EN

as {adverb}

volume_up
We are not opposed to this provided that the word definitive is not interpreted as'standardised '.
Ik heb daar niets op tegen, als het woord definitief maar niet wordt uitgelegd als homogeen.
Subject: Changes in EU policy welfare requirements of animals as'sentient beings '
Betreft: Veranderingen in het EU-beleid ten aanzien van dieren als " wezens met gevoel "
Mr Cohn-Bendit, I am most grateful to you for describing my attitude as'sibylline '.
Mijnheer Cohn-Bendit, ik dank u van harte omdat u mijn houding als sibillijns bestempeld heeft.
In our view, however, the remarks about what we refer to as'serious ' infringements in their current form overshoot the mark.
Naar onze mening schieten echter de opmerkingen over zogenaamde " ernstige " overtredingen in de huidige vorm hun doel voorbij.
as (also: such as)
Mr President, Commission President Mr Prodi described the Stability and Growth Pact last week as'stupid, like all decisions which are rigid '.
Mijnheer de Voorzitter, Commissievoorzitter Prodi bestempelde het Stabiliteits- en groeipact vorige week als ' dom, zoals alle rigide besluiten?.
Mr Cohn-Bendit, I am most grateful to you for describing my attitude as'sibylline '.
Mijnheer Cohn-Bendit, ik dank u van harte omdat u mijn houding als sibillijns bestempeld heeft.
We are not opposed to this provided that the word definitive is not interpreted as'standardised '.
Ik heb daar niets op tegen, als het woord definitief maar niet wordt uitgelegd als homogeen.
As'shadow rapporteur ' for the Group of the Party of European Socialists, I have also encountered a very constructive attitude, and that is something for which I am grateful.
Hij heeft zich tegenover mij, als " schaduwrapporteur " van de sociaal-democratische fractie, altijd zeer constructief opgesteld, en daar ben ik dankbaar voor.
The word ‘ only ’ in this sentence should be replaced by ‘ as much as’, since the institution of the European Ombudsman is a very new concept for the citizens of the new Member States.
Het woord " slechts " dient te worden vervangen door " maar liefst ", want het bureau van de Europese Ombudsman is een gloednieuw concept voor de burgers van de nieuwe lidstaten.
Turning to the question on compensation, under existing Community legislation there is a possibility for a financial contribution referred to as'solidarity ' to be granted to Member States.
Wat betreft de vraag over steun: volgens de bestaande communautaire wetgeving bestaat de mogelijkheid om een financiële bijdrage onder de titel u201Csolidariteitu201D toe te kennen aan de lidstaten.
NL

as {feminine}

volume_up
as (also: asse, essenhout)
Het wordt omgezet in dioxinen en ook in giftige as, en wat moet je daarmee?
It is turned into dioxins and also toxic ash - what will you do with that?
Eén product voldeed niet aan de eisen vanwege te grote hoeveelheden as en zuren in oplosbare as.
One product failed to comply because of excessive amounts of ash and acids in soluble ash.
In één product bevond zich een grote hoeveelheid zure, onoplosbare as.
One failed to comply because of excessive amounts of acid insoluble ash in the product.

Synonyms (English) for "as":

as

Context sentences for "as" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe next item is the election of the Vice-Presidents of the European Parliament.
Aan de orde is de verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement.
EnglishOther market areas were in a better position than prior estimates had suggested.
Ook op andere gebieden was de marktsituatie beter dan van tevoren was ingeschat.
EnglishThirdly, are there differences of opinion about the study within the Commission?
Ten derde: heersen er in de Commissie verschillende meningen over het onderzoek?
EnglishA ban on remunerated donation is not feasible in terms of health care provision.
Een verbod op onkostenvergoedingen is niet aanvaardbaar voor de gezondheidszorg.
EnglishThat is why the region and the people there need assistance from Europe quickly.
De regio en de mensen in die regio hebben op korte termijn Europese steun nodig.
EnglishFive years ago, Mrs Bloch von Blottnitz was the rapporteur for food irradiation.
Undine Bloch von Blottnitz was 5 jaar geleden rapporteur over voedselbestraling.
EnglishI want to talk specifically about jobs, competitiveness and the internal market.
Ik wil het speciaal hebben over banen, concurrentievermogen en de interne markt.
EnglishWhether the Council respects our rights and our prerogatives remains to be seen.
Of de Raad onze rechten en prerogatieven zal respecteren zal nog moeten blijken.
EnglishThat is the reason why I propose the amount of budget earmarked for this sector.
Daarom stel ik voor dit begrotingsbedrag speciaal voor deze sector te bestemmen.
EnglishWe expect to see Turkey move forward; instead all we see is it moving backwards.
Wij zitten te wachten op stappen vooruit, maar er zijn alleen stappen achteruit.
EnglishThis request has been incorporated into the report of the committee responsible.
Deze eis werd in het verslag van de ten principale bevoegde commissie opgenomen.
EnglishThey provide a framework to deal with differences which exist from time to time.
Ze bieden een kader om de meningsverschillen die af en toe bestaan op te lossen.
EnglishAs such, we require strict separation of the material from the three categories.
Daarom eisen wij een strikte scheiding van het materiaal in de drie categorieën.
EnglishBut in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.
Maar dat is eigenlijk, om te bevatten wat er vandaag de dag gebeurt, niet juist.
EnglishThere are two significant points on which we disagree with the Council, however.
Maar er zijn twee belangrijke punten waarover we het niet eens zijn met de Raad.
EnglishThe toilets there are literally holes in the ground covered with a wooden shack.
De toiletten zijn er letterlijk gaten in de grond afgedekt met een houten barak.
EnglishI'm the Director of Nutrition Services for the Berkeley Unified School District.
Ik ben het hoofd van de voedingsdienst van het Berkeley Unified School District.
EnglishInterestingly, it's done a crossover before, but not the crossovers that matter.
Interessant is dat het eerder een overgang bereikte, maar niet diegene die telt.
EnglishSo it's like the animal has the grim reaper inside of itself, speeding up aging.
Het is alsof het dier een ingebouwde Magere Hein heeft die veroudering versnelt.
EnglishIt's called Pavlovian fear conditioning -- where a tone ends with a brief shock.
Het heet Pavlov vreesconditionering - hier eindigt een toon met een korte schok.