

Context sentences for "advance" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn advance of this debate, however, I should like to raise two specific issues.
Sta mij echter toe te anticiperen op zo'n debat door twee thema's aan te snijden.
EnglishThis enabled them to advance at different rates and/ or with different objectives.
Daardoor konden ze evolueren volgens verschillende snelheden en doelstellingen.
EnglishWe do not have to go back to the caves, but we must advance to better efficiency.
We hoeven niet terug naar de holen, we moeten op weg naar meer energie-efficiëntie.
EnglishThat was a pledge of confidence in advance, which must now be justified politically.
Dit was een vertrouwensvoorschot dat nu politiek moet worden gerechtvaardigd.
EnglishThis soap opera has done little to advance Europe's cause and our country's.
Noch de Europese zaak noch ons land zijn beter geworden van dit hele verhaal.
EnglishThat is an advance on last year, when the Member States were still divided.
Dat is winst ten opzichte van het jaar daarvoor toen de lidstaten nog verdeeld waren.
EnglishThe white lines are what's called an advance fuel cycle, where you reprocess.
De witte lijnen zijn wat je een gesloten brandstofcyclus noemt, waarbij je hergebruikt.
EnglishUnfortunately we are not there yet, but I say in advance that we shall get there one day.
Helaas zijn wij nog niet zover, maar ik voorspel dat wij ooit zover zullen komen.
EnglishThere was a time when it was determined in advance what we would decide at the meetings.
Ooit werd reeds op voorhand beslist wat er op de bijeenkomsten beslist zou worden.
EnglishThis initiative represents a significant advance in terms of eliminating these obstacles.
Dit initiatief is een belangrijke stap in het wegnemen van deze hindernissen.
EnglishOur adversary in the negotiation has once again been paid in advance.
Wij hebben onze tegenstander in de onderhandelingen nog maar eens vooruitbetaald.
EnglishI regret that we will not be able to advance this substantially in Hong Kong.
Ik betreur het dat wij op dit punt in Hongkong geen wezenlijke vooruitgang zullen boeken.
EnglishThe advance of broadband critically depends on the availability of suitable content.
De toekomst van breedband hangt volkomen af van de beschikbaarheid van geschikte content.
EnglishStrictly speaking, this amendment should have been tabled in advance.
Een verzoek hiertoe had als het goed is van te voren moeten worden ingediend.
EnglishIt certainly blocks the advance and mobility of people with proven capabilities.
De bevordering en de mobiliteit van zeer bekwame mensen wordt hier zeer zeker door geblokkeerd.
EnglishThe potential impact must be investigated in advance, that is clear.
We moeten op voorhand weten wat de gevolgen zullen zijn, zoveel is duidelijk.
EnglishFourthly, the amount of the advance payments left outstanding is high to an untenable degree.
Ten vierde is het bedrag van de uitstaande voorfinancieringen onduldbaar hoog.
EnglishThe first stage in a technology's advance is that it'll fall below a critical price.
De eerste fase in de opkomst van een technologie is dat ze onder een kritische prijs daalt.
EnglishWe have already looked at this issue, and we have had plenty of advance warning.
Wij hebben het onderwerp al eerder behandeld, ruim op tijd zelfs.
EnglishI find it very regrettable, especially because I had sent my speech in advance.
Ik vind dat zeer betreurenswaardig, vooral omdat ik mijn toespraak van tevoren had toegezonden.