"appalling conditions" translation into Dutch

EN

"appalling conditions" in Dutch

EN appalling conditions
volume_up
{plural}

appalling conditions (also: wretched conditions)
Millions of citizens are living in appalling conditions.
Miljoenen mensen leven er onder erbarmelijke omstandigheden.
That serves only to increase the number of poultry reared in appalling conditions.
Dat leidt alleen maar tot een toename van de hoeveelheid pluimvee die onder erbarmelijke omstandigheden wordt gefokt.
They often live in appalling conditions with poor housing, a high level of unemployment and low educational standards.
Vaak leven ze in erbarmelijke omstandigheden met gebrekkige huisvesting, grote werkloosheid en lage scholing.

Similar translations for "appalling conditions" in Dutch

appalling adjective
to appall verb
to appal verb
conditions noun
to condition verb
condition noun

Context sentences for "appalling conditions" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTheir living conditions are appalling, and they very rarely see their families.
Hun situatie is vreselijk en ze mogen slechts zeer zelden hun familie zien.
EnglishWithout jobs and essential services they are forced to live in appalling conditions.
Zonder werk en voorzieningen zijn zij gedwongen te leven in verschrikkelijke omstandigheden.
EnglishThey still endure appalling conditions: they are denied access to work, health care and education.
Zo hebben ze geen toegang tot werk, gezondheidszorg en onderwijs.
EnglishIn many factories, the workers, including many children, are required to work under appalling conditions.
In veel fabrieken moeten de arbeiders, waaronder veel kinderen, onder erbarmelijke toestanden werken.
EnglishTwo and a half years ago, one of the three prisoners died as a result of their appalling conditions of detention.
Tweeënhalf jaar geleden is een van de drie in de gevangenis gestorven door de onaanvaardbare omstandigheden aldaar.
EnglishThey are kept under appalling conditions.
EnglishBut the same applies to the people of Iraq, where hundreds of thousands of new-born babies and children are dying under appalling conditions.
Maar het Iraakse volk lijdt ook, want in Irak sterven honderdduizenden pasgeborenen en kinderen in verschrikkelijke omstandigheden.
EnglishTheir first port of call when they leave the country is generally one of the refugee camps in Pakistan and Iran, where they live in appalling conditions.
Hun eerste stop als zij het land verlaten, zijn over het algemeen de vluchtelingenkampen in Pakistan en Iran waar ze in afgrijselijke omstandigheden leven.
EnglishAnd, several dozen prisoners are now being detained in appalling conditions, at the Guantanamo Bay military base, who have no guarantees and no status.
Ten slotte zitten tientallen gevangenen onder dramatische omstandigheden vast op de basis van Guantanamo, zonder enige garantie en zonder enige rechtspositie.
EnglishThis is the only way in which we will be able to condemn, for example, the appalling conditions suffered by the thousands of Sudanese treated as slaves in Libya.
Alleen dan kunnen wij iets zeggen over de erbarmelijke levensomstandigheden van honderdduizenden Soedanezen die in Libië als slaven behandeld worden.
English   – In March, I spent three days, along with other Members of Parliament, in tents and I saw the appalling conditions in which people live there.
-- In maart heb ik met een aantal andere parlementariërs drie dagen in tenten doorgebracht en ik heb gezien onder wat voor verschrikkelijke omstandigheden men daar leeft.
EnglishPoverty, injustice and appalling conditions, from both a social and a health point of view, are still the bitter reality for many developing countries.
Armoede en onrecht, schrikbarende omstandigheden, zowel vanuit sociaal als vanuit hygiënisch oogpunt, zijn nog steeds bittere werkelijkheid voor veel ontwikkelingslanden.
EnglishI would first like to express my heartfelt condolences to the families in mourning as a result of the appalling weather conditions that devastated Europe in December.
Voor alles wil ik mijn oprechte medeleven betuigen aan de families die in rouw zijn gedompeld na het stormweer dat Europa in december vorig jaar heeft geteisterd.
EnglishI am sure that everyone in this House is aware of the appalling conditions in these institutions directly after the revolution, and, indeed, for many years afterwards.
Ik meen dat iedereen in het Parlement op de hoogte is van de catastrofale toestand in deze kindertehuizen in Roemenië onmiddellijk na de revolutie, en ook nog jaren later.
EnglishIf the international community is serious about tackling the appalling conditions in Zimbabwe, then the United Nations Security Council should urgently investigate the situation in that country.
Als het de internationale gemeenschap ernst is om de vreselijke omstandigheden in Zimbabwe aan te pakken, moet de VN-Veiligheidsraad de situatie dringend onderzoeken.
EnglishWhat I have repeatedly witnessed, however, is the appalling conditions in which some bodies have been received because of the lack of proper embalming or care treatment in some countries.
Ik ben wel meerdere malen getuige geweest van de verschrikkelijke staat waarin sommige lichamen werden ontvangen als gevolg van onjuiste balseming of onzorgvuldige behandeling in bepaalde landen.