"to be of the opinion" translation into Dutch

EN

"to be of the opinion" in Dutch

NL
EN

to be of the opinion {verb}

volume_up
to be of the opinion
As draftsman of the opinion, I would like to say that I supported the minority opinion.
Als rapporteur voor advies verklaar ik het met de minderheid eens te zijn.
This opinion will be forwarded to the European Parliament and to the Council.
Dit standpunt zal worden doorgegeven aan het Europees Parlement en de Raad.
This is in keeping with the opinion of the Scientific Steering Committee.
Dit is in overeenstemming met het advies van het Wetenschappelijk Stuurcomité.

Similar translations for "to be of the opinion" in Dutch

to be adverb
to be verb
of preposition
the article
to the article
opinion noun

Context sentences for "to be of the opinion" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThirdly, are there differences of opinion about the study within the Commission?
Ten derde: heersen er in de Commissie verschillende meningen over het onderzoek?
EnglishI therefore again ask the Commission if it has perhaps revised its opinion here.
Ook nu zou ik van de Commissie willen weten of ze haar standpunt heeft herzien.
EnglishIn our opinion, economic interests and climate protection are not contradictory.
Economie en klimaatbescherming staan volgens ons niet lijnrecht tegenover elkaar.
EnglishAnd fourthly, they are going to produce a joint opinion on the structural funds.
Ten vierde, ze gaan een gezamenlijk advies uitbrengen over de structuurfondsen.
EnglishThis does not, however, mean that Parliament has changed its opinion about this.
Dat wil echter niet zeggen dat het Parlement op dit punt van mening is veranderd.
EnglishThis was the opinion of the Committee on Fisheries, with just one vote against.
Dat standpunt is in de Commissie visserij op één stem na unaniem onderschreven.
EnglishAmendment No 23, in our opinion, contravenes the Commission's right of initiative.
amendement 23 maakt volgens ons inbreuk op het initiatiefrecht van de Commissie.
EnglishThe fact is that Parliament sees fit to express an opinion on any subject at all.
Immers, het Parlement aarzelt niet om zich over ieder onderwerp uit te spreken.
EnglishIn our opinion, there is no legal basis for some of the other amendments, either.
Ook andere wijzigingsvoorstellen ontbreekt het ons inziens aan de rechtsgrondslag.
EnglishIn my opinion, they have both done a splendid piece of work over a long period.
Wat zij presteerden, was werk van lange adem, maar het resultaat mag er wezen.
EnglishIn my opinion, such a far-reaching scorched earth policy is really unnecessary.
Ik vind een dergelijke verregaande tactiek van verschroeide aarde niet echt nodig.
Englishdraftsman of the opinion of the Committee on Agriculture and Rural Development.
, rapporteur voor advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.
EnglishIn my opinion, it gives a good account of the problems with the new constitution.
Dat geeft in mijn ogen goed weer wat de haken en ogen aan de nieuwe grondwet zijn.
EnglishFinally, I wish to emphasise that, in our opinion, traceability is very important.
Tot slot wil ik benadrukken dat de traceerbaarheid volgens ons erg belangrijk is.
EnglishIn our report, we have delivered an opinion on the Green Paper of December 1997.
Wij hebben in ons verslag onze mening gegeven over het Groenboek van december 1997.
EnglishThe rapporteur is of the opinion that a fatalistic outlook encourages drug abuse.
De rapporteur is van mening dat fataliteitsdenken het drugsgebruik stimuleert.
EnglishWe are nonetheless of the opinion that the stability pact must be complemented.
Maar, we zijn het er over eens dat dit Stabiliteitspact moet aangevuld worden.
EnglishThe text on which we are today to give our opinion is part of this set of measures.
De tekst waarover wij vandaag stemmen maakt van deze reeks maatregelen deel uit.
EnglishThat is certainly the opinion of Commissioner Bjerregaard, so I endorse the idea.
Dat is zeker de mening van Commissaris Bjerregaard, en ik onderschrijf die aanpak.
EnglishOnly dialogue and information will make it possible to move public opinion forward.
Alleen dialoog en voorlichting kunnen zorgen voor een vooruitgang in het denken.