"beneath" translation into Dutch

EN

"beneath" in Dutch

EN beneath
volume_up
{preposition}

beneath (also: among, amongst, below, between)
volume_up
onder {prp.}
And it indicates the whole structure of education is shifting beneath our feet.
Het toont aan dat de hele structuur van opleiding… onder onze voeten verschuift.
But there is a bomb beneath the support of the Structural Funds.
Maar er ligt een bom onder het draagvlak van de structuurfondsen.
Most of the 60 million people living beneath the poverty line in the EU are women.
In de EU leven zestig miljoen mensen onder de armoedegrens - de meeste daarvan zijn vrouw.
beneath (also: below, under, underneath, neath)
♫ And somewhere in the city beneath me ♫
♫ ~~~ ♫ En ergens in de stad, beneden, ♫
I really thought they were so beneath me.
Ik vond ze zo beneden mijn waardigheid.
In view of the great importance of postal services to consumers, we consider the Commission's action proposals to be beneath contempt.
Gezien het feit dat postdiensten een zeer belangrijke kwestie voor de consumenten zijn, vinden wij de door de Commissie voorgestelde maatregelen beneden alle peil.

Synonyms (English) for "beneath":

beneath

Context sentences for "beneath" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere are more active volcanoes beneath the sea than on land by two orders of magnitude.
Er zijn twee ordes van grootte méér actieve vulkanen op de oceaanbodem, dan aan land.
EnglishMy faith has constantly lifted up the ideal, and challenged me when I fell beneath it.
Mijn geloof heeft continu het ideaal verheven, en me uitgedaagd wanneer ik tekort schoot.
EnglishAnyone who occupies a managerial position must be more capable than those beneath him.
Degene die een leidinggevende functie krijgt, moet knapper zijn dan zijn ondergeschikten.
EnglishBut I believe that, beneath the surface, the Commission's negative attitudes remain.
Ik denk echter dat de verdorven filosofische ideeën van uw Commissie nog latent aanwezig zijn.
EnglishWhy is it beneath us to finance applications, why do we only stick to the basics?
Waarom vinden wij ons te goed om toepassingen te financieren, waarom gaan wij niet verder dan de grondslagen?
EnglishOtherwise, this fire will continue to smoulder beneath the surface of Algeria.
Als de regering nalaat deze hervormingen door te voeren, zal deze sociale onrust in Algerije blijven voortduren.
EnglishThis is that part of the United States that lies beneath the sea.
Dat is dat deel van de Verenigde Staten dat onderwater ligt.
EnglishThis is a Kohler shower, a waterfall shower, and actually, all those knobs beneath are also showerheads.
Dit is een Kohler-douche, een watervaldouche en alle knoppen hieronder zijn ook douchekoppen.
EnglishHe alone will keep the great wheel from crushing us beneath it.
Alleen hij zal beletten dat het grote wiel ons verplettert.
EnglishAnd I looked at it beneath the microscope.
Dus ik besloot om deze te snijden met het gereedschap dat ik had gemaakt.
EnglishHowever, I fear that other more sinister attitudes are lurking beneath these technical concessions.
Ik ben echter bang dat achter de honingzoete technische concessies bittere filosofische ontsporingen schuilgaan.
EnglishIt said that a monster from the ancient world was excavated from beneath the city of Pejite, where it had been sleeping.
Het verteld over een opgraving in de stad Pejite, van een slapend monster uit de oude wereld.
EnglishThis is a remote operated vehicle beneath the ocean.
Dit is een op afstand bediend vaartuig in de oceaan.
EnglishThe wheel of destiny threatens to crush us beneath it.
Het wiel van het lot dreigt ons te verpletteren.
EnglishAs rightly pointed out, it is beneath contempt that the European Parliament is not involved in the Euratom agreements.
Zoals terecht is opgemerkt, werd het Europees Parlement niet bij de Euratomovereenkomsten betrokken.
EnglishI've pressed 5,000 bricks in one day from the dirt beneath my feet and built a tractor in six days.
Ik heb een tractor gebouwd op zes dagen.
EnglishPut your book beneath it and you can read.
Een bureaulamp. ~~~ Leg je boek eronder en je kan lezen.
EnglishThey evidently think that that is beneath them!
EnglishWe need to devote our political energies to this, however, because these words cannot sink beneath the waves as the Prestige did.
Daar moeten wij ons dan wel politiek voor inzetten, zodat deze woorden hier niet als de Prestige naar de bodem zinken.
EnglishBeneath it is a wonderful knife.