"to appoint" translation into Dutch

EN

"to appoint" in Dutch

EN to appoint
volume_up
[appointed|appointed] {transitive verb}

to appoint
Each Member State and the Commission shall appoint two members of the Committee.
Iedere lidstaat en de Commissie benoemen elk twee leden van het comité.
The Council should appoint a special representative for Nepal.
De Raad dient een speciale gevolmachtigde voor Nepal te benoemen.
When will the Commission appoint a Special Envoy for Tibet?
Wanneer is de Commissie van plan een speciaal gevolmachtigde voor Tibet te benoemen?
Every insurance company will, therefore, need to appoint a representative in each Member State.
Elke verzekeringsmaatschappij zal daarom in elke lidstaat een vertegenwoordiger moeten aanstellen.
Can we appoint a new Commission during the first week in May when this Parliament is ending its work?
Kunnen we een nieuwe Commissie aanstellen in de eerste week van mei, als dit Parlement zijn werkzaamheden beëindigt?
Could we not appoint a genuine mediator or mediating body in consultation with the UN and the Commonwealth?
Zouden wij geen echte bemiddelaar of een bemiddelaarsinstantie kunnen aanstellen in samenspraak met de VN en het Commonwealth?

Context sentences for "to appoint" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhy not, indeed, appoint a special EU representative for Belarus?
Waarom niet ook een speciaal vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Wit-Rusland?
EnglishWe can assume that the European Council will not voluntarily relinquish the power to appoint.
Aangenomen moet worden dat de Europese Raad de benoemingsmacht niet vrijwillig afstaat.
EnglishBut no matter how many people we appoint to OLAF, fraud is, at best, only going to be slightly reduced.
Hoeveel controleurs OLAF ook telt, ze zullen de fraude hoogstens een beetje indijken.
EnglishWe have left it up to the Member States to appoint their services.
We laten het aan de lidstaten over om aan te geven welke dienstverlening zij van die diensten verwachten.
EnglishThe Council shall appoint a Secretary-General in conformity with Article III-344(2) of the Constitution.
De Raad benoemt een secretaris-generaal overeenkomstig artikel III-344, lid 2, van de Grondwet.
EnglishThe Heads of State or Government will be given the right to appoint those who will hold power in the EU.
De staatshoofden of regeringsleiders krijgen het recht de machthebbers van de Unie aan te wijzen.
EnglishBut it has taken almost a year to appoint someone for the Cardiff Office.
Maar dat heeft dan wel bijna een jaar geduurd.
EnglishAppoint the director of the board after open competition and a parliamentary hearing.
Benoem de voorzitter van het bestuur na een open algemeen vergelijkend onderzoek en een hoorzitting in dit Parlement.
EnglishIn order to speed up tomorrow morning's proceedings, I propose that we now appoint the six tellers.
Teneinde het werk morgenvroeg te bespoedigen, stel ik voor, nu reeds de zes stemopnemers aan te wijzen.
EnglishThat is precisely why we cannot understand the failure to appoint an Italian-speaking spokesperson.
Daarom juist begrijpen wij het uitblijven van de benoeming van een Italiaans sprekende woordvoerder niet.
EnglishIn this case, however, it would be invoked to appoint the heads of Commission delegations to third countries.
In ons geval gaat het om de benoeming van de delegatieleiders van de Commissie in derde landen.
EnglishPlease ensure that there is a cross-party political balance when you appoint the Commissioners.
Let u er alstublieft op dat er bij de benoeming van de commissarissen sprake is van een partijpolitiek evenwicht.
EnglishI shall now draw lots to appoint the six tellers.
Dan ga ik nu over tot de loting van de zes stemopnemers.
EnglishPolitical common sense tells us that it is up to the Member State in question to appoint this body.
Als wij ons gezond verstand gebruiken, laten wij het aan de betrokken lidstaat over om zelf deze instantie aan te wijzen.
EnglishThe President drew lots to appoint the tellers
De Voorzitter gaat over tot loting van de stemopnemers
EnglishIn our Member States too we do not appoint governments first and then hold elections; we do it the other way round.
Ook in onze lidstaten worden niet eerst regeringen samengesteld en dan verkiezingen, maar het gebeurt andersom.
EnglishHowever, I do not consider it helpful to vest the Commission with the power to appoint the staff of OLAF.
Mijns inziens is het echter niet doelmatig als de benoemingsbevoegdheid voor het personeel van OLAF bij de Commissie ligt.
Englishappoint Vice-Presidents, other than the Union Minister for Foreign Affairs, from among the members of the Commission.
benoemt vice-voorzitters, andere dan de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie, uit de leden van de Commissie.
EnglishI have just received a letter from Italy, where a competition was held to appoint 1 600 scientists to university posts.
Daar heeft een sollicitatieprocedure plaatsgevonden om 1600 wetenschappers een baan aan een universiteit te geven.
EnglishMy final point is the temporary committee this Parliament would like to appoint to examine at this matter in more depth.
Als laatste punt, de tijdelijke commissie die het Parlement zou willen instellen om deze zaak verder teonderzoeken.