"adventitious" translation into Dutch

EN

"adventitious" in Dutch

EN

adventitious {adjective}

volume_up

Context sentences for "adventitious" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf GMOs are present, whether adventitious or not, that fact should be stated.
De aanwezigheid van al dan niet voorziene GGO's moet immers hoe dan ook worden aangeduid.
EnglishThis is provided that the GM presence is adventitious or technically unavoidable.
Voorwaarde is echter dat de aanwezigheid van dit genetisch gemodificeerd materiaal onvoorzien of technisch niet te voorkomen is.
EnglishA tolerance threshold of 1 % for the adventitious presence of GMOs in non-GM products is realistic.
Een tolerantiedrempel van 1 procent voor de onvoorziene aanwezigheid van GGO's in niet-GGO-producten is dat wel.
EnglishThe threshold values for the adventitious presence of GMOs need to be coordinated in the two texts.
De drempelwaarden voor de onvoorziene aanwezigheid van GGO's in beide teksten dienen op elkaar afgestemd te zijn.
EnglishThirdly, the claim of adventitious contamination due to GM materials must be carefully defined.
Ten derde moet het begrip onvoorziene besmetting met genetisch gemodificeerde organismen nauwkeurig gedefinieerd worden.
EnglishThe last few years have shown that the adventitious presence of traces of GMOs in conventional products has become inevitable.
De laatste jaren is gebleken dat de onvoorziene aanwezigheid van GGO-sporen in traditionele producten onvermijdelijk is geworden.
EnglishAt first, the centre's core task will be to deal with communicable diseases from whatever source – deliberate or adventitious.
Aanvankelijk zal het centrum zich voornamelijk bezighouden met overdraagbare ziekten in ruime zin, zowel opzettelijk veroorzaakte als onvoorziene aandoeningen.
EnglishThen everyone will be forced to come to terms with the real world, where there will always be the possibility of some adventitious GM content.
Dan zou iedereen ertoe verplicht worden terug te keren tot de realiteit, waar het risico op onvoorziene aanwezigheid van GGO's altijd aanwezig is.
EnglishIn my view, Amendment 50 is better than Amendment 57 when it comes to the adventitious and technically unavoidable contamination of feed ingredients.
Ik vind amendement 50 beter dan amendement 57 als het gaat om de toevallige en technisch onvermijdbare verontreiniging van voederbestanddelen.
EnglishIn some cases, this adventitious presence could even be the result of an exchange of pollen between crop varieties in adjoining fields.
In bepaalde gevallen kan de toevallige aanwezigheid ook tot stand komen via uitwisseling van stuifmeel tussen soorten die op aangrenzende akkers worden gekweekt.
EnglishThe report asks the Commission to establish legally-binding definitions of the terms 'adventitious ' and 'technically unavoidable '.
In het verslag wordt de Commissie verzocht met wettelijk bindende definities te komen voor de begrippen u201Convoorzienu201D en u201Ctechnisch niet te voorkomenu201D.
EnglishIn relation to the labelling exemption threshold for adventitious release of GMOs authorised in Europe, we support the 0.5 % threshold.
Wat de drempelwaarde betreft voor vrijstelling van etikettering in geval van toevallige introductie van in Europa toegelaten GGO's, steunen wij de drempelwaarde van 5%.
EnglishThis proposal includes additional conditions and requirements concerning the adventitious presence of GM seeds in lots of non-GM seeds.
Het voorstel voorziet in aanvullende voorwaarden en vereisten voor de onvoorziene aanwezigheid van genetisch gemodificeerde zaden in niet genetisch gemodificeerde partijen.
EnglishThe presence of genetically modified organisms in seed, at least in the lower batches, is generally adventitious and often technically unavoidable.
Dat er genetisch gemodificeerde organismen in zaaizaad zitten, tenminste, bij de lagere partijen, is over het algemeen puur toeval en vaak technisch onvermijdelijk.
EnglishAllow me now to turn to the important issue of the adventitious and technically unavoidable presence of GMOs in seeds of conventional plant varieties.
Dan kom ik nu toe aan de belangrijke kwestie van de toevallige en technisch onvermijdelijke aanwezigheid van GGO's in zaden van conventionele plantenvariëteiten.
EnglishSecondly, I understand that the Commission chooses the quantitative detectability techniques in order to define the adventitious presence of GMOs.
Ten tweede begrijp ik dat de Commissie er de voorkeur aan geeft dat de onvoorziene aanwezigheid van GGO's gemeten wordt aan de hand van kwantitatieve detectietechnieken.
EnglishWhen it comes to the adventitious and technically unavoidable presence of GMOs in non-genetically-modified products, we need rules that work in practice.
Wij hebben een praktisch haalbare regeling nodig voor de onvoorziene en technisch niet te voorkomen verontreiniging van GGO's in producten die niet genetisch gemodificeerd zijn.
EnglishHowever, the thresholds apply only to adventitious traces of authorised GMOs that have undergone extensive environmental and health-risk assessment.
Deze grenswaarden zijn echter alleen van toepassing op onvoorziene sporen van geautoriseerde GGO's waarvan de risico's voor het milieu en de volksgezondheid uitgebreid zijn onderzocht.
EnglishThe fact is that labels do not have to show any adventitious or technically unavoidable contamination that might be present, at any rate not below a certain threshold value.
Bij eventuele onvoorziene of technisch niet te voorkomen verontreinigingen is de etikettering niet verplicht, in ieder geval niet tot aan een bepaalde drempelwaarde.
EnglishHowever, it would not be honest to say that if we continue to import seeds, for example, we can guarantee total purity and no adventitious presence of GMOs.
Het zou echter oneerlijk zijn als we zouden zeggen dat we, terwijl we zaden blijven importeren, toch totale zuiverheid kunnen garanderen, en dat GGO's nooit onvoorzien aanwezig zullen zijn.