"as soon as" translation into Dutch

EN

"as soon as" in Dutch

EN as soon as
volume_up
{preposition}

as soon as
volume_up
zodra {prp.}
As soon as we get the chance, as soon as the legal framework is in place, we will move.
Zodra wij de kans krijgen, zodra er een wettelijk kader is ingesteld, zullen wij hiermee beginnen.
Parliament will be informed of this consolidation as soon as it is complete.
Het Parlement zal over deze verbetering worden ingelicht zodra zij voltooid is.
But as soon as the fighting intensified, the physical rehabilitation was suspended.
Maar zodra de gevechten heviger werden, werd de fysieke revalidatie opgeschort.
as soon as
as soon as

Context sentences for "as soon as" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHence the Charter must be incorporated into a treaty text as soon as possible.
Daarom moet het Handvest zo snel mogelijk in een verdragstekst worden opgenomen.
EnglishThe new Member States would like to join the Schengen area as soon as possible.
- De nieuwe lidstaten willen zo snel mogelijk toetreden tot het Schengengebied.
EnglishAnd when people aren't allowed to be useful, they soon think that they're useless.
Als mensen niet nuttig mogen zijn, gaan ze al snel denken dat ze nutteloos zijn.
EnglishPretty soon she had 30 women in the village working for her embroidery business.
Al snel waren er 30 vrouwen uit het dorp die voor haar borduurbedrijf werkten.
EnglishI will add another drop of water so that you do not open the champagne too soon.
Ik wil nog wat water toevoegen om te voorkomen dat u de champagne te vlug ontkurkt.
EnglishIt goes without saying that these funds should be repaid as soon as possible.
Het spreekt vanzelf dat deze gelden zo snel mogelijk moeten worden terugbetaald.
EnglishWhy, the thieves who steal a pensioner's pension as soon as he has drawn it.
Wel, de dieven die de gepensioneerden hun pas ontvangen pensioen afhandig maken.
EnglishCould you give us some information about that, either today or as soon as possible?
Kunt u ons vandaag, of anders zo snel mogelijk, hierover nadere informatie geven?
EnglishI hope that we will be able to approve the Italian proposal as soon as possible.
Ik hoop dat het Italiaanse voorstel zo snel mogelijk kan worden goedgekeurd.
EnglishTherefore, I hope that the bridging clause will be adopted as soon as possible.
Ik hoop dan ook dat de passerelle-clausule zo snel mogelijk zal worden goedgekeurd.
EnglishThis is how people seek to divide what will soon be a Union of 25 Member States.
Zo wordt gepoogd de, binnenkort, 25 lidstaten van de Unie uiteen te drijven.
EnglishThe Commission hopes that the two directives will be adopted as soon as possible.
De Commissie wenst dat beide richtlijnen zo snel mogelijk kunnen worden aangenomen.
EnglishIt is very appropriate: ' I never think about the future, it comes soon enough '.
Het is zeer toepasselijk: " Ik denk nooit aan de toekomst, die komt vroeg genoeg ".
EnglishThis must be the objective of all of us, and that objective must be achieved soon.
Dat moet het doel zijn van ons allemaal en dat doel moet snel worden bereikt.
EnglishI hope that our parliament will soon return to the topic of pension schemes.
Ik hoop dat ons Parlement zich snel weer met pensioenstelsels gaat bezighouden.
EnglishTherefore, we all feel that Guantánamo should be closed as soon as possible.
Daarom vinden we allemaal dat Guantanamo zo snel mogelijk gesloten moet worden.
EnglishThe case is being given top priority and will be resolved as soon as possible.
De zaak geniet de hoogste prioriteit en zal zo spoedig mogelijk worden afgehandeld.
EnglishMy group rightly believes that it is actually too soon, and I share that view.
Mijn partij vindt terecht dat het eigenlijk nog te vroeg is, en ik deel die mening.
EnglishThe countries need to submit an application to the Commission by as soon as 31 May.
Al op 31 mei moeten de landen een aanvraag indienen bij de Europese Commissie.
EnglishMy Group wants the new European Commission to come into office as soon as possible.
Mijn fractie pleit ervoor dat die nieuwe Commissie zo snel mogelijk aantreedt.