"all of the above" translation into Dutch

EN

"all of the above" in Dutch

EN

all of the above [example]

volume_up

Context sentences for "all of the above" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAll of the above has, moreover, been extremely well put by a number of you.
Een aantal van u heeft dat alles overigens al uitstekend verwoord.
EnglishPersonally speaking, I welcome all of the above.
Persoonlijk ben ik hier tevreden over.
EnglishAll organisations should, above all, be very conscious of the need to take measures to prevent damage in the first place.
Alle organisaties moeten zich in de eerste plaats bewust zijn van de noodzaak van maatregelen waarmee schade kan worden voorkomen.
EnglishAnd all of the above.
EnglishAll of the above priorities will be pursued equally at both the Community level and in the various international fora in which the Community participates.
Al deze prioriteiten zullen in gelijke mate worden nagestreefd zowel op communautair niveau als in de diverse internationale fora waarin de Gemeenschap deelneemt.
EnglishMadam President, may I begin by extending a heartfelt thanks to all speakers and, above all of course, Mr Désir, for the fact that this debate is taking place this evening.
Mevrouw de Voorzitter, mag ik om te beginnen alle sprekers en natuurlijk allereerst de heer Désir hartelijk danken voor het feit dat dit debat vanavond plaatsheeft.
EnglishFor that reason we shall ultimately have to find a fair compromise which serves the interests of all concerned and, above all, gives help to the regions where the need is greatest.
Daarom zullen wij uiteindelijk een fair compromis moeten vinden dat aan de belangen van alle betrokkenen en vóór alles aan de regio's die de steun het meest nodig hebben recht laat wedervaren.
EnglishI am confident, however, that we will be able to look at the matter from all angles so as to reach a final agreement, one that is acceptable to all parties and, above all, to the public.
Maar ik vertrouw erop dat wij deze kwestie van alle kanten zullen kunnen bekijken om tot een definitieve overeenstemming te komen, die aanvaardbaar is voor alle partijen en vooral voor alle burgers.