"to be similar" translation into Dutch

EN

"to be similar" in Dutch

EN to be similar
volume_up
{verb}

to be similar (also: to resemble, to seem)
Now, what has happened and what is still happening in Chechnya is similar to genocide.
Dat terwijl de gebeurtenissen in Tsjetsjenië sterk op volkenmoord lijken.
The ones on the left are pretty similar to the ones on the right.
De linker- en rechterwerktuigen lijken sterk op elkaar.
I mention this merely to confirm how similar we in fact are.
Dit bevestigt alleen maar hoezeer wij tegenwoordig op elkaar lijken.
to be similar (also: to resemble)
These hormones are similar to hormones that we have in our bodies.
Deze hormonen lijken op de hormonen in ons lichaam.
Kalligrafie en schermkunst lijken op mekaar.
The question concerns Turkish coins issued from the beginning of 2005, which are quite similar to EU coins.
- De vraag betreft Turkse munten die sinds begin 2005 in omloop zijn en veel lijken op EU-munten.
to be similar (also: to resemble)
Austria, a neighboring country, slightly similar, slightly different.
Oostenrijk, een buurland, een beetje gelijk, een beetje verschillend.
Amendment No 2 because we have accepted Amendment No 1 which is very similar.
Amendement 2 gelijkt zeer sterk op amendement 1, dat wij aanvaarden.
We're similar at the genetic level.
We zijn erg gelijkend op het genetische niveau.

Similar translations for "to be similar" in Dutch

to be adverb
to be verb
similar adjective

Context sentences for "to be similar" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOf course, no one can be forbidden from expressing these and similar opinions.
Uiteraard kunnen wij niemand verbieden om dergelijke standpunten te verkondigen.
EnglishThe present division of funds between Objectives 3 and 4 is already quite similar.
Ook nu al geldt dezelfde verdeling van de middelen tussen doelstellingen 3 en 4.
EnglishWe do not, however, need to look outside the EU in order to find similar examples.
We hoeven echter niet buiten de EU te kijken om vergelijkbare gevallen te vinden.
EnglishIt is a concept that is contained within similar laws in most of the Member States.
Het is een concept dat vervat is in vergelijkbare wetten in de meeste lidstaten.
EnglishA similar question submitted in future, however, would not be declared admissible.
Een vergelijkbare vraag zal in de toekomst niet ontvankelijk worden verklaard.
EnglishI would have said it in a similar way, except that I express myself differently.
Ik zou ongeveer hetzelfde hebben gezegd, alleen druk ik me anders uit dan u.
EnglishWe believe that similar action should be taken with regard to lead and organotin.
Wij denken dat iets dergelijks ook met lood en organotin zou moeten gebeuren.
EnglishAnd it turns out that men and women report very, very similar levels of happiness.
Het blijkt dat mannen en vrouwen erg, erg gelijkaardige geluksniveaus rapporteren.
EnglishYou have already said it on other occasions in a similar way: it will be considered!
U hebt het elders ook al eens anders geformuleerd: er kan over worden nagedacht!
EnglishA similar problem was also discovered in the case of export refunds for barley malt.
Een dergelijk probleem werd ook vastgesteld bij de uitvoerrestituties voor mout.
EnglishI also heard in Corsica a complaint similar to the one expressed by our fellow MEP.
Een gelijkaardige klacht als die geuit door onze collega hoorde ik ook in Corsica.
EnglishHas the European Parliament experienced anything similar before in the Middle East?
Heeft het Europees Parlement dit reeds eerder meegemaakt in het Midden-Oosten?
EnglishSimilar figures also came out of a study comparing Switzerland and Austria.
Soortgelijke cijfers levert een vergelijking tussen Zwitserland en Oostenrijk op.
EnglishSimilar arrangements are included in the Protocol negotiated with Lithuania.
Overeenkomstige bepalingen staan in het protocol dat met Litouwen is gesloten.
EnglishYou mentioned, Commissioner, that our models of society are identical or very similar.
U heeft gezegd dat we hetzelfde of een soortgelijk maatschappelijk bestel hebben.
EnglishThe other new Member States, in particular Lithuania, are facing similar problems.
Andere nieuwe lidstaten, met name Litouwen, hebben vergelijkbare problemen.
EnglishOther Members of this House will see similar phenomena in their own countries.
Andere leden van het Parlement stellen in hun eigen land ongetwijfeld hetzelfde vast.
EnglishAs they deal with similar subjects, Questions Nos 62 and 63 will be answered together.
Omdat de vragen over een soortgelijk onderwerp gaan, worden ze tezamen behandeld:
EnglishA similar inspection visit took place in the Sellafield area in December 1993.
Een gelijkaardig controlebezoek vond in december 1993 in het Sellafield-gebied plaats.
EnglishA similar remove from reality is reflected in quite a few places in this report.
Op een aantal plaatsen getuigt dit verslag van een soortgelijke afstand tot de realiteit.