EN to arrange
volume_up
[arranged|arranged] {verb}

You must arrange for that in advance, not afterwards.
Dat moet je dus op voorhand regelen, niet achteraf.
It is therefore, up to the Council of Ministers to arrange these payments for 2002.
Het is dus aan de Raad van ministers om die betalingen voor 2002 te regelen.
This will be very easy to arrange by allowing the elections to take place within a number of days.
Dit zou zeer gemakkelijk te regelen zijn door de verkiezingen binnen een aantal dagen te laten plaatsvinden.
The proposals are not arranged according to subject, as in budgets and statute books.
De voorstellen zijn niet op onderwerp geordend, zoals in de begroting en in de wetboeken.
Those markets must be arranged so that criminality is difficult.
Deze markten moeten zodanig worden geordend dat criminele praktijken worden bemoeilijkt.
It was the point in which the macro-economy is arranged such that it will lead to employment.
Dat is namelijk het punt waarin men de macro-economie zo wil inrichten dat die leidt tot werkgelegenheid.
I think that this is a really profound change in the way human affairs are arranged.
Volgens mij is dit een heel diepgaande verandering in de manier waarop de verhoudingen tussen mensen zijn ingericht.
So perhaps we should arrange some other type of meeting.
Wij kunnen dus ook afspreken elkaar elders te ontmoeten.
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
We have now reached agreement with the rapporteur that we shall try to arrange it again for the second reading.
Wij hebben nu met de rapporteur afgesproken dat wij dat in tweede lezing trachten te regelen.
And she arranges them so that the viewer actually has to navigate through the space, and interact with the objects.
Ze schikt ze zo dat de kijker zijn weg moet vinden in de ruimte en met de objecten moet interageren.
The other things that religions do is to arrange time.
Wat religies nog meer doen, is tijd arrangeren.

Context sentences for "to arrange" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat we need is to arrange for the Albanian majority to be held accountable.
De Albanese meerderheid dient absoluut verantwoordelijkheid op zich te nemen.
EnglishWe will arrange for still closer dialogue between the EU and Russia.
Wij zullen ook de dialoog tussen de Europese Unie en Rusland verder intensiveren.
EnglishI am therefore critical of the proposal to arrange our own trade visits.
Daarom sta ik kritisch tegenover de oprichting van eigen handelsmissies.
EnglishPerhaps you could arrange that for next time through the Bureau.
Misschien kunt u daar via het Bureau voor de volgende keer een begin mee maken.
EnglishAs you know, Mr Martens, it is possible for rapporteurs to arrange deputies for themselves.
Mijnheer Martens, zoals u weet kunnen rapporteurs zich laten vervangen.
EnglishIt may be possible to arrange for us to continue today's discussion next Tuesday.
Misschien kunnen wij dit debat volgende dinsdag voortzetten.
EnglishTo arrange all of these, however, would in practice be impossible.
Het is in de praktijk echter onmogelijk om die allemaal te organiseren.
EnglishAfter the Green Paper, we must arrange a new form of co-operation with the ACP countries.
Wij moeten volgens het Groenboek tot een nieuwe vorm van samenwerking met de ACS-landen komen.
EnglishMr President, I wish to thank you for enabling us to arrange this properly.
Mijnheer de Voorzitter, fijn dat het alsnog goed is gekomen.
EnglishMr Pinheiro, can you arrange for this to be added to the agenda?
Mijnheer Pinheiro, zult u erin slagen het nog op de agenda te plaatsen?
EnglishIt is also complicated to arrange for students ' families to move.
Het overkomen van gezinsleden van de student wordt ook tegengewerkt.
EnglishFirst, will the Council arrange for observers to be at the elections in Chechnya on 25 January?
Ten eerste: zal de Raad waarnemers sturen naar de verkiezingen in Tsjetsjenië op 25 januari?
EnglishPlease arrange for that report's immediate publication.
Zorgt u er daarom alstublieft voor dat het rapport onmiddellijk wordt gepubliceerd.
EnglishWe should arrange to hold it in Asia, given that the last meeting was held in Strasbourg.
Deze zal in Azië moeten plaatsvinden omdat de eerste bijeenkomst in Straatsburg werd georganiseerd.
EnglishMy preference would be ECU 1 million, as we could easily accept that and arrange everything quite successfully.
Ik zou graag een miljoen ecu hebben; daarmee kunnen wij het doen en succes boeken.
EnglishYou arrange our agenda and our timetable according to whether you want a particular measure to be adopted.
Zo zorgt u ervoor dat datgene er doorkomt wat u wilt, en er niet doorkomt wat u niet wilt!
EnglishPart of the problem is that when we arrange the agenda we postpone important subjects until the evening.
Collega Izquierdo heeft zich er zojuist over beklaagd dat er niemand van de Raad aanwezig is.
EnglishI therefore hope that Lithuania will be given priority, and appeal to the Commission to arrange this.
Daarom hoop ik dat de Commissie ingaat op mijn dringende verzoek, prioriteit aan Litouwen te geven.
EnglishCould you not arrange for there to be a counter serving organic food in all our canteens?
Zou u er niet voor kunnen zorgen dat er in al onze kantines een buffet komt met maaltijden uit biologische teelt?
EnglishIf the aim is to ultimately arrange things legally, then you can bet we will fall out over this.
In welke juridische vorm we dat dan uiteindelijk gieten moeten we zeker later nog wel met elkaar bespreken.