EN

at {preposition}

volume_up
Sending Kurds back to Turkey at present is inappropriate, to say the least.
Koerden terugsturen naar Turkije op dit moment is op z'n minst niet op z'n plaats.
The stakes remain very high at a national and an international level.
Er staat immers zeer veel op het spel, zowel op nationaal als op internationaal niveau.
But at Council level at the moment an extraordinarily dirty game is being played.
Maar op Raadsniveau wordt op dit moment een buitengewoon vies spelletje gespeeld.
at (also: by, in, inside, into, on, per, to, upon, within, a)
It's too late to make it back before dark, and it's too dangerous to go at night.
Het is te laat om voor het donker terug te zijn, en te gevaarlijk om 's nachts te gaan.
And thank goodness we were just too young, rebellious and contrarian at the time.
Gelukkig waren we toen te jong, te rebels en te tegendraads.
And by remembering to stop at 80 percent it helps keep you from doing that very thing.
En door er aan te denken om bij 80% te stoppen helpt het je om niet teveel te eten.
The Commission acted at an unprecedented speed after the Erika accident.
De Commissie heeft met ongekende snelheid actie ondernomen na de ramp met de Erika.
Not just with their puppy, but with the rest of the family at class.
Niet alleen met de puppy, maar ook met de rest van de familie tijdens de cursus.
It began with fanfares and ends with the passing-bell at a pauper’ s grave.
Het begon met trompetgeschal en eindigde met de doodsklok aan het graf van een pauper.
At the same time we do not want to shut the door on Slovakia, and its population.
Tegelijk willen wij niet de deur sluiten voor Slowakije en voor zijn bevolking.
But imagine what it was like for them when I showed up at their doorstep?
Maar stel je voor hoe het voor hen was toen ik voor de deur stond?
At any rate, for Austria this amounts to ATS 5 billion over the next seven years.
Voor Oostenrijk is dat toch 5 miljard schilling voor de komende zeven jaar.
at (also: about, by, for, on, per, to, towards, upon, around, round)
What is at stake at the moment is finding out the truth and regaining confidence.
Het gaat hier om waarheidsvinding, het gaat hier om het herwinnen van vertrouwen.
( The sitting was suspended at 11.58 a. m. for a formal sitting and resumed at 12.
( De vergadering wordt om 11.58 uur onderbroken voor de plechtige vergadering en om 12.
The vote will take place tomorrow at 12.00 p. m. and on Thursday at 12.00 p. m.
De stemming vindt morgen om 12.00 uur en donderdag om 12.00 uur plaats.
Is it because of the fish, the fisherman, environmental conditions or society at large?
Ligt dat nou aan de vis, aan de visser, aan de milieuomstandigheden of aan de maatschappij?
Byte magazine and Communications at the ACM had special issues covering hypertext.
Byte-magazine en Communicatie aan de ACM wijdden speciale edities aan hypertekst.
And then, among them, you think of your friends and loved ones, the circle at the table.
En dan, tussen hen in, denk je aan je vrienden en geliefden; de kring aan tafel.
So I ended up going to the History of Science Library and looking at this book.
Dus ging ik naar de Bibliotheek van Wetenschapsgeschiedenis en keek naar dit boek.
We all hope that the transition to democracy will culminate at that precise moment.
Dat zal naar wij allen hopen de bekroning vormen van de overgang naar de democratie.
Every time somebody looks at you, you think people are staring at you.
Als iemand naar je kijkt, denk je dat mensen naar je staren of over je praten.
This was the case as regards the Single Act and the case at Maastricht and Amsterdam too.
Zo was dat bij de Europese Akte, bij Maastricht en bij Amsterdam.
There is a need for tougher requirements at borders and for inspections.
Er is behoefte aan strengere regels bij grensoverschrijding en bij controle.
The situation was different at subsequent negotiations, for example, at the WTO in Seattle.
Bij de verdere onderhandelingen, bijvoorbeeld bij de WTO in Seattle, was dat anders.
This may well give rise to endless chaos and confusion which should be avoided at all costs.
Dat kan leiden tot eindeloze chaos en verwarring en dat moeten we tot elke prijs vermijden.
At the moment they define accidents differently, which sometimes causes confusion.
Momenteel worden ongevallen verschillend gedefinieerd, wat soms tot verwarring leidt.
I think that the donor conference makes this possible, or seems to at least.
Ook de donorconferentie biedt, naar het schijnt, mogelijkheden tot financiering.
In conclusion, we reject the creation of ports of convenience and self-handling at terminals.
Al met al zeggen wij dus nee tegen de en tegen de zelfafhandeling in de havens.
The PPE-DE Group is opposed to overregulation and binding objectives at the present time.
De PPE-DE-Fractie is tegen overregulering, tegen bindende doelstellingen op dit moment.
Yes, to the desire to change the current system but not at any price.
Wij zeggen ja tegen de wil om het huidige systeem te wijzigen, maar niet tegen elke prijs.
at (also: a)
I really should say that at present, every State in Europe, or almost, has its own network, its own system.
In Europa heeft tegenwoordig ieder - of toch bijna ieder - land zijn netwerk, zijn systeem.
Action is needed, on the part of all of and us at every political level.
We moeten allemaal, op ieder politiek niveau, tot actie overgaan.
At any rate, there is nothing on the subject in the official documents we have been given.
In de officiële documenten stond daarover in ieder geval niets.
at (also: a)
But this Parliament should not sign up to any agreement at all.
Maar dit Parlement moet niet zomaar elk willekeurig akkoord ondertekenen.
It is at least necessary at the present stage to secure some harmonization.
Een harmonisatie is op dit moment in elk geval noodzakelijk.
At least the people of the Philippines are well aware of the value of democracy.
In elk geval kent men op de Filipijnen heel goed de waarde van de democratie.
at (also: a)
The Commission has reserved eight posts at A1 level and 29 posts at A2 level.
De Commissie heeft acht ambten gereserveerd op het niveau van rang A1 en 29 op het niveau van rang A2.
This limit value is also being proposed in Denmark, for example, at the present time.
Deze grenswaarde is ook de waarde die nu wordt gepresenteerd in o.a. Denemarken.
The total value of this market is estimated at between ECU 1.5 and 2.5 billion.
Het marktvolume wordt in het totaal op 1, 5 à 2, 5 miljard ecu geraamd.
We cannot organize the coexistence of such different models as those that exist at present.
Wij mogen de huidige, sterk uiteenlopende modellen niet naast elkaar laten bestaan.
But beyond all that, our criticism of the European budget is directed at the following points.
Naast deze opmerking betreft onze kritiek op de Europese begroting de volgende punten.
Allow me to comment on the procedure in terms of principle, leaving aside the point at issue.
Ik wil naast het formele aspect een principiële kanttekening maken over de procedure.
at (also: a)
Each time, this was at the expense of European aid to the poorest countries.
Dit ging telkens weer ten koste van de Europese hulp aan de armste landen.
And at each time, I would feel the chilling stares of condemned prisoners' eyes follow me.
Telkens voelde ik hoe de priemende blikken van de veroordeelde gevangenen mij volgden.
Look at this young bean that is moving to catch the light every time.
Kijk naar deze jonge boon die telkens beweegt om het licht te vangen.
Members of this House are called upon to be at the service of the citizens.
Wij moeten een houding innemen van dienstbaarheid jegens de burgers.
So let us put an end to these dissuasive efforts aimed at consumers!
Laten wij stoppen met dit afschrikbewind jegens drugsgebruikers!
You will allow me to express my surprise at the UK’ s reaction with regard to European farmers.
Ik moet zeggen dat ik echt verbaasd ben over de Britse houding jegens de Europese boeren.
Did it monitor the local elections there at close quarters?
Heeft hij de gemeenteraadsverkiezingen van dichtbij gevolgd?
Mr Birdal was shot at close range and had fourteen entry and exit bullet wounds.
De heer Birdal is van dichtbij neergeschoten en had veertien kogelgaten in zijn lichaam.
As you know, peace was a possibility at Camp David, peace was within reach.
Zoals u weet was in Camp David de vrede dichtbij.
So we really wanted to take a deeper look at it in hopes that we would find a silver lining.
We wilden er van nabij naar kijken in de hoop dat we een lichtpunt zouden vinden.
The time to bring closure to enlargement is at hand.
De tijd is nabij dat we de uitbreiding moeten afronden.
A resolution of the conflict in DR Congo is at hand.
Een oplossing voor het conflict in Congo is nabij.
NL

at {verb}

volume_up
at (also: aten)
. ~~~ Ze at de binnenkant van de marshmallow.
This little girl was interesting; she ate the inside of the marshmallow.
Ik speelde in de achtertuin, leerde lezen, en at zelfs wat groente.
I played in the backyard, learned to read, and even ate some of my vegetables.
Ik at slakken, gieren, konijnen, slangen en alles wat leven had.
I ate snails, vultures, rabbits, snakes, and anything that had life.