EN answered
volume_up
{past participle}

answered (also: replied, reacted)
Mrs Hübner, thank God, answered that question in the affirmative.
Gelukkig heeft mevrouw Hübner hierop positief gereageerd.
Ik heb daar al eerder op gereageerd.
Has the Greek government answered the points set out in the letter of notification or are there any indications as to what its legal arguments might be?
Heeft de Griekse regering al met een juridische argumentatie gereageerd op de punten die in de aanmaningsbrief aan de orde zijn gesteld?

Synonyms (English) for "answer":

answer

Context sentences for "answered" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSecretary of State Rice’ s statement begged more questions than it answered.
De verklaring van minister Rice heeft meer vragen opgeroepen dan ze beantwoord.
EnglishWe also believe that there are still three questions that need to be answered.
Desalniettemin zijn wij van mening dat de voorstellen op drie punten tekortschieten.
EnglishMany questions from copyright to distribution rights still need to be answered.
Veel kwesties, van kopieerrecht tot verspreidingsrecht, wachten nog op een oplossing.
EnglishQuestions to the Council are no longer being answered in the time stipulated.
Vragen aan de Raad worden niet meer beantwoord binnen de termijn die daarvoor geldt.
EnglishThere are still many questions to be answered and asked about romantic love.
Er zijn nog steeds veel onbeantwoorde en ongestelde vragen over romantische liefde.
EnglishAs they deal with similar subjects, Questions Nos 62 and 63 will be answered together.
Omdat de vragen over een soortgelijk onderwerp gaan, worden ze tezamen behandeld:
EnglishThe Commissioner actually answered my question in the second part of his answer.
In het tweede deel van zijn reactie heeft de commissaris mijn vraag in feite beantwoord.
EnglishAs the author is not present, Question No 18 will be answered in writing.
Daar de vraagsteller afwezig is, zal vraag nr. 18 schriftelijk worden beantwoord.
EnglishYou have already answered a number of other questions I was about to ask.
Op een aantal andere vragen die ik u wou stellen hebt u ondertussen geantwoord.
EnglishMr President-in-Office of the Council, you have not answered my question.
Mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, u heeft mijn vraag niet beantwoord.
EnglishI thought I had answered your question on large-scale energy transmission networks.
Ik dacht dat ik had geantwoord op de vraag over de grote energienetwerken.
EnglishVery big differences between the way I answered the phone the three times.
Zeer grote verschillen tussen de manieren waarop ik de telefoon beantwoordde.
EnglishToday she is still asking questions which have already been explicitly answered.
Ook nu nog volhardt ze in het stellen van vragen die reeds ondubbelzinnig zijn beantwoord.
EnglishMr President, you certainly answered my point very clearly and assuredly.
Mijnheer de Voorzitter, u heeft mijn opmerking klaar en duidelijk beantwoord.
EnglishAs for how well or badly questions are answered, you are entitled to your own opinion.
Wat de kwaliteit is van de beantwoording van de vragen, laat ik aan uw oordeel over.
EnglishIf the question was about the communication, I have already answered it.
Indien de vraag betrekking heeft op de mededeling, dan heb ik ze reeds beantwoord.
EnglishI thank the Council and the Commission for finally having answered this request.
Ik dank de Raad en de Commissie dan ook, omdat zij eindelijk op dit verzoek zijn ingegaan.
EnglishMr Hatzidakis, I have already answered your question and I repeat what I said.
Geachte afgevaardigde, ik heb uw vraag beantwoord en ik herhaal wat ik eerder gezegd heb.
EnglishHowever, the question which begs to be answered is: what about the Council?
Tot nu toe hebben wij geen enkel voorstel van de Raad onder ogen gekregen.
EnglishAnd at the time, people actually answered that question positively: "Yes."
En op het moment beantwoordden mensen daadwerkelijk die vraag met een positief, "ja."