EN affirmative
volume_up
{noun}

Synonyms (English) for "affirmative":

affirmative

Context sentences for "affirmative" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese questions cannot yet be answered in the affirmative, in my opinion.
Deze vragen kunnen naar mijn opvatting nog niet met ja worden beantwoord.
EnglishI do not think that we should reply in the affirmative because pioneering measures are missing.
Ik vind van niet, want echt baanbrekende maatregelen zijn er nog niet genomen.
EnglishHe said, "That way we could fulfill our affirmative action goals for the Heinz company."
Hij zei: "Zo kunnen wij onze doelstellingen inzake minderhedenbeleid vervullen voor Heinz."
EnglishWe therefore recommended affirmative action to improve the employment situation for women.
Daarom hebben we gepleit voor positieve acties om de werkgelegenheid voor vrouwen te verbeteren.
English'Euro ' will in my view become the affirmative word of 2002.
Mijns inziens wordt in het jaar 2002 " euro " het meest positieve woord.
EnglishMrs Hübner, thank God, answered that question in the affirmative.
Gelukkig heeft mevrouw Hübner hierop positief gereageerd.
EnglishI think we can be clear in our own consciences when declining to answer both questions in the affirmative.
Volgens mij kunnen we beide vragen gerust met ` nee ' beantwoorden.
EnglishI would not hesitate to answer the first question in the affirmative.
Mijn antwoord op de eerste vraag is zeker positief.
EnglishThe Esteban Martín report answers this in the affirmative.
Het verslag-De Esteban Martin antwoordt hierop positief.
EnglishI cannot, in all conscience, justify to my constituents in Scotland the casting of an affirmative vote today.
Een stem voor de Commissie zou ik echt niet kunnen verantwoorden tegenover mijn kiezers in Schotland.
EnglishI hesitate to answer this question in the affirmative.
Ik aarzel om daar een positief antwoord op te geven.
EnglishYes, I have to answer that question in the affirmative.
Die vraag kan ik met " ja ' beantwoorden.
EnglishI believe that the response could be affirmative.
Ik denk dat het antwoord ja zou kunnen zijn.
EnglishWe answer both of these questions in the affirmative.
Op beide vragen luidt ons antwoord: ja.
EnglishWe would have liked to have voted positively, in the affirmative, for this new European Commission which you have presented to us.
Wij zouden graag voor de nieuwe Europese Commissie hebben gestemd die u aan ons voor heeft gesteld.
EnglishIt will be a decision in the affirmative because, as many of us have pointed out, this Treaty presents significant advances.
Het wordt u201Cjau201D, omdat dit verdrag, zoals velen van ons hebben aangegeven, aanzienlijke verbeteringen biedt.
EnglishI can answer this question in the affirmative.
EnglishThe question you have asked, whether political intervention of this sort occurs, must therefore be answered very clearly in the affirmative.
Daarom moet ik uw vraag of wij ons daar op die manier mee bemoeien met een volmondig ja beantwoorden.
EnglishThe Legal Affairs Committee once again, after very careful study, answered both these questions in the affirmative.
Nogmaals, na grondig onderzoek heeft de Commissie juridische zaken en rechten van de burger die twee vragen positief beantwoord.
EnglishThe answer to that is in the affirmative.