"to be familiar with" translation into Dutch

EN

"to be familiar with" in Dutch

EN to be familiar with
volume_up
{verb}

to be familiar with (also: to be acquainted with, to know)
Mr Andersson will be familiar with what was termed then 'prohibition '.
De heer Andersson zal bekend zijn met wat toen prohibition werd genoemd.
bekend zijn met
For those of you who are not familiar with G10, I would like to briefly explain the background to this initiative.
Voor degenen onder u die niet bekend zijn met G10, zal ik in het kort de achtergrond van dit initiatief toelichten.

Similar translations for "to be familiar with" in Dutch

to be adverb
to be verb
familiar adjective
with adverb
Dutch
with preposition

Context sentences for "to be familiar with" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPeople low on it like things that are familiar, that are safe and dependable.
Mensen die hier laag op scoren, houden van het bekende, veilige en betrouwbare.
EnglishThe next treaty too will contain familiar echoes of the nation States of old.
Het volgende verdrag bevat ook overblijfselen van de goede oude nationale staten.
EnglishI am not myself familiar with the report which the honourable member mentions.
Persoonlijk is mij dit rapport dat de geachtigde afgevaardigde noemt, niet bekend.
EnglishAnd these guys, here, they're the weak nuclear force, probably the least familiar.
En deze jongens hier, zij zijn de zwakke kernkracht, waarschijnlijk de minst bekende.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, the problem, of course, is familiar to everyone.
Mevrouw de Voorzitter, geachte dames en heren, het probleem is algemeen bekend.
EnglishIt is a method familiar to us from the business world, under the term 'holding company '.
Het is een methode die gekend is in de zakenwereld, meer bepaald in de holdings.
EnglishThe competent national administrations are by no means familiar with these procedures.
De bevoegde nationale instanties zijn in het geheel niet bekend met deze procedures.
EnglishI know that the Portuguese presidency is very familiar with this issue.
Ik weet dat het Portugese voorzitterschap goed op de hoogte is van dit onderwerp.
EnglishSo Jawbone is a project that you're familiar with, and it has a humanistic technology.
Jawbone is een project dat jullie kennen, met een humanistische technologie.
EnglishAnd you may be familiar with the movie "Contact," which sort of popularized that.
Je kent wellicht de film "Contact", die dat min of meer populariseerde.
EnglishOr if you're familiar with "The Princess Bride," it could create a six-fingered man.
Of als je bekend bent met "The Princess Bride" dan kan het een zesvingerige man maken.
EnglishNot even someone familiar with dealing with fundamentalists could manage that.
Dat kan zelfs niet iemand die gewoon is met fundamentalisten om te gaan.
EnglishCertain Members of the House are very familiar with pressure of this kind.
Een aantal leden van dit Parlement is maar al te bekend met dit soort druk.
EnglishEverybody who has ridden the New York subway system will be familiar with these signs?
Iedereen die in New York de metro heeft genomen, kent wellicht deze tekens.
EnglishCommissioner Kinnock will be familiar with Caledonian McBrayne and Western Ferries.
De heer Kinnock kent beslist de Caledonian McBrayne and Western Ferries.
EnglishThe European Parliament does not want to negotiate - we are familiar with the Treaties.
Het Parlement wil niet onderhandelen, wij kennen de Verdragen, dat is niet onze taak.
EnglishSo, for example, most of you are probably familiar with the notion of herd immunity.
De meesten van jullie kennen waarschijnlijk het begrip kudde-immuniteit.
EnglishUnfortunately, the sector in question presents a familiar European problem.
Helaas doet zich wat deze branche betreft weer eens dat typisch Europese probleem voor.
EnglishItalians are familiar with the difficulties of dealing with organised crime.
De Italianen weten heel goed hoe moeilijk het is de georganiseerde misdaad te bestrijden.
EnglishWe are familiar with the policy that had just been drawn up for Cuba.
We weten immers heel goed wat voor beleid er voor Cuba op het programma stond.