"as seen fit" translation into Dutch

EN

"as seen fit" in Dutch

EN as seen fit
volume_up
{adverb}

Context sentences for "as seen fit" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is amazing that the Commission has seen fit to accept it in its current form.
Het wekt bevreemding dat de Commissie het voorstel in zijn huidige vorm heeft aanvaard.
EnglishBe that as it may, Mr Kindermann has seen fit to suggest two improvements.
De heer Kindermann vond het echter nodig om in twee gevallen verbeteringen voor te stellen.
EnglishI have already asked this and you have not seen fit to deliver.
Ik heb hier al eerder om gevraagd, maar U was daar niet voor te vinden.
EnglishYou have seen fit to comment on this issue, Regulation No 1408, on occasion before, of course.
U heeft hier al meerdere malen een standpunt verdedigd over dit onderwerp, verordening 1408.
EnglishSo far, the Commission has not seen fit to adopt these improvements.
De Commissie heeft onze verbeteringen nog niet aanvaard.
EnglishIt is just a shame that we have not seen fit to make the necessary funds available to go with it.
Jammer dat daarvoor van onze kant niet de middelen beschikbaar zijn gesteld die er eigenlijk bij horen.
EnglishThe EC Court of Auditors has not seen fit to recommend it.
De Europese Rekenkamer kon het niet aanbevelen.
EnglishAs things stand, everyone has been able to pick and choose from this wide range of studies as he or she has seen fit.
Nu heeft ieder iets van zijn gading kunnen halen uit de vele studies die intussen beschikbaar zijn.
EnglishYou have made a comment, and Mr Pflüger has seen fit to respond to it, but that is the end of the story.
U hebt een opmerking gemaakt en de heer Pflüger achtte het opportuun daarop te reageren, maar daarmee is de kous af.
EnglishWould you kindly reply to these two questions, clarifying the two non-replies that the Commission has so far seen fit to give?
Mijnheer Oreja, kunt u op die twee punten nader ingaan en aldus deze twee vragen beantwoorden?
EnglishIt is deplorable that the Council has not seen fit to designate Hizbollah as a terrorist organisation.
Het is betreurenswaardig dat de Raad het niet juist heeft geacht Hezbollah als terroristische organisatie aan te merken.
EnglishTo combat the advance of these ideas, some have seen fit to occupy the same ground - other honourable Members have referred to this.
Om de opmars van deze ideeën te bestrijden, vonden sommigen het een goed idee zich op hetzelfde terrein te begeven.
EnglishThe large nations have seen fit to exert pressure on the smaller ones so that the latter will agree to give up their permanent representation on the Commission.
De grote landen dachten dat zij de kleine onder druk konden zetten om van hun vertegenwoordiger in de Commissie af te zien.
EnglishSecondly, the Commission has not seen fit to publish the amount of antivirals currently available in each of the Member States.
Ten tweede heeft de Commissie het niet noodzakelijk geacht bekend te maken hoeveel voorraden antivirale medicijnen op dit moment in alle lidstaten beschikbaar zijn.
EnglishI would have hoped that Parliament might have seen fit to endorse these Commission proposals, but the rapporteur has gone off in the opposite direction.
Ik had gehoopt dat het Parlement deze voorstellen van de Commissie zou steunen, maar de rapporteur heeft precies het tegenovergestelde gedaan.
EnglishThat was the case with the initial proposal, and the majority of the amendments that Parliament has seen fit to suggest are also directed to this end.
Dat was al het geval in het aanvankelijke voorstel en de meeste wijzigingen die het Europees Parlement heeft gemeend te moeten voorstellen gaan eveneens in diezelfde richting.
EnglishMr President, first of all I wish to say how much I regret the fact that the Council has not seen fit to be represented during this morning's important debates.
Voorzitter, om te beginnen wil ik zeggen hoe jammer ik het vind dat de Raad geen mogelijkheid heeft gezien om bij de belangrijke debatten hier vanmorgen vertegenwoordigd te zijn.
EnglishAnd to prove just how meddlesome it is, the European Parliament has seen fit to commend the Commission's proposal that tobacco subsidies gradually be abolished.
En als bewijs van zijn bemoeizucht heeft het Europese Parlement het ook nog nuttig geacht het voorstel van de Commissie te verwelkomen voor een geleidelijke afschaffing van de tabaksubsidies!
EnglishI therefore thank Parliament for having seen fit to emphasise this point in order to make it understood that we are doing everything possible to ensure this regulation is enforced effectively.
Ik bedank het Parlement dat het zo uitgebreid heeft willen stilstaan bij dit punt teneinde zeker te weten dat we er alles aan doen om deze verordening daadwerkelijk te handhaven.