EN appeal
volume_up
{noun}

1. general

We want to turn 'can make an appeal ' into 'insist that an appeal is made '.
Wij willen de woorden " kunnen in beroep gaan " veranderen in " eisen dat beroep wordt aangetekend ".
Later, and fairly recently, acquitted on appeal -- in fact, on the second appeal.
Later, recentelijk, werd ze in beroep vrijgesproken -- eigenlijk in tweede beroep.
There must always be a right of appeal if the request for asylum is refused.
Er moet bij afwijzing van het asielverzoek altijd een beroep op de rechter zijn.
appeal (also: parade, roll call)
Hence my urgent request that an appeal be made to the European Commission.
Vandaar mijn dringende verzoek om een appèl aan de Europese Commissie te doen.
Personally, I should like to warmly back this appeal within the Council and the Commission.
Persoonlijk wil ik dit appèl van harte bij de Raad en de Commissie ondersteunen.
His appeal was not for a spiral of violence but a spiral of prayer.
Zijn appèl luidde: geen geweldspiraal maar een gebedsspiraal.
appeal (also: entreaty, supplication)
It is on behalf of these silent victims of the genocide under way in Darfur that I have taken the floor today to direct an urgent appeal – a cry of distress – to you.
Het is namens deze slachtoffers van de genocide in Darfoer, die zelf geen stem hebben, dat ik vandaag een smeekbede, een kreet van wanhoop tot u richt.
appeal
appeal (also: entreaty, supplication)

2. law

appeal
Hence my urgent request that an appeal be made to the European Commission.
Vandaar mijn dringende verzoek om een appèl aan de Europese Commissie te doen.
Personally, I should like to warmly back this appeal within the Council and the Commission.
Persoonlijk wil ik dit appèl van harte bij de Raad en de Commissie ondersteunen.
His appeal was not for a spiral of violence but a spiral of prayer.
Zijn appèl luidde: geen geweldspiraal maar een gebedsspiraal.
appeal
An appeal process will soon be examined by the Libyan Supreme Court.
Het hooggerechtshof van Libië zal zich binnenkort buigen over een hoger beroep.
We made this clear in an affidavit submitted during the appeal.
Wij hebben dit tijdens het hoger beroep met een beëdigde verklaring duidelijk gemaakt.
There are also limited possibilities for an appeal.
Ook is het - tot op zekere hoogte - mogelijk om in hoger beroep te gaan.

Context sentences for "appeal" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat I want, the appeal that I am making, is not for economic sanctions à la Iraq.
Wat ik wil, waartoe ik oproep zijn helemaal geen economische sancties à la Irak.
EnglishFor anyone with a sense of humour let me read the wording of the appeal to Iran.
Voor wie daar de humor van inziet zal ik het verzoek aan Iran even voorlezen.
EnglishI am assuming that in any case the Commission will go to the court of appeal.
Ik ga ervan uit dat de Commissie in elk geval naar de beroepsinstantie zal gaan.
EnglishI appeal to colleagues to support the amendments of the Environment Committee.
Ik verzoek de afgevaardigden de amendementen van de milieucommissie te steunen.
EnglishSecondly, they should help to reinforce Europe's appeal as a business location.
Anderzijds moeten ze de economie en de werkgelegenheid in Europa helpen beschermen.
EnglishI would therefore appeal to the Member States to put their own house in order.
Ik wil de lidstaten daarom oproepen om in eigen huis orde op zaken te stellen.
EnglishI appeal to the House as well: let us take an honest vote on this issue tomorrow.
Mijn verzoek aan het Parlement is: laten we morgen eerlijk over deze kwestie stemmen.
EnglishI also want to appeal for a clear and positive signal to be given to Turkey.
Ik wil ook dringend verzoeken om een positief signaal af te geven aan Turkije.
EnglishMy third appeal is addressed to the world, and first and foremost to Europe.
Mijn derde oproep doe ik aan de wereld en in de allereerste plaats aan Europa.
EnglishThe data and figures on poverty send this House a deafening appeal for help.
De cijfers en gegevens over de armoede zijn een noodkreet aan dit Parlement.
EnglishI appeal to the faint hearts on the right to look at what has been achieved.
Ik roep de bangerikken aan de rechterzijde op te kijken naar wat is bereikt.
EnglishMrRübig’ s appeal is quite right: we need more parliamentary involvement.
Collega Rübig roept volledig terecht op tot meer betrokkenheid van het Parlement.
EnglishI appeal my colleagues to do likewise for the good of European citizens.
Ik roep mijn collega's op ten behoeve van de Europese burgers hetzelfde te doen.
EnglishI would like to congratulate Commissioner McCreevy on his passionate appeal yesterday.
Ik feliciteer commissaris McCreevy met zijn hartstochtelijke pleidooi van gisteren.
EnglishAbove all, it bears witness to an image of man which does not appeal to me.
Bovenal, voorzitter, getuigt het van een mensbeeld dat mij niet aanspreekt.
EnglishAn appeal in favour of a more pro-active government policy comes across as very odd.
Een pleidooi voor een actiever overheidsbeleid komt heel merkwaardig over.
EnglishI therefore wish to appeal to the Italian Presidency: do not disappoint them.
Derhalve wil ik het Italiaanse voorzitterschap dringend verzoeken: stel ze niet teleur!
EnglishI appeal for political pragmatism; what has been achieved must be safeguarded.
Ik ben voor pragmatische politieke keuzes, we moeten consolideren wat we hebben bereikt.
EnglishTherefore I appeal to you to show common sense and return to the drawing-board.
Daarom vraag ik u om uw gezond verstand te laten spreken en helemaal opnieuw te beginnen.
EnglishBoth songs have something in common: that same appeal of celebration and unity.
Beide songs hebben iets gemeen: diezelfde oproep tot vieren en eenheid.