EN attended
volume_up
{adjective}

attended
It is useful to have someone who attended the meeting to explain the situation.
Gelukkig is er iemand die de vergadering heeft bijgewoond om de situatie uit te leggen.
This must be the best attended fisheries debate on record.
Ik denk niet dat een visserijdebat ooit eerder door zowel afgevaardigden is bijgewoond.
I attended an interesting benchmarking conference in Greece on research and technology.
Ik heb in Griekenland een interessante benchmark-conferentie over onderzoek en technologie bijgewoond.

Synonyms (English) for "attended":

attended

Context sentences for "attended" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA special school of 47 children was having a fundraiser; as a parent, I attended.
Een school voor speciaal onderwijs met 47 leerlingen zamelde geld in voor een goed doel.
EnglishI myself attended the debates on hush-kits in the previous session.
Ik heb zelf de debatten over de hush kits mogen volgen in de voorgaande periode.
EnglishHowever, a sense of relief should not be attended by reckless carelessness.
Opluchting mag evenwel niet gepaard gaan met gevaarlijke zorgeloosheid.
EnglishHowever, many prime ministers attended and it is they who have to implement policy.
Er waren echter wel veel premiers aanwezig, en zij zijn het die het beleid moeten uitvoeren.
EnglishApart from anything else, it is surprising that no United States congressman attended the forum.
Opvallend genoeg was er bij het forum geen enkel Amerikaans congreslid aanwezig.
EnglishThis revolution must not be attended by irresponsibly conceived legislation.
Die revolutie mag niet door onzorgvuldige wetgeving worden begeleid.
EnglishIt is true that it was an inconvenient time, but it could have attended the debate.
Ik weet dat het debat op een onchristelijke tijd plaatsvond, maar de Raad had kunnen deelnemen.
EnglishOne of these meetings was also attended by the candidate countries.
Aan een van deze bijeenkomsten hebben ook de kandidaat-landen deelgenomen.
EnglishShe has been exemplary in the way she has attended to her task as rapporteur.
Ze heeft zich voorbeeldig van haar taak als rapporteur gekweten.
EnglishIt is important that the conference is attended by the largest possible number of states.
Belangrijk is dat zoveel mogelijk landen aan de conferentie deelnemen.
EnglishLast week, I attended the ICAO Conference in Montreal on behalf of the European Parliament.
Vorige week heb ik namens het Europees Parlement de ICAO-conferentie in Montreal bezocht.
EnglishA week later, they held the most well-attended and disciplined demonstration to date.
Een week later, hielden zij de meeste goed bezochte en gedisciplineerde demonstratie tot nu toe.
EnglishMr Oostlander and I recently attended an international police conference in Holland.
De heer Oostlander en ik waren kortgeleden op een internationale politieconferentie in Nederland.
EnglishI have just attended a Ministerial Conference in Greenland in which the Russians also participated.
Ik kom net van een ministerconferentie op Groenland, waaraan ook Russen deelnamen.
EnglishLast month I attended in Ghana a conference of African politicians.
De afgelopen maand was ik in Ghana om een conferentie van Afrikaanse politici bij te wonen.
EnglishIt can make a start during the forthcoming seminar which will be attended by government experts.
Zij kan daar een begin mee maken tijdens de aanstaande seminar met regeringsdeskundigen.
EnglishRepresentatives of the European Parliament also attended much of the meeting.
Voor een flink deel hebben uw vertegenwoordigers van het Europees Parlement daaraan kunnen deelnemen.
EnglishIn the talks I have attended, I have even had the impression that people were afraid to take action.
Tijdens gesprekken hierover heb ik zelfs de indruk gekregen dat men er bang voor is.
EnglishI have always attended inquiries and meetings of the committee.
Ik ben altijd aanwezig geweest bij de hoorzittingen en vergaderingen van deze commissie.
EnglishIt is certainly something which needs to be attended to, in my view.
Ik ben van mening dat dit zeker iets is dat aandacht moet krijgen.