EN

aim {noun}

volume_up
So once again transparency is the aim, and I believe we shall achieve that aim.
Nogmaals, ons doel is transparantie en ik geloof dat wij dit doel bereiken.
That is the aim of the Commission's proposal on information and consultation.
Dat is het doel van het voorstel van de Commissie over voorlichting en raadpleging.
The aim of these measures is to increase the quality of the tobacco produced.
Deze maatregelen hebben tot doel de kwaliteit van de geproduceerde tabak te verhogen.
Completely equal treatment is not a politically realistic aim, either.
Volledige gelijkstelling is evenmin als politieke doelstelling realistisch.
The aim in Article 130 u of the Treaty of Maastricht is global.
De doelstelling in artikel 130 van het Verdrag van Maastricht is een algemene doelstelling.
That aim of peaceful dialogue continues to be our main priority.
Deze doelstelling van vreedzame dialoog blijft onze belangrijke prioriteit.
aim (also: goal, target, white)
After all, the aim should not be to topple the government, but to help the people of Belarus.
Het doel van de kritiek dient immers niet het omverwerpen van de regering te zijn, maar het helpen van de bevolking van Wit-Rusland.
Our proposal to introduce the compulsory labelling of white meat, as already applies in the case of beef, aims at achieving precisely that objective.
Juist daarom hebben wij voorgesteld om, net als voor rundvlees, ook voor wit vlees verplichte etikettering in te voeren.
The European Union is aiming to raise awareness of EU policies and assistance benefiting Belarussian citizens.
De Europese Unie stelt zich tot doel de bekendheid te vergroten van beleids- en steunmaatregelen van de EU waarvan de Wit-Russische burgers de vruchten plukken.
aim (also: goal, target)
aim (also: goal, target)

Context sentences for "aim" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWhat appears to be a laudable aim, however, could also be a double-edged sword.
Maar wat een lovenswaardige doelstelling lijkt kan ook als een boemerang werken.
EnglishIt is the same aim we have had for thousands of years, but we have new methods.
Wij gebruiken nieuwe methodes voor iets waarnaar wij al duizenden jaren streven.
EnglishMy preference would be to aim for the use of the flexibility instrument for this.
Volgens mij kan hiervoor het best het flexibiliteitsinstrument worden gebruikt.
EnglishAnd the precise aim of our amendments is to bring us closer to a final agreement.
Met onze amendementen willen wij dichter in de buurt komen van een eindakkoord.
EnglishThe aim of our requests for a separate vote is to rule out such a possibility.
Dat is ook de reden dat wij om aparte stemming over enkele amendementen vragen.
EnglishThe decisions we are to adopt today aim to improve the quality of the service.
Met de beslissingen van vandaag willen wij de kwaliteit van de dienst verbeteren.
EnglishSecondly, we take the view that the actual aim of the programme is too narrow.
Ten tweede vinden wij dat de doelstelling van het programma veel te beperkt is.
EnglishIt is therefore important that all the forces in Europe strive towards this aim.
Daarom is het belangrijk dat alle Europese krachten naar deze ontwikkeling streven.
EnglishThe aim of this report is to secure a vote against all forms of fundamentalism.
De bedoeling van dit verslag is om alle soorten fundamentalisme te verwerpen.
EnglishThe aim should obviously be for Iraq to be disarmed without the use of force.
Het doel moet natuurlijk zijn dat Irak zonder militair ingrijpen wordt ontwapend.
EnglishYou have this vision and the aim from Tampere, but what are you actually doing?
U heeft deze visie en doelstellingen al vanaf Tampere, maar wat doet u eigenlijk? "
EnglishThe aim of our initiative is therefore also to change attitudes and behaviour.
Het doel van ons initiatief is daarom ook opvattingen en gedrag te veranderen.
EnglishMore than 100 people have been killed with the sole aim of obstructing peace.
Enkel en alleen om de vrede te dwarsbomen zijn al meer dan 100 mensen vermoord.
EnglishThe rapporteur considers that the aim of strategy is not yet fully developed.
De rapporteur vindt dat de strategiedoelstelling nog niet volledig is ontwikkeld.
EnglishOur aim should not be to fill the purses of a few but to fill the mouths of many.
We moeten niet de portemonnee van weinigen, maar de monden van velen zien te vullen.
EnglishThe aim is to circumvent tax legislation for 'residents ' and to avoid paying tax.
Aldus kunnen? inwoners " aan de belastingwetgeving ontkomen en belasting ontduiken.
EnglishThe aim is that the convention should be ratified before the end of the year.
Het is de bedoeling dat de conventie voor het einde van dit jaar geratificeerd is.
EnglishFourthly, we wanted to aim for a restrictive budget where personnel is concerned.
Ten vierde wilden wij een restrictieve begroting inzake personeel nastreven.
EnglishThe aim is to make SMEs aware of the opportunities offered by information networks.
Doel is het MKB te informeren over de mogelijkheden die informatienetwerken bieden.
EnglishThe aim of this is to increase the programme's impact on the groups involved.
Doel hiervan is het effect van het programma op de doelgroepen te versterken.
Other dictionary words