EN any
volume_up
{adjective}

any
volume_up
een {adj.}
If this is true, it is not a statistic of which any country can be proud.
Indien dit waar is, dan is dit een gegeven waar geen enkel land trots op kan zijn.
There they are very careful to point out they are unwilling to rejoin any sort of bureaucratic union.
Men wil daar niet opnieuw tot een of andere bureaucratische unie toetreden.
The margin of victory was of an order of magnitude greater than any possible margin of fraud.
Het verschil tussen winnaar en verliezer was van een dusdanige omvang, dat fraude kon worden uitgesloten.
any (also: some, a few)
volume_up
wat {adj.}
As far as payments are concerned, any over-budgeting must certainly be avoided.
Wat de betalingen betreft moet over-budgettering absoluut vermeden worden.
It is not up to us to impose any conduct as far as that is concerned.
Het is niet aan ons om een bepaald gedrag op te leggen voor wat dat betreft.
In any case, we need to be aware of the limitations of the measures proposed.
Het moet ons duidelijk zijn wat de grenzen van de voorgestelde maatregelen zijn.
any (also: a few)
volume_up
enkele {adj.}
In the USA, that was achieved without any compensation or solidarity mechanism.
In de Verenigde Staten bestaat geen enkele compensatie of solidariteit.
Beer, meanwhile, is not subject to any specific Community regulation.
Bier valt daarentegen onder geen enkele specifieke communautaire regelgeving.
It can't be repeated on any factory floor or any construction site.
Het kan op geen enkele fabrieksvloer of bouwterrein herhaald worden.
any (also: singular, a few)
volume_up
enige {adj.}
They are imported and introduced without any veterinary controls.
Ze worden geïmporteerd en geïntroduceerd zonder enige veterinaire controle.
It is disappointing that there is hardly any sign of harmonisation.
Van enige harmonisatie is teleurstellend genoeg nauwelijks sprake.
And this crossing here, of the ocean, is the only truly regular transoceanic crossing of any insect.
En deze oversteek hier, van de oceaan, is de enige echt regelmatige oversteek over een oceaan door een insect.
any
volume_up
iemand {adj.}
By any chance, did anyone happen to bring with them this morning a calculator?
Heeft iemand toevallig vanochtend een rekenmachine meegenomen?
Is there any opposition to the inclusion of this oral amendment?
-- Heeft iemand bezwaren tegen de indiening van dit mondeling amendement?
Is there any opposition to the inclusion of this oral amendment?
-- Heeft iemand bezwaar tegen de indiening van dit mondeling amendement?
The Council is looking into this report to draw any possible conclusions.
De Raad bestudeert dit verslag nu en zal daar eventueel conclusies uit trekken.
Any decision to amend this Treaty is the sole responsibility of the members of NATO.
Alleen leden van de NAVO kunnen deze conventie eventueel wijzigen.
Meanwhile, the Council of Ministers should not let its hands be tied by any veto.
De Raad mag zich echter niet aan banden laten leggen door een eventueel veto.
any (also: a few)
For certain people in certain sections of society, there is a danger in any country.
Voor sommige mensen in bepaalde onderdelen van de maatschappij dreigt in elk land gevaar.
That would take away any chance of adjustment for many of the regions.
Op die manier krijgen sommige regio's gewoon geen kans meer om zich aan te passen.
Now we have to overcome any doubts that might linger in certain Member States.
Nu moeten de nog bestaande twijfels van sommige lidstaten worden weggenomen.
any (also: a few)
It doesn't do any damage, but it elevates the temperature by a few degrees.
Het richt geen schade aan, maar het verhoogt de temperatuur met een paar graden.
Casey Martin -- a few years ago, Casey Martin -- did any of you hear about him?
Casey Martin -- een paar jaar terug, Casey Martin -- Kent iemand van u hem?
Dit zijn niet zomaar een paar verslagen.
any
I think this is extremely important if we are to have any hope of creating confidence in this respect.
Ik denk dat dit zeer belangrijk is om op dit gebied een zeker vertrouwen te wekken.
You can only give any real weight to your policy if you disregard reality.
U kunt alleen met een zeker gezag spreken over uw beleid als u erin slaagt de realiteit te vergeten.
There are, in any case, risks inherent in much of the expenditure, the sole evidence for which is to be found in statements by its recipients.
Veel uitgaven impliceren per definitie een zeker risico en worden gebaseerd op declaraties van begunstigden.
any
in defence of any person from unlawful violence;
ter verdediging van wie dan ook tegen onrechtmatig geweld;
Guaranteeing impunity to anyone, in any region of the world, can only lead to disaster.
Straffeloosheid mag niet gegarandeerd worden, in welke regio van de wereld dan ook, aan wie dan ook!
We are not here to give you our support, any more than we are here to give Mr Mer our support.
Wij zitten hier niet om wie dan ook steun te betuigen, u net zo min als de heer Mer.
any
It is not as if any major new issues have emerged in the debate over the last few months.
Het is niet zo dat er de afgelopen maanden een of ander geweldig nieuw idee in de discussie is geïntroduceerd.
What I saw as missing from the summit resolution was any concept of how the debate should be structured.
Wat ik in het besluit van de Top miste, was een of ander idee over hoe dit debat moet worden vormgegeven.
I think it better to take any old percentage - GDP plus, perhaps, the unemployment situation, for example.
Ik denk dat we beter uit kunnen gaan van een of ander percentage, bijvoorbeeld het BBP met, wellicht, het werkloosheidscijfer.

Synonyms (English) for "any":

any

Context sentences for "any" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is no complacency, no fragility and no ambiguity about any of that at all.
Van inschikkelijkheid, zwakheid of dubbelzinnigheid is dus volstrekt geen sprake.
EnglishThe Commission behaved very politely and did not make any proposals of its own.
De Commissie heeft zich zeer beleefd opgesteld en geen eigen voorstellen gedaan.
EnglishWill there be really any interest among the Member States to take these measures?
Is het werkelijk in het belang van de lid-staten om deze maatregelen te treffen?
English   – From the chair I have not recorded any other requests by Members to speak.
Ik heb geen andere verzoeken geregistreerd van leden die het woord willen nemen.
EnglishI am pro-Europe - without any hesitation at all - but I am anti the status quo.
Ik ben voor Europa, zonder de minste aarzeling, maar ik ben tegen de status-quo.
EnglishWith regard to Amendment No 1, you say that it does not add any greater clarity.
Met betrekking tot amendement 1, zegt u dat het er niet duidelijker door wordt.
EnglishYes, there are always potential risks in any new technology product or process.
Uiteraard houdt elk nieuw technologisch product of proces mogelijke risico's in.
EnglishThat is why I am against any kind of manipulation of the origins of human life.
Daarom ben ik tegen elke manipulatie van de oorsprong van het menselijke leven.
EnglishThese tobacco products are most certainly and without any doubt harmful to health.
Deze tabaksproducten zijn absoluut zonder twijfel schadelijk voor de gezondheid.
EnglishIn any case, we have increased the gap between supervisory body and government.
In ieder geval hebben we de afstand tussen toezichthouder en overheid vergroot.
EnglishMy group, in any case, has decided to make a determined effort to achieve this.
Mijn fractie is in ieder geval vastbesloten zich daarvoor ten volle in te zetten.
EnglishAre they sufficiently trained to treat their patients without any discrimination?
Zijn ze voldoende opgeleid om hun patiënten zonder discriminatie te behandelen?
EnglishAre you aware of any herds with a history of BSE having actually been slaughtered?
Weet u of veestapels waarin de ziekte optreedt, daadwerkelijk worden uitgeroeid?
EnglishEmma Bonino has been got rid of: she does not exist any more, she is not invited.
Emma Bonino is opzij geschoven: zij bestaat niet meer, zij is niet uitgenodigd.
EnglishNor has the German Presidency made any compromise proposal at all at this stage.
Het Duitse Raadsvoorzitterschap heeft ook nog geen compromisvoorstel geformuleerd.
EnglishDo you have any other plans in the pipeline that you are not telling Parliament?
Hebt u misschien andere plannen die u niet prijs wilt geven aan het Parlement?
EnglishThe fact is that Parliament sees fit to express an opinion on any subject at all.
Immers, het Parlement aarzelt niet om zich over ieder onderwerp uit te spreken.
EnglishI do not think that there is any place for that sort of over dramatisation here.
Ik denk dat dat soort dramatische uitdrukkingen hier helemaal niet thuishoort.
EnglishI should be pleased to come to Parliament at any time to continue this discussion.
Ik kom te allen tijde graag naar het Parlement om deze discussie voort te zetten.
EnglishThe Commission's statement makes hardly any reference to the transport sector.
Toch verwijst de Commissie in haar mededeling nauwelijks naar het vervoersbeleid.

Other dictionary words