"after" translation into Dutch

EN

"after" in Dutch

EN

after {preposition}

volume_up
after (also: behind)
It has done nothing after 70 years of communist terror, after one hundred million deaths.
Niets na 70 jaar van communistische verschrikkingen, na honderdduizend doden.
Then, after the anguish, the fear and after the suffering comes the time for anger.
Dan, na de angst, na de schrik, na het verdriet, de woede.
Why not after 6 or 8 years, why not after 12, 15 or 2 years?
Waarom niet na zes of na acht jaar, waarom niet na twaalf, vijftien of na twee jaar?
after (also: above, beyond, concerning, on)
Today we talk of China, tomorrow India, and the day after tomorrow Brazil.
Vandaag hebben we het over China, morgen over India, en overmorgen over Brazilië.
Mr Santer will tell you that time after time after time, we talk here about employment.
De heer Santer zal wel zeggen dat wij hier steeds maar weer over werkgelegenheid praten.
These will only be decided upon after the end of the consultation process.
Over deze voorstellen zal pas na de raadplegingsprocedure een besluit worden genomen.
after (also: above, at, beside, by)
The matter of raising conciliation will be after the vote tomorrow.
De kwestie van een bemiddelingsprocedure is morgen na de stemming aan de orde.
You ought to have the floor now, and then again after the debate.
Eigenlijk bent u nu aan het woord en dan nogmaals aan het einde van het debat.
Mr President, there continues to be one financial scandal after another in Russia.
Mijnheer de Voorzitter, de stroom van financiële schandalen in Rusland houdt aan.
after (also: according to, as per, at, by)
They have higher expectations and are not always after the cheapest price.
Zij hebben hogere verwachtingen en zijn niet alleen op zoek naar de laagste prijs.
And that's named after the guy who recognized why it was such an important radius.
En die is vernoemd naar de man die inzag waarom dat zo'n belangrijke radius was.
We will return to Port Royal immediately not go gallivanting after pirates.
We zullen onmiddellijk naar Port Royal terugkeren en geen jacht meer op piraten.
after (also: by, for, on, owing to)
After all, the President of the Commission will be elected by this Parliament.
De voorzitter van de Commissie zal tenslotte door dit Parlement worden gekozen.
The report was radically modified by the rapporteur after revision.
Het verslag is na revisie door de rapporteur ingrijpend gewijzigd.
After 11 September, the bombings in Madrid, London and Turkey are a wake-up call.
Na 11 september zijn wij wakker geschud door bomaanslagen in Madrid, Londen en Turkije.
after
It doesn't rise any faster after these countries become independent.
Zij ging niet sneller stijgen nadat deze landen onafhankelijk werden.
After due consideration, I decided to rule that these amendments were admissible.
Nadat ik dit heb nagegaan, heb ik besloten, deze amendementen toe te laten.
A study will be undertaken, after a stocktake of what is already in existence.
Dit idee zal worden bestudeerd, nadat een lijst van de reeds bestaande beroepen is opgemaakt.
after (also: behind)
After her name, written in brackets was the apt description, horse face.
Achter haar naam stond tussen haakjes de passende omschrijving, Paardenkop.
Now, two years after that date, we are still waiting for something to happen.
Nu ligt die datum al twee jaar achter ons en is er nog steeds niets gebeurd.
We therefore support the drawing up of a European directive on after-sale guarantees.
Wij staan dus achter de keuze voor een Europese richtlijn over garanties bij verkoop.
Consequently, I fervently hope that that support will increase after and because of this resolution.
Ik hoop dan ook van harte dat na deze resolutie en vanwege deze resolutie die steun zal toenemen.
After all, it goes against any fundamental sense of justice that someone should die due to a lack of medical care.
Het is toch tegen elk fundamenteel rechtsgevoel dat iemand sterft vanwege een gebrek aan medische zorg.
After spending 18 years in prison for crimes of opinion, the lawyer, Riad al-Turk, was released in 1998.
Advocaat Riad al-Turk is in 1998 op vrije voeten gesteld nadat hij achttien jaar in de gevangenis had doorgebracht vanwege opiniedelicten.
Galileo came into existence after marked opposition from certain countries.
GALILEO is er gekomen ondanks de uitgesproken tegenstand van bepaalde landen.
The system was after all created to simplify the flow of goods through the Community.
Dat is immers ondanks alles geschapen om de goederenstroom in de gemeenschap te vergemakkelijken.
Some of my constituents have been left with a bill, even after using the E111 form.
Enkele burgers uit mijn kiesdistrict moesten ondanks hun E111-formulier toch bijbetalen.
Here too, I believe, one should look back after a certain period on what one has achieved.
Ik vind dat ook hier na verloop van tijd bekeken moet worden wat er gedaan is.
No application for revision may be made after the lapse of ten years from the date of the judgment.
Om herziening kan niet meer worden verzocht na verloop van tien jaar te rekenen van de dagtekening van het arrest.
Take the fact that after a few years, nearly all nurses start to have back problems, and so on.
Ik wil erop wijzen dat verplegenden na verloop van enige jaren bijna allemaal rugletsels beginnen te vertonen en wat dies meer zij.

Synonyms (English) for "after":

after

Context sentences for "after" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think it would be good if these could be deleted from the directive after all.
Ik denk dat het een goede zaak zou zijn, als we die er toch nog uit konden halen.
EnglishSensitivities in the parties and in the Member States are different, after all.
De gevoeligheden in de partijen en in de lidstaten zijn nu eenmaal verschillend.
EnglishThe political élite and EU officials certainly look after their own interests.
De politieke elite en de Europese ambtenaren zorgen wel voor hun eigen belangen.
EnglishIs that still the case, or do you want to say something after all, Mr President?
Is dat nog steeds het geval of wilt u toch nog iets kwijt, mijnheer de voorzitter?
EnglishAfter all, experience has shown that that takes far too long and does not work.
Uit de ervaring is toch gebleken dat dit veel te lang duurt en niet functioneert?
EnglishAfter all, we can not bring the dead – the children, the civilians – back to life.
We kunnen de doden - kinderen en burgers - immers niet opnieuw tot leven wekken.
EnglishTwo-thirds of the world, after all, is not yet connected to mains electricity.
Immers tweederde van de wereld is nog niet aangesloten op het elektriciteitsnet.
EnglishAfter all, this would unnecessarily complicate European judicial cooperation.
Dit zou immers de Europese juridische samenwerking nodeloos gecompliceerd maken.
EnglishAfter all, the free movement of persons is still very badly regulated in Europe.
Het vrij verkeer van personen is namelijk nog heel slecht geregeld in Europa.
EnglishAfter all, for wine of this high quality there are no litre bottles on the market.
Voor kwaliteitswijn zijn er immers geen verpakkingen van een liter op de markt.
EnglishWe are, after all, the largest provider of humanitarian aid in this conflict.
Tenslotte zijn wij de grootste verstrekker van humanitaire hulp in dit conflict.
EnglishAfter that basic introduction, I will now turn to the specific questions asked.
Dit gezegd hebbende, wil ik nu overgaan tot de specifieke vragen die gesteld zijn.
EnglishAfter that has been done, the Court of Auditors will draw up its final report.
In vervolg op deze procedure zal de Rekenkamer haar definitieve rapport opstellen.
EnglishAfter the Constitution this Parliament will be a Parliament worthy of its name.
Nu de grondwet er is, zal het Europees Parlement zijn naam echt waardig zijn.
EnglishAfter all, this is about protecting the lives and health of humans and animals.
Immers, het gaat om de bescherming van het leven en de gezondheid van mens en dier.
Englishthe emergency measures taken after the Prestige disaster off the Galician coast.
de noodmaatregelen ten gevolge van de ramp met de Prestige voor de kust van Galicië.
EnglishAfter all, the decisive meeting of the Board of Governors is coming up in mid-April.
De Raad van bestuur neemt zijn besluit al tijdens zijn vergadering midden april.
EnglishThat is why the generals should only intervene after the politicians have failed.
Om die reden mogen de generaals pas ingrijpen als de politici hebben gefaald.
EnglishAnd an ageing population is another reason to look after the Stability Pact.
En vergrijzing is een argument temeer om het Stabiliteitspact in ere te houden.
EnglishThat, after all, is the reason for this report and for the Lamfalussy report too.
Dat is immers de reden waarom dit verslag en het verslag-Lamfalussy op tafel liggen.