EN answerable
volume_up
{adjective}

Synonyms (English) for "answer":

answer

Context sentences for "answerable" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEach Member of the Commission is responsible and answerable for his department.
Elk Commissielid is voor zijn afdeling verantwoordelijk en moet daarvan rekenschap afleggen.
EnglishThe Commissioners are not elected and are not answerable to the electorate.
De commissarissen worden niet gekozen en hoeven geen verantwoording af te leggen aan het electoraat.
EnglishThis office will be answerable to the regional office in Amman.
Dit kantoor zal dan onder de verantwoordelijkheid vallen van het regionale kantoor in Amman.
EnglishEach of us then has to be answerable for being able to give discharge under these circumstances.
Dan moet ieder van ons zelf beoordelen of onder deze omstandigheden kwijting kan worden verleend.
EnglishThe government of Khartoum is answerable to nobody.
De regering in Khartoem legt tegenover niemand verantwoording af.
EnglishCommissioners answerable only to the King have been appointed chairmen of the village parliaments.
Commissarissen die alleen aan de koning ondergeschikt zijn, zijn tot voorzitter van de dorpsparlementen benoemd.
EnglishThe only people responsible - and they must be answerable - are the Renault bosses.
De enigen die voor dit probleem verantwoordelijk zijn - degenen ook die hierop moeten reageren - zijn de eigenaren van Renault.
EnglishLet the Commissioners be appointed by, and be answerable to, the national parliaments.
Laat de nationale parlementen een commissaris afvaardigen die aan het parlement in zijn lidstaat verantwoording verschuldigd is.
EnglishIn a democratic constitutional state, ladies and gentlemen, the principle is that the police have to be answerable to the state.
In een democratische rechtsstaat, collega's, geldt het principe: geen politie zonder staat.
EnglishThat is not freedom: that is being answerable for using a service that is intended to free you.
Dat is verantwoording moeten afleggen voor het feit dat je gebruik maakt van een dienst die bedoeld is om je vrijheid te geven.
EnglishCustoms officers and other personnel are not answerable to the EU but to their national authorities.
Douaniers en ander douanepersoneel zijn immers geen verantwoording schuldig aan de Unie, maar aan hun nationale autoriteiten.
EnglishIt is we who must be answerable to citizens in the last instance for the way in which their money is managed.
Wij moeten per slot van rekening immers verantwoording aan de kiezer afleggen over de aanwending van het belastinggeld.
EnglishFortunately for Mr Prodi, he is safely back in Rome and is no longer answerable for his failures.
Gelukkig maar voor de heer Prodi dat hij weer veilig in Rome zit en niet langer verantwoording hoeft af te leggen voor zijn mislukkingen.
EnglishWe should then have 25 elected representatives in Brussels, answerable to the voters in our countries.
Op die manier hebben wij 25 gekozen vertegenwoordigers in Brussel die aan de kiezers in de lidstaten verantwoording moeten afleggen.
EnglishIt is liable for the sums which it approves and it alone is directly answerable to the European Court of Auditors.
Zij is aansprakelijk voor de bedragen die ze heeft goedgekeurd, en is dat als enige ook direct tegenover de Europese Rekenkamer.
EnglishThose who cause environmental damage in the course of their occupational activities must also be answerable for that.
Iemand die in het kader van zijn beroep of bedrijf schade aan het milieu toebrengt, moet daarop ook aangesproken kunnen worden.
EnglishMr McMillan-Scott's report also stresses the need to make the armed forces answerable to the political authorities.
Het verslag van de heer McMillan-Scott benadrukt verder de noodzaak de strijdkrachten in dienst te stellen van de politieke autoriteiten.
EnglishThis Parliament would clearly have preferred the figure of the High Representative to be answerable to the Commission.
Dit Parlement had er de voorkeur aan gegeven dat de figuur van de hoge vertegenwoordiger in de instanties van de Commissie werd ondergebracht.
EnglishThe one-party states were replaced by small dictatorial profiteering cliques regarding themselves as answerable to nothing and nobody.
De eenpartijstaat werd vervangen door een kleine dictatoriale profiteurskliek die aan niemand verantwoording schuldig denkt te zijn.
EnglishIf greater trust is placed in the recipient states, that presupposes that the recipients are fully answerable for any misuses.
Een groter vertrouwen in de ontvangende landen dient ook te betekenen dat zij de volledige verantwoordelijkheid dragen in geval van misbruik.