"to be" translation into Dutch

EN

"to be" in Dutch

EN

to be {adverb}

volume_up
to be (also: in the making)
volume_up
in wording {adv.}
Still thanks to the forthcoming euro, we will be protected to some extent.
Nog altijd dankzij de euro in wording zouden wij ook hiervoor zowat immuun zijn.
This is in all probability due to the fact that the CFSP is still under development.
Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat het GEVDB momenteel nog in wording is.
With the constitution being drafted, these issues will have a new basis.
Met de grondwet in wording ontstaat er hiervoor een nieuwe grondslag.

Context sentences for "to be" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe next item is the election of the Vice-Presidents of the European Parliament.
Aan de orde is de verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement.
EnglishOther market areas were in a better position than prior estimates had suggested.
Ook op andere gebieden was de marktsituatie beter dan van tevoren was ingeschat.
EnglishThirdly, are there differences of opinion about the study within the Commission?
Ten derde: heersen er in de Commissie verschillende meningen over het onderzoek?
EnglishA ban on remunerated donation is not feasible in terms of health care provision.
Een verbod op onkostenvergoedingen is niet aanvaardbaar voor de gezondheidszorg.
EnglishI want special-purpose vehicles such as ambulances to have high recovery quotas.
Ik heb liever dat speciale voertuigen zoals ambulances hoge reddingsquota halen.
EnglishThat is why the region and the people there need assistance from Europe quickly.
De regio en de mensen in die regio hebben op korte termijn Europese steun nodig.
EnglishFive years ago, Mrs Bloch von Blottnitz was the rapporteur for food irradiation.
Undine Bloch von Blottnitz was 5 jaar geleden rapporteur over voedselbestraling.
EnglishI want to talk specifically about jobs, competitiveness and the internal market.
Ik wil het speciaal hebben over banen, concurrentievermogen en de interne markt.
EnglishWhether the Council respects our rights and our prerogatives remains to be seen.
Of de Raad onze rechten en prerogatieven zal respecteren zal nog moeten blijken.
EnglishThat is the reason why I propose the amount of budget earmarked for this sector.
Daarom stel ik voor dit begrotingsbedrag speciaal voor deze sector te bestemmen.
EnglishThis request has been incorporated into the report of the committee responsible.
Deze eis werd in het verslag van de ten principale bevoegde commissie opgenomen.
EnglishThey provide a framework to deal with differences which exist from time to time.
Ze bieden een kader om de meningsverschillen die af en toe bestaan op te lossen.
EnglishAs such, we require strict separation of the material from the three categories.
Daarom eisen wij een strikte scheiding van het materiaal in de drie categorieën.
EnglishAllow me to examine the Commissioner’ s communication in greater depth, however.
Maar sta me toe toch even dieper in te gaan op de mededeling van de Commissaris.
EnglishBut in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.
Maar dat is eigenlijk, om te bevatten wat er vandaag de dag gebeurt, niet juist.
EnglishOr ears being able to hear themselves -- it's just impossible. That's the thing.
Of oren die zichzelf kunnen horen -- dat is gewoon onmogelijk; daar gaat het om.
EnglishI'm the Director of Nutrition Services for the Berkeley Unified School District.
Ik ben het hoofd van de voedingsdienst van het Berkeley Unified School District.
EnglishInterestingly, it's done a crossover before, but not the crossovers that matter.
Interessant is dat het eerder een overgang bereikte, maar niet diegene die telt.
EnglishSo it's like the animal has the grim reaper inside of itself, speeding up aging.
Het is alsof het dier een ingebouwde Magere Hein heeft die veroudering versnelt.
EnglishIt's called Pavlovian fear conditioning -- where a tone ends with a brief shock.
Het heet Pavlov vreesconditionering - hier eindigt een toon met een korte schok.