"as though" translation into Dutch

EN

"as though" in Dutch

EN

as though {adverb}

volume_up
as though (also: as, as if, what a, such as)
There is no more simple way, though, for us to put this together.
De politieke uitleg moeten wij leveren, dat is onze taak als afgevaardigden.
There are just as many young smokers there, even though there is no advertising.
Hoewel daar geen reclame voor tabak bestaat, roken daar evenveel jongeren als hier.
They were able to do so, even though their past was as difficult as that of Ukraine.
Dat is hun gelukt, ook al was hun verleden net zo moeilijk als dat van Oekraïne.
as though (also: as if, like)
silently though, as though only in her brain or breast had it erupted.
zonder woorden, alsof die bleven steken in brein of borst.
Because it's as though this neuron is adopting the other person's point of view.
Want het is alsof dit neuron het standpunt van de andere persoon overneemt.
The Council cannot ignore these categories as though there were no problems.
De Raad kan die rubrieken niet negeren en doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is.
as though (also: as if, in a way)
as though (also: as if, in a way)

Similar translations for "as though" in Dutch

as adverb
as conjunction
though adverb
Dutch
though conjunction

Context sentences for "as though" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishImmigration policy, though, must go hand in hand with a policy for integration.
Immigratiebeleid dient echter ook hand in hand te gaan met een integratiebeleid.
EnglishWe cannot, though, create clarity in a conflict situation via the political level.
Bij conflicten kunnen wij echter niet via de politiek duidelijkheid verschaffen.
EnglishThe biggest difficulty we have, though, is to put it into some sort of picture.
Het grootste probleem dat wij echter hebben is om het in een kader te plaatsen.
EnglishEven though Indian law prohibits caste discrimination, it is still a fact of life.
Kastendiscriminatie is in India wettelijk verboden, maar vindt feitelijk plaats.
EnglishI want to talk about none of that today, even though that's all really important.
Ik wil daar vandaag niet over praten -- hoewel dat allemaal erg belangrijk is.
EnglishI have to say, though, that the Commission's proposal does not offer a real choice.
Ik moet echter concluderen dat het voorstel van de Commissie geen echte keuze is.
EnglishNobody can claim, though, that trade has nothing to do with fundamental rights.
Niemand kan echter beweren dat handel niets met grondrechten heeft te maken.
EnglishThe inauguration of the Convention was, though, the only outstanding achievement.
De bijeenroeping van de Conventie is echter de enige prestatie van formaat gebleken.
EnglishI, though, reject all use of satellite navigation systems for military purposes.
Ik daarentegen verwerp elk militair gebruik van satellietnavigatiesystemen.
EnglishIt is clear, though, that some countries have made more headway than others.
Het is echter duidelijk dat het ene land veel verder is gevorderd dan het andere.
EnglishEven though discussions have taken place, the procedure is not especially open.
Hoewel er meerdere lezingen zijn geweest, was de procedure niet bepaald transparant.
EnglishI have to tell him, though, that there are many points on which I agree with him.
Ik moet hem echter wel zeggen dat ik het in veel opzichten met hem eens ben.
EnglishI sincerely hope, though, that this particular piece of legislation may be stopped.
Toch hoop ik van harte dat deze specifieke wetgeving kan worden tegengehouden.
EnglishThe world is changing though, and urbanization is a big driver of everything.
Maar de wereld verandert, en verstedelijking is een grote drijfveer van alles.
EnglishThat obviously does not mean, though, that there are no projects in this sector.
Dat wil uiteraard nog niet zeggen dat er geen projecten zijn in die sector.
EnglishI shall take note of your statement even though it does not relate to the Minutes.
Ik heb nota genomen van uw opmerking, hoewel die geen betrekking op de notulen had.
EnglishWe had to cancel it, even though you had earlier said that you would attend.
Wij moesten de vergadering annuleren, ook al had u eerder gezegd dat u zou komen.
EnglishThere is, though, not only the chemical sector, but also the organic sector.
We hebben echter niet alleen de scheikunde, we hebben ook de biologische methodes.
EnglishI must do that, though, otherwise the House will not know what it is about.
Ik moet dat echter doen omdat het Parlement anders niet weet waarover het gaat.
EnglishWe are opposed to the execution of Timothy McVeigh, even though he is a murderer.
Wij zijn tegen de executie van de heer Timothy McVeigh, ook al is hij een moordenaar.