"to be successful" translation into Dutch

EN

"to be successful" in Dutch

NL
EN

to be successful {verb}

volume_up
to be successful (also: to manage, to succeed)
I hope, Mr President-in-Office, that the summit will be successful in this respect.
Ik hoop, mijnheer de Raadsvoorzitter, dat de top daarin zal lukken.
I welcome its recent conversion and I hope that it is successful in blocking this measure.
Ik juich de recente omslag toe en ik hoop dat het haar zal lukken deze maatregel te blokkeren.
Dat zal hun niet lukken.

Similar translations for "to be successful" in Dutch

to be adverb
to be verb
successful adjective
success noun

Context sentences for "to be successful" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBilateral financial aid via the TACIS programme has been reasonably successful.
De bilaterale steun in het kader van het TACIS-programma was redelijk succesvol.
EnglishWe look forward to a successful second reading in Parliament after the elections.
Wij hopen op een voorspoedige tweede lezing in het Parlement na de verkiezingen.
EnglishWe have started it and we are determined to bring it to a successful conclusion.
Wij zijn ermee begonnen en wij zijn vast van plan dit ook succesvol te beëindigen.
EnglishIn short, a generally successful process is now being placed in extreme jeopardy.
Dit over het geheel genomen succesvolle proces wordt nu dus in gevaar gebracht.
EnglishWe have had great difficulty bringing this directive to a successful conclusion.
We hebben grote moeite gehad om deze richtlijn tot een goed einde te brengen.
EnglishI want to congratulate you very warmly on this successful and balanced result.
Ik wil u dan ook hartelijk gelukwensen met het goede en evenwichtige resultaat.
EnglishWe can only be successful in this matter if all three institutions work together.
Wij kunnen hier alleen succes oogsten indien de drie instellingen samenwerken.
EnglishAristotle was more successful in the West than Averroës was in the Islamic world.
Aristoteles heeft meer succes gehad in het Westen dan Averroës in de moslimwereld.
EnglishThis is why Averroës was more successful in the West than in the Islamic world.
Precies hierom had Averroës meer succes in het Westen dan in de moslimwereld.
EnglishThat is the next stage, which will complete this successful round of enlargement.
Dit is de volgende stap die de bekroning zal zijn van deze succesvolle uitbreiding.
EnglishIf the policies of the ECB are to be successful, it must be politically independent.
De ECB moet politiek onafhankelijk zijn om een succesvol beleid te kunnen voeren.
EnglishWe look forward with confidence to a very successful and very effective six months.
Wij zien met vertrouwen uit naar een zeer succesvol en zeer doeltreffend halfjaar.
EnglishNo government can make them successful; that is down to the companies’ own efforts.
Geen enkele regering kan succes garanderen, dat moeten de bedrijven zelf doen.
EnglishBut Schengen is clearly proving successful, perhaps more so than we would like.
Maar Schengen heeft blijkbaar succes, misschien meer succes dan ons lief is.
EnglishOf course a reciprocal interest is needed if cooperation is to be successful.
Uiteraard is voor een succesvolle samenwerking een wederzijds belang noodzakelijk.
EnglishThey were not as successful and as widespread as the Homo sapiens that we are.
Ze waren niet zo succesvol en wijdverbreid als de Homo sapiens, dat zijn wij.
EnglishThe progress achieved is to be documented, as are successful model projects.
Bereikte vooruitgang moet worden vastgelegd evenals succesvolle modelprojecten.
EnglishWhat matters most now is to ensure that the new currency continues to be successful.
Nu is het cruciaal er zorg voor te dragen dat de nieuwe munt succesvol blijft.
EnglishIt is clear that a successful foreign policy cannot stand on one pillar alone.
Het is duidelijk dat een succesvol buitenlands beleid niet op één pijler kan rusten.
EnglishThe UN conventions on drugs are an important framework for successful policy.
De VN-verdragen inzake drugs vormen een belangrijk kader voor een succesvol beleid.