"all in all" translation into Dutch

EN

"all in all" in Dutch

EN all in all
volume_up
{adverb}

all in all
All in all, our Group will vote in favour of this trade agreement, which we welcome.
Alles bij elkaar genomen zal onze fractie deze handelsovereenkomst goedkeuren.
All in all, however, the European Refugee Fund is, in fact, to be regarded as a start.
Alles bij elkaar is het Europees Vluchtelingenfonds slechts het begin.
All in all, the Commission has taken the discharge very seriously this year.
Alles bij elkaar genomen heeft de Commissie de kwijting dit jaar zeer serieus genomen.
all in all (also: altogether)
All in all, we are seeing shocking breaches of human rights here.
Mijnheer de Voorzitter, al met al schokkende schendingen van mensenrechten.
But all in all it is not strange that the Irish should feel harshly treated.
Maar al met al is het niet merkwaardig dat de Ieren zich slecht behandeld voelen.
All in all, European self-interest appears once again to rule the day.
Het Europese eigenbelang blijkt al met al toch weer sterker.

Synonyms (English) for "all in all":

all in all

Similar translations for "all in all" in Dutch

all adjective
all adverb
all pronoun
all numeral
Dutch
in preposition
in-

Context sentences for "all in all" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAll in all, I do not think the picture is as black as the rapporteur has painted it.
Ik zie deze hele kwestie dus niet zo somber in als de rapporteur blijkbaar doet.
EnglishAll along, all fantasy books have always had maps, but these maps have been static.
Heel lang hebben alle fantasieboeken mappen gehad maar die kaarten waren statisch.
EnglishAll in all, a major advantage for companies and consumers alike in Europe.
Dit alles biedt enorme voordelen voor de ondernemingen en consumenten in Europa.
EnglishAnyone can become involved - all governments, all public establishments.
Iedereen kan zich ermee bezighouden, alle overheden, alle openbare instellingen.
EnglishAll in all, I think it is fair to say that we are satisfied with the progress of events.
Dat is de huidige stand van zaken en wij zijn daar eigenlijk best tevreden mee.
EnglishAll in all, therefore, this is an excellent report which calls upon us to take action.
Het is dus in alle opzichten een uitstekend verslag, dat ons tot handelen aanspoort.
EnglishIn some cases all schools, all churches, all public venues were closed.
In sommige gevallen werden alle scholen, kerken en openbare gelegenheden gesloten.
EnglishAll in all, the Torres Marques report completely bypasses the subject.
Over het geheel genomen zit het verslag-Torres Marques volledig naast de kwestie.
EnglishAfter all, we all spent last week in discussions with trade unionists.
Wij hebben tenslotte de hele vorige week nog met de vakbonden gediscussieerd.
EnglishI am the all, the all is ordained to Me... and they all came forth from Me.
Ik ben de Opper, Het Opper is voorbehouden aan mij... en ze kwamen allemaal voort uit mij.
EnglishAll in all, the results over the last two and a half years have been positive.
De balans over de afgelopen twee en een half jaar is dus positief.
EnglishAfter all, we all share a common interest in fighting international terrorism.
Wij hebben er tenslotte allemaal belang bij dat het internationaal terrorisme bestreden wordt.
EnglishBut all in all, the peace process in Macedonia may still be considered a small miracle.
Maar al bij al kan het vredeproces in Macedonië toch beschouwd worden als een half wonder.
EnglishAll religions, all major religions, at various points call us children.
Alle religies, alle grote religies noemen ons op enig moment 'kinderen'.
EnglishThey had all sorts of different data formats, all sorts, all kinds of documentation systems.
Met allerlei verschillende dataformaten. ~~~ Allerlei soorten van documentatiesystemen.
EnglishThis needs to be realised once and for all in all the countries of the world.
Laat dit eindelijk eens doordringen tot alle landen ter wereld!
EnglishAll in all, I feel that this proposal is a step in the right direction.
Al bij al beschouw ik dit ontwerp als een stap in de goede richting.
EnglishAll in all, this is a really unsatisfactory situation which must be remedied.
Dat is echt geen goede zaak en daar moet een einde aan komen.
EnglishAll in all, international trade agreements are crucial for us.
Over het algemeen zijn internationale handelsovereenkomsten zeer belangrijk voor ons.
EnglishNow, Kathryn, there was no way you could see through that blindfold, at all, through all that.
Kathryn, je kon absoluut niets zien door die blinddoek, door dat alles.