EN attempt
volume_up
{noun}

attempt (also: effort, essay, shot, test)
Second attempt: privacy in the electronic communications sector.
Een tweede poging: privacy bij elektronische communicatiediensten.
Every attempt to pursue the campaign for independence met with violence.
Iedere poging om campagne te voeren voor onafhankelijkheid werd met geweld beantwoord.
Nevertheless it is an attempt to ensure that there is a fund there for the future.
Desalniettemin is het een poging om ervoor te zorgen dat er een fonds is voor de toekomst.

Synonyms (English) for "attempt":

attempt

Context sentences for "attempt" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNaturally the substructure of this attempt can only be the younger generation.
Natuurlijk kan een dergelijke inspanning slechts gegrondvest worden op de jeugd.
EnglishWe will not, in any case give our support to any attempt to exceed the upper limits.
In ieder geval zal onze fractie een overschrijding van dat plafond niet steunen.
EnglishI cannot, however, accept the attempt to confer evaluation tasks on the EMCDDA.
Ik ben het er echter niet mee eens dat men het centrum ook evaluatietaken wil geven.
EnglishThe latest attempt at a cease-fire was on 12 April and it has promptly collapsed.
Het laatste staakthet-vuren was van 12 april en is allang weer aan flarden geschoten.
EnglishWhen this attempt failed, these people were indeed detained by the police.
Toen dat niet lukte, zijn deze mensen inderdaad door de politie tegengehouden.
EnglishNo attempt has as yet been made to take on board the Member States’ objections.
Tot nu toe is er ook nog niet ingegaan op de bezwaren van de lidstaten.
EnglishNo one has the right to murder in the attempt to achieve a political objective.
Niemand heeft het recht te moorden om daarmee een politieke doelstelling te verwezenlijken.
EnglishWe must, therefore, oppose any attempt to abolish the Cohesion Fund.
We moeten ons dus verzetten tegen alle pogingen het Cohesiefonds af te schaffen.
EnglishAny attempt here would be presumptuous as to that review's outcome.
Voorstellen op dit vlak betekent dat het Parlement voor de muziek uit zou lopen.
EnglishIt is totally unacceptable to attempt to overstep the clear boundaries set in the Treaty.
Het is onaanvaardbaar dat men het boekje van het Verdrag te buiten wil gaan.
EnglishThe interim report is an attempt to do just that, no more and no less!
Aan deze taak tracht het interimverslag te voldoen, niet meer en niet minder!
EnglishI think it is extremely positive that an attempt is being made to reach a compromise.
Is dat de gedachte achter het soort compromis dat men voor ogen heeft?
EnglishMr President, in the European Union another attempt on life has been made.
Mijnheer de Voorzitter, er is in de Europese Unie weer een aanslag op het leven gepleegd.
EnglishThat would be a wholly misguided attempt at a solution to my mind.
Het moet toch ons doel blijven verschillende organisatiestructuren te steunen.
EnglishHence the four proposals that we presented in an attempt to solve these problems.
Om deze problemen op te lossen hebben we vier voorstellen gedaan.
EnglishI saw Master Windu attempt to assassinate the Chancellor myself.
Ik zag met m'n eigen ogen hoe Meester Windu de Kanselier probeerde te vermoorden.
EnglishYugoslavia no longer exists and any attempt to re-establish it would be doomed to failure.
Joegoslavië bestaat niet meer en wie het zou willen herstellen is gedoemd te mislukken.
EnglishI will not attempt to reiterate or add anything to what the rapporteurs said.
Ik zal niet herhalen of aanvullen wat de rapporteurs reeds zeiden.
EnglishMr President, the amendments are certainly not an attempt to change the convention.
Mijnheer de Voorzitter, de bedoeling van de amendementen is geenszins het verdrag te wijzigen.
EnglishIt is not appropriate for him to attempt, for political reasons, to attack the Dutch...
Het is niet gepast om uit politieke overwegingen een aanval te doen op de Nederlandseu2026