EN to apply
volume_up
[applied|applied] {verb}

to apply (also: to implement, to practice)
It is therefore necessary to apply the Rules of Procedure in a rational way.
Daarom is het noodzakelijk dat wij het Reglement op rationele wijze toepassen.
We must apply quite different principles, and that is the purpose of our resolution.
Wij moeten geheel andere principes toepassen, en daar dient onze resolutie voor!
But we should also apply the principle of differentiation in this region.
Men moet in deze regio echter ook het principe van differentiëring toepassen.
We, too, will apply a single currency in a single market in our singular Europe.
Ook wij zullen in de interne markt van ons bijzondere Europa een eenheidsmunt gebruiken.
It is no less justifiable to apply all existing brainpower and experience.
Niet minder terecht is het om daarvoor alle bestaande denkkracht en ervaring te gebruiken.
Let the Commission apply its collective wisdom to finding good solutions.
De Commissie moet haar wijsheid gebruiken om tot goede oplossingen te komen.
It is self-delusory to apply such small sums of money to good ends.
Het aanwenden van kleine bedragen voor een goed doel is zelfbedrog.
You will have to apply Article 6 of the Treaty.
U zult het Verdrag, artikel 6, moeten aanwenden.
Perhaps Mr Monti might be able to apply his skills in bringing order and synthesis to a number of subjects to this particular area.
Misschien kan de heer Monti zijn vaardigheden aanwenden om orde en overzicht te brengen in een aantal onderwerpen op dit specifieke terrein.
When we apply the fields -- again, in the identical time-scale to the identical culture -- you're going to see something different.
Wanneer we de velden aanleggen - in een identieke tijdsduur met dezelfde cultuur - ga je iets anders zien.
It is important to the German Presidency that all Member States apply the very strictest standards when it comes to forming the new Commission.
Het Duitse voorzitterschap hecht er veel belang aan dat alle lidstaten bij de samenstelling van de nieuwe Commissie de allerhoogste maatstaven aanleggen.
I also have to say that, if we apply such rigorous standards to the offices and departments we audit, then we cannot complain if the same standards are applied to us.
Wanneer we dergelijke strenge criteria aanleggen voor de door ons gecontroleerde instanties, dan mogen we niet klagen als die criteria ook op ons worden toegepast.
The crux of our message is the rigour which we want to apply.
De kern van onze boodschap heeft betrekking op de bezuinigingen die we willen doorvoeren.
", waarna ze gewoon weer verderging met het opbrengen van haar crème.
to apply
volume_up
een aanvraag doen {vb}
When refugees apply for refugee status they are often placed in reception centres.
Als vluchtelingen een aanvraag doen voor het vluchtelingenstatuut worden ze dikwijls in onthaalcentra geplaatst.
And by the time I cut these kids loose from high school, they've got four shows on their resume before they apply to college because it's all up here.
Tegen de tijd dat ik deze kinderen loslaat uit de middelbare school, staan er vier shows op hun curriculum voor ze een aanvraag doen voor de universiteit. ~~~ Het zit allemaal hier.
It seems to me from reports I have received from interested organizations that there is a degree of anarchy amongst those who wish to apply for URBAN funding.
Uit berichten die ik van belanghebbende organisaties heb ontvangen, heb ik de indruk dat er een zekere mate van anarchie is onder diegenen die een aanvraag doen voor URBAN-fondsen.
This particular directive will not apply in the United Kingdom.
Deze specifieke richtlijn zal in het Verenigd Koninkrijk niet van toepassing zijn.
But surely this theory can scarcely apply to the present situation in Europe.
Maar deze theorie kan amper van toepassing zijn op de huidige situatie in Europa.
The principle of transparency must also apply to what is known as comitology.
Het transparantiebeginsel moet ook van toepassing zijn op de zogenaamde comitologie.

Context sentences for "to apply" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt should, therefore, apply in the same way to the fifteen members of the Union.
Het zou dus in gelijke mate moeten gelden voor de vijftien lidstaten van de Unie.
EnglishThe directive should apply to infringements of all intellectual property rights.
De richtlijn moet gelden voor inbreuken op alle intellectuele-eigendomsrechten.
EnglishMy support for the generation of clean energy does not apply to this addition.
Mijn steun voor het opwekken van schone energie geldt niet voor deze toevoeging.
EnglishI would ask you to consider seriously whether other rules should not apply here.
Ik wil u vragen ernstig te overwegen of hier geen andere regels moeten gelden.
EnglishHowever, these technical restrictions do not apply to the new satellite systems.
Voor de nieuwe satellietsystemen gaan deze technische beperkingen evenwel niet op.
EnglishA proper statute should cover the different requirements which apply to Members.
Een echt statuut moet alle noodzakelijke bepalingen voor parlementsleden behelzen.
EnglishWe shall try to apply them, because they seem to make very good sense, as always.
Wij zullen trachten ze uit te voeren omdat ze mij zoals altijd heel zinnig lijken.
EnglishWhen I turn the crank and I apply pressure, it makes a sound like a barking dog.
Als ik aan de hendel draai en kracht zet, klinkt het als een blaffend hondje.
EnglishA number of regulations and codes are to be extended to apply to other countries.
Een hele reeks regels en codes zullen straks ook in andere landen gaan gelden.
EnglishI do not want to discuss what should apply to cars and to the air with you today.
Ik wil met u niet debatteren over wat met de auto's en de lucht moet gebeuren.
EnglishSubject: Denmark's JHA opt-out Title IV of the EC Treaty does not apply to Denmark.
Betreft: Deense VIA-vrijstelling Titel IV van het EGV geldt niet voor Denemarken.
EnglishWith regard to sugar, full liberalisation of trade will apply from 1 July 2009.
Wat betreft suiker zal de handel vanaf 1 juli 2009 volledig geliberaliseerd worden.
EnglishDoes this also apply to Turkey which has, of course, applied for membership?
Geldt dit ook voor Turkije die net een aanvraag tot toetreding heeft ingediend?
EnglishThere are additional restrictions which apply to the United Kingdom and Portugal.
Er is een aantal extra restricties voor het Verenigd Koninkrijk en Portugal.
EnglishAll Schengen countries have had such a scheme in place for many years and apply it.
Alle Schengen-landen hebben al vele jaren zo'n regeling en passen die ook toe.
EnglishWill absolutely the same criteria apply to Serbia-Montenegro as to Croatia?
Zullen voor Servië-Montenegro precies dezelfde criteria gelden als voor Kroatië?
EnglishThis remark naturally does not apply to Mrs Kroes, to whom I now give the floor.
Deze opmerking geldt uiteraard niet voor mevrouw Kroes, aan wie ik nu het woord geef.
EnglishThis should also apply to access to the market for non-agricultural products.
Hetzelfde moet gelden voor de toegang tot de markt van niet-landbouwproducten.
EnglishAnd then we can apply TMS to the RTPJ and ask how people's judgments change.
En dan passen we TMS toe op de RTPJ en kijken hoe het morele oordeel verandert.
EnglishIn northern Europe, onerous special conditions apply that have not disappeared.
In Noord-Europa heersen speciale, moeilijke omstandigheden, die niet verdwenen zijn.