"applied research" translation into Dutch

EN

"applied research" in Dutch

EN applied research
volume_up
{noun}

applied research
volume_up
toegepast onderzoek {het}
The patenting of genetic material will stifle applied research and impede innovation.
De octrooiering van erfelijk materiaal zou toegepast onderzoek blokkeren en innovatie belemmeren.
Researchers must be able to use stem cells in the context of fundamental and applied research.
Onderzoekers moeten stamcellen kunnen gebruiken in het kader van fundamenteel en toegepast onderzoek.
I moreover believe that this dichotomy between basic research and applied research is a thing of the past.
Ik vind trouwens dat deze tweedeling tussen fundamenteel en toegepast onderzoek niet meer opgaat.

Similar translations for "applied research" in Dutch

applied adjective
applied verb
to apply verb
research noun
to research verb

Context sentences for "applied research" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDoes the Commission believe that these policies could be applied to the research budget?
Kan deze aanpak volgens de Commissie ook niet gevolgd worden voor de onderzoeksbegroting?
EnglishAs regards fundamental and applied research, I think this is a matter of balance.
Er bestaat een nauw verband tussen beide vormen van onderzoek.
EnglishThis research has to be coordinated and to be applied research.
Dit onderzoek moet gecoördineerd zijn en op toepassingen gericht.
EnglishResearch situated between applied and basic research now has a lower profile but remains significant.
Veel fundamentele vragen op het terrein van aard, natuur en levenswetenschappen zijn nog onbeantwoord.
EnglishBoth fundamental and applied research must, above all, retain public support and a public dimension.
Wij verzetten ons tegen de biotechnologie die gebaseerd is op genetische manipulatie of het patenteren van levende wezens.
EnglishMr Izquierdo Collado in his report makes reference to the debate between applied research and basic research.
De heer Izquierdo Collado verwijst in zijn verslag naar het debat over de tegenstelling tussen toegepast en fundamenteel onderzoek.
EnglishThere is also great demand for applied research, which can be expected to have a far greater impact on employment.
Maar het Europese beleid zou zich hier kunnen beperken tot het scheppen van goede voorwaarden en praktische belemmeringen zouden uit de weg geruimd moeten worden.
EnglishThe major difficulty encountered by small and medium enterprises lies precisely in translating the results of research into applied innovation.
Het midden- en kleinbedrijf kampt met de grote moeilijkheid hoe de onderzoeksresultaten met succes te vertalen in toegepaste innovatie.
EnglishApplied research could consequently be very useful, for example, in the study of the correlation between unemployment rates and suicide rates.
Zo kan het bijzonder nuttig zijn het toegepaste onderzoek aan te vullen met een studie over het verband tussen bijvoorbeeld werkloosheid en zelfmoord.
EnglishHow soon can we expect a clear and definitive view on the potential or otherwise of genetic research as applied to practical farming?
Wanneer kunnen we een helder en definitief standpunt tegemoet zien over de mogelijkheden en onmogelijkheden van genetisch onderzoek zoals dat in de landbouw wordt toegepast?
EnglishThe second, more specific issue is the Commission assessment on the rules to be applied to research, study and experiment contracts in the field of defence.
Het tweede, meer specifieke deel gaat over de beoordeling door de Commissie van de regels die gelden voor defensieopdrachten op het gebied van onderzoek, studie en proeven.
EnglishHowever, I very much regret that the increase in expenditure has applied basically to research and development, with virtually no increase for the other elements.
Ik betreur het wel dat de geplande hogere uitgaven bijna allemaal onder het hoofdstuk onderzoek en ontwikkeling vallen en dat de uitgaven onder andere posten nauwelijks zijn gestegen.
EnglishI entirely agree that these matters must remain subject to the precautionary principle, and I also agree that that principle must be applied extensively in the research programme.
Ik ben het met u eens dat we ons voor dergelijke dingen aan het voorzichtigheidsbeginsel moeten houden en dat dit principe in het onderzoeksprogramma gehanteerd moet worden.
EnglishIn order to have social innovation you must have research, research in high-tech areas such as biotechnology, research applied to industry and also research in the social and economic areas.
Voor sociale innovatie is onderzoek nodig, onderzoek op speerpuntgebieden zoals dat van de biotechnologieën, onderzoek toegepast op de industrie, maar ook sociaal-economisch onderzoek.