EN approach
volume_up
{noun}

approach
The Gemelli report attempts to take a fresh approach, a bold approach.
In het verslag-Gemelli wordt een frisse aanpak voorgesteld, een stoutmoedige aanpak.
This approach is fully in line with the approach used in EC programming.
Deze aanpak is volledig in overeenstemming met de aanpak die we in onze eigen programmering hanteren.
There is no better approach than the multilateral one, and we need to adhere to that.
Er is geen betere aanpak dan de multilaterale aanpak en daar moeten we aan vasthouden.
approach
volume_up
insteek {de} (benadering)
Mr President, in my opinion, Mr van Hulten's approach is not the right one.
Mijnheer de Voorzitter, mijns inziens heeft de heer Van Hulten daarnet een verkeerde insteek gekozen.
An important line of approach for this proposal is the opportunities offered to newcomers on the market.
Een belangrijke insteek voor dit voorstel zijn de mogelijkheden voor nieuwkomers op de markt.
The Commission's approach is a purely practical one.
De insteek van de Commissie is louter praktisch.
approach (also: access, drive, slip road)
approach (also: access, drive)
approach
approach (also: access, approximation)
So, in this video we're using an approach called the reactive approach.
In deze video gebruiken we een benadering die de reactieve benadering heet.
I believe that the approach adopted by the Council is an appropriate approach.
Ik ben ervan overtuigd dat de door de Raad gekozen benadering de juiste is.
This approach is included in the steering documents on the Structural Funds.
Deze benadering is in de stuurdocumenten van de structuurfondsen opgenomen.
approach
The second approach is a compulsory legislative commitment on the representation of women.
De tweede benaderingswijze is de wettelijk voorgeschreven participatie van vrouwen.
Her approach and hence her report is one we can wholeheartedly support.
Wij onderschrijven haar benaderingswijze, en dus haar verslag, volkomen.
In my view, that is the best approach to Internet governance.
Mijns inziens is dat de beste benaderingswijze voor internet governance.

Context sentences for "approach" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDespite this, it is essentially the approach of liberalisation that is favoured.
Dat neemt echter niet weg dat de liberalisering in wezen tot norm wordt verheven.
EnglishI hope it will adopt the same consistent and decisive approach in Johannesburg.
Ik hoop dat ze dat even consequent en even krachtdadig zal doen in Johannesburg.
EnglishThe changeover to the euro demonstrates the viability of the Community approach.
De overgang naar de euro toont de levensvatbaarheid van de communautaire methode.
EnglishHere, in Europe, we have developed a rights-based approach to international law.
In Europa is de internationale wetgeving gebaseerd op onvervreemdbare rechten.
EnglishI think that this approach, evident in France and Germany, is not the way forward.
Ik denk dat deze weg, die Frankrijk noch Duitsland vreemd is, niet de juiste is.
EnglishQuotas are therefore an important instrument if we are to approach this target.
Het quotum is daarom een belangrijk instrument om dichterbij dit doel te komen.
EnglishBut this profit-driven approach means that passengers are running growing risks.
Maar passagiers zijn de dupe van dit winstbejag en lopen steeds meer risico's.
EnglishWe are happy to support its general approach and agree with its main conclusions.
Wij hebben er geen enkele moeite mee dit verslag in zijn algemeenheid te steunen.
EnglishWe have seen some examples of this first approach right here this very morning.
Wij hebben hier vanochtend een paar voorbeelden van de eerste houding gehoord.
EnglishHowever, our ideals and our principles do not allow us to accept such an approach.
Onze idealen en onze principes verbieden het ons echter om daaraan mee te doen.
EnglishNor am I happy with the environmental approach chosen by the European Commission.
De milieu-invalshoek die de Europese Commissie hier kiest bevalt mij evenmin.
EnglishThe approach of both the Commission and the Council was one of extreme caution.
Vooral voorzichtigheid heeft de houding van zowel de Commissie als de Raad bepaald.
EnglishThe Commission has a hopelessly unrealistic approach to the problems of Ukraine.
De Commissie pakt de problemen in Oekraïne op een hopeloos wereldvreemde manier aan.
EnglishOur failure on this approach has meant a further descent into renewed clashes.
Ons falen op dit gebied is er de oorzaak van dat het weer tot botsingen is gekomen.
EnglishIf we are to take a constructive approach, Mr President, that is what we must do.
Dat is wat we moeten doen, mijnheer de Voorzitter, vanuit een constructieve houding.
EnglishThe Treaty does not allow us to espouse the approach advocated by Mr Herman.
Het Verdrag staat ons niet toe de weg in te slaan die de heer Herman voorstaat.
EnglishFor that reason I too am pleased with the approach proposed by the Commission.
Lawaai wordt daar verminderd waar de vermindering ervan het hardst nodig is.
EnglishThe ECB's approach to communication has always placed a premium on honesty.
In haar communicatiebeleid heeft de ECB altijd de nadruk gelegd op eerlijkheid.
EnglishBoth Turkey and Iran are taking a positive approach to the overall question.
Zowel Turkije als Iran heeft ten aanzien hiervan een positieve houding aangenomen.
EnglishMichel Rocard has drawn attention to an approach on incentives that may be successful.
Michel Rocard heeft gewezen op een stimuleringsvoorstel dat succesrijk kan zijn.