EN

advantage {noun}

volume_up
1. general
The huge advantage of the railway is that it is safe and environmentally-friendly.
Het grote voordeel van de trein is immers veiligheid en milieuvriendelijkheid.
That is an obvious advantage for the public, including industry.
Dit is een duidelijk voordeel voor het publiek, waartoe ook de industrie behoort.
The reduction of certain VAT rates could be an advantage for consumers.
Een BTW-verlaging voor bepaalde goederen kan een voordeel voor de consument betekenen.
It is after all to the advantage of governments to have low interest rates.
Die regeringen hebben immers belang bij een lage rente.
This is of no advantage either to the Baltic Sea or the Union.
Dit is niet in het belang van de Oostzee en de Unie.
All this should be totally acceptable to the honest players and even directly to their advantage.
Voor eerlijke actoren moet al het hiervoor genoemde volledig aanvaardbaar en zelfs direct in hun belang zijn.
advantage (also: benefit, use)
Since, what use is an innovation if it cannot demonstrate its therapeutic advantage?
Want welk nut heeft een innovatie indien zij op therapeutisch vlak geen voordelen biedt?
I cannot comment on the advantages or otherwise of roll-call votes from my position in the Chair.
Dames en heren, als Voorzitter wil en kan ik mij niet uitspreken over het nut van hoofdelijke stemmingen.
They expect citizenship of the Union not just to deliver rights on paper, but also tangible advantages.
Zij verwachten van het burgerschap van de Unie geen rechten die ergens op papier staan, maar concreet nut.
advantage (also: benefit, gain, profit)
I should like to take advantage of the vote to point out the following:
Ik neem de gelegenheid van deze stemming te baat om het volgende te onderstrepen.
I would also like to tell you that the Commission has taken advantage of this to propose a major simplification.
Ik zou u bovendien willen zeggen dat de Commissie de gelegenheid te baat heeft genomen om een soort vereenvoudigingsvoorstel te doen.
Do you think it would be to the advantage of the Irish economy to have higher interest rates and a stronger, more highly valued currency?
Bent u van oordeel dat de Ierse economie baat zou hebben bij een hogere rente en een sterkere, hoger genoteerde munt.
Dat zult u misschien zelfs een pluspunt vinden.
Liberalism could have advantages to offer in some sectors, but only if it is managed and regulated.
Liberalisme kan een pluspunt zijn voor bepaalde sectoren, maar alleen als het omkaderd en gereguleerd wordt.
And when you improve searchability, you actually take away the one advantage of print, which is serendipity.
Als je de doorzoekbaarheid verbetert, dan neem je het enige pluspunt van het drukken weg, namelijk serendipiteit.
advantage (also: benefit, precedence)
2. "to the … of"
advantage
volume_up
voordele {noun} (ten … van)
The principle of equality shall not prevent the maintenance or adoption of measures providing for specific advantages in favour of the under-represented sex.
Het beginsel van gelijkheid belet niet dat maatregelen gehandhaafd of genomen worden waarbij specifieke voordelen worden ingesteld ten voordele van het ondervertegenwoordigde geslacht.

Context sentences for "advantage" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI like to think that, yes, we are going to take advantage of those possibilities.
Ik wil graag denken van wel, dat we die mogelijkheden inderdaad gaan benutten.
EnglishThis system has the advantage of being authorised under the GATT-WTO agreements.
Zo'n systeem heeft het voordeel dat het toegelaten is binnen de GATT-WHO akkoorden.
EnglishThe huge advantage of the railway is that it is safe and environmentally-friendly.
Het grote voordeel van de trein is immers veiligheid en milieuvriendelijkheid.
EnglishAnd we actually did that and it gave us a competitive advantage for a while.
En dat deden we daadwerkelijk en het gaf ons tijdelijk een concurrentie voordeel.
EnglishThat shows the competitive advantage that the United States of America enjoy.
Daaruit blijkt hoe groot het concurrentievoordeel voor de Verenigde Staten is.
EnglishI know that I need to be flexible, but please do not try to take advantage of this.
Ik weet dat ik flexibel moet zijn, maar maakt u daar alstublieft geen misbruik van.
EnglishI should like more advantage to be taken of the possibilities in these sectors.
Het is mijn wens dat de mogelijkheden op deze gebieden verder worden benut.
EnglishAll in all, a major advantage for companies and consumers alike in Europe.
Dit alles biedt enorme voordelen voor de ondernemingen en consumenten in Europa.
EnglishDo you think that would be an advantage to the Irish economy in the current situation?
Denkt u dat dit voor de Ierse economie in de huidige situatie gunstiger zou zijn?
EnglishWe will have enough opportunities to take advantage of this in the next three months.
In de komende drie maanden hebben wij dan voldoende tijd om deze kans te benutten.
EnglishFor this double advantage, organic agriculture should be firmly encouraged.
Wegens deze twee voordelen moet de biologische landbouw krachtig worden bevorderd.
EnglishAnother advantage is that the energy is utilized near the place of origin.
Positief is ook dat de energie dicht bij de plaats van ontstaan wordt gebruikt.
EnglishWe can also see that the Folgerecht does not actually advantage many artists.
Wij kunnen ook zien dat het Folgerecht in feite niet veel kunstenaars ten goede komt.
EnglishThat technology is something that will give us a real competitive advantage.
Die technologie is iets dat ons een echt concurrentievoordeel zal opleveren.
EnglishIt is still too difficult for manufacturers to take advantage of the single market.
Het is voor producenten nog steeds te moeilijk om van de interne markt te profiteren.
EnglishSome countries have tried to exploit the situation to their own advantage.
Enkele landen hebben geprobeerd de situatie in hun eigen voordeel te benutten.
EnglishThe outcome was that gender equality operated to the advantage of the men.
Het resultaat was dat de gelijke kansen in het voordeel van de mannen werkten.
EnglishTaking a lead on this issue will mean a competitive advantage in the long term.
Dat we in dezen in de frontlinie liggen, levert op termijn een concurrentievoordeel op.
EnglishMaybe we're the ones who have taken this natural advantage we had and we spoiled it.
Misschien zijn wij degenen die het natuurlijk voordeel dat we hadden verspild hebben.
EnglishAnd basically, the shape appears largely because of a kind of a first-mover advantage.
De vorm verschijnt grotendeels omdat er een soort 'vooruitlopersvoordeel' is.

Synonyms (English) for "advantage":

advantage