"another" translation into Dutch

EN

"another" in Dutch

EN another
volume_up
{adjective}

another (also: accidental, additional)
volume_up
meer {adj.}
At some time or another, there will be a revolt, and it will be fully justified.
Op een bepaald ogenblik ontstaat er oproer en dat zou dan niet meer dan gerechtvaardigd zijn.
Another part of an effective strategy is to foster an intergenerational dialogue.
Een efficiënte strategie betekent onder meer de bevordering van een dialoog tussen de generaties.
Mr Thomas, I have said I will not accept another word on the subject.
Mijnheer Thomas, ik heb al gezegd dat ik niets meer wil horen over deze kwestie.
another (also: new, other)
volume_up
ander {adj.}
Another, another three-digit -- (Applause) -- another three-digit number, sir?
Nog een ander drie-cijferig getal -- (Applaus) -- een ander drie-cijferig getal, meneer?
These are methods that are reminiscent of another time and another place.
Dit zijn methoden die doen denken aan een ander tijdperk en een andere plaats.
Another painful area is the financial perspectives for the multiannual budget.
Een ander pijnpunt vormen de financiële vooruitzichten voor de meerjarenbegroting.
another (also: additional)
Another, another three-digit -- (Applause) -- another three-digit number, sir?
Nog een ander drie-cijferig getal -- (Applaus) -- een ander drie-cijferig getal, meneer?
And here's another project, another partnership-type approach.
Hier is nog een project, een andere aanpak in partnership.
There is another matter which is becoming traditional on these occasions.
Er is nog een andere kwestie die in deze situaties een traditie aan het worden is.
another (also: additional, complimentary)
volume_up
extra {adj.}
Another problem is that people do not know and cannot figure out who is responsible.
Een extra probleem is dat men niet weet of kan uitmaken wie verantwoordelijk is.
According to one estimate, this will mean another 500 translators and interpreters.
Geschat wordt dat daarvoor 500 extra tolken en vertalers nodig zijn.
I propose to bring forward another feed directive in relation to this matter.
Ik ben van plan om hiervoor een extra voederrichtlijn op te stellen.
another
Was weight gain in one person actually spreading to weight gain in another person?
Zette gewichtstoename bij de ene persoon zich echt over in gewichtstoename bij iemand anders?
I know it is difficult to impart ideals and virtue to another person.
Ik weet dat het moeilijk is iemand anders tot bepaalde waarden en deugden te brengen.
And don't just find another technologist friend; find somebody different than you.
En ga niet weer naar een vriend-technoloog; zoek iemand, anders dan jezelf.
They could be placed in another supplementary document.
Deze zouden in een ander aanvullend document kunnen komen te staan.
It is for that reason that we want to negotiate another new instrument on emissions law.
Daarom proberen wij het eens te worden over een aanvullend en nieuw instrument in het emissierecht.
By providing another EUR 20 million in support, the Commission was the sole supporter of the United Nations and the UN-led constitutional support project.
De Commissie was met een aanvullend bedrag ten belope van 20 miljoen euro de enige ondersteuner van de Verenigde Naties en het door de VN geleide project ter ondersteuning van de grondwet.

Synonyms (English) for "another":

another
English

Context sentences for "another" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd another title would be "Liop an da lapa," the unwieldy beast with two fins.
Een een andere titel was "Liop an da lapa," het onhandelbare beest met 2 vinnen.
EnglishHowever, I wish to draw attention to another item, that of the name of our group.
Ik had echter namens mijn fractie eigenlijk het woord gevraagd over iets anders.
EnglishAnother issue is that of what we are to do when state aid is declared unlawful.
Wat we doen wanneer overheidssteun onwettig wordt verklaard, is een andere vraag.
EnglishAnother example is the intention to draft a legislative frame for pension funds.
Ik denk bijvoorbeeld aan de wil om rond de pensioenfondsen wetgevend werk te doen.
EnglishAfrica is another place where policy must not be carried on with double standards.
Ook in Afrika mag geen politiek van twee maten en twee gewichten worden gevoerd.
EnglishWe have also presented another amendment on the issue of fishing in the Adriatic.
Ook hebben wij een amendement over de visserij in de Adriatische Zee ingediend.
EnglishWhen I was 10, I read James Baldwin's "Another Country," and that book broke me.
Toen ik 10 was, las ik James Baldwin's "Another Country," en dat boek brak me.
EnglishThe same countries, the same measure of inequality, one problem after another.
Dezelfde landen, dezelfde mate van ongelijkheid, het ene probleem na het andere.
EnglishAnd another point is that Amendments Nos 13 and 14 are mutually contradictory.
Bovendien zijn de amendementen 13 en 14 niet consistent ten opzichte van elkaar.
EnglishWe now see another trend towards internationalisation, and this is also necessary.
Nu zien we weer een ontwikkeling naar internationalisering en dat is ook nodig.
EnglishIt is beyond me why the Christian-Democrats want to wait for another ten years.
Ik begrijp niet waarom de christen-democraten daar nog 10 jaar mee willen wachten.
EnglishUnfortunately it is another incident in the ongoing saga of accessing Strasbourg.
Het is helaas het zoveelste voorbeeld van de moeizame toegang tot Straatsburg.
EnglishThe Cairo summit will be followed up by another forum in Dakar on basic education.
De top in Caïro zal worden gevolgd door een forum over basisonderwijs in Dakar.
EnglishNow, the language of knowledge is one thing, but knowledge itself is quite another.
De taal van de kennis is één ding, maar dan zijn we nog niet bij de kennis zelf.
EnglishI would like to add that budget deficits in Europe are another great weakness.
Ik voeg hieraan toe dat de overheidstekorten in Europa ook een grote zwakte zijn.
EnglishThis is another reason why we cannot support the lifting of coercive measures.
Dat is ook een reden waarom wij het opheffen van de sancties niet kunnen steunen.
EnglishIt is important to keep in mind that another election campaign is under way too.
We mogen echter niet vergeten, dat er ook andere verkiezingen op handen zijn.
EnglishI will add another drop of water so that you do not open the champagne too soon.
Ik wil nog wat water toevoegen om te voorkomen dat u de champagne te vlug ontkurkt.
EnglishMr President, there continues to be one financial scandal after another in Russia.
Mijnheer de Voorzitter, de stroom van financiële schandalen in Rusland houdt aan.
EnglishThe important thing is that there are no distortions from one country to another.
Belangrijk is dat er geen vertekeningen zijn van het ene land naar het andere.