"to bestow" translation into Dutch

EN

"to bestow" in Dutch

EN to bestow
volume_up
[bestowed|bestowed] {verb}

Thirdly, we felt that since the Treaty bestowed upon us the power to grant discharge, we should also have the power to refuse to grant it.
Ten derde vonden wij dat, als het Verdrag ons de bevoegdheid geeft kwijting te verlenen, we ook zouden moeten kunnen weigeren kwijting te verlenen.
This agreement bestows on us not just the right but also the duty to continue to press for good governance and an effective approach to tackling criminality.
Dit akkoord verschaft ons niet alleen het recht, het geeft ons de plicht om te blijven aandringen op een goed bestuur en een adequate aanpak van de criminaliteit.
We have taken a great leap forward; when this is recognised we will undoubtedly be able to bestow on Members of the European Parliament a much more important and much more precious role.
We hebben een grote sprong vooruit gemaakt en wanneer dat wordt erkend, kunnen we het Europees Parlement een veel belangrijkere en waardevollere rol geven.
I would be opposed to any proposal to bestow economic governance powers on the EU in the context of the forthcoming Treaty revision.
Ik ben tegen elk voorstel om de EU bij de komende herziening van het Verdrag bestuurlijke bevoegdheden te verlenen op economisch gebied.
They can be bestowed selectively, denied, or even take back.
Zij kunnen dan naar believen worden verleend, geweigerd of zelfs weer ingetrokken.
The Amsterdam Treaty has bestowed new and important rights and powers on the European Parliament.
Het Verdrag van Amsterdam verleent het Europees Parlement belangrijke nieuwe rechten en bevoegdheden.

Context sentences for "to bestow" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSOS Democracy rejects the notion that we should depend on the EU to bestow our own freedoms upon us.
SOS Democracy verwerpt het idee dat wij voor het verkrijgen van onze vrijheden afhankelijk zijn van de EU.
EnglishAnd the Rules of Procedure, as they stand at the moment, bestow that competence on the Bureau not Parliament.
En het huidige Reglement kent deze bevoegdheid toe aan het Bureau en niet aan de plenaire vergadering.
EnglishAttempts by an all-seeing elite to bestow happiness on people by force always prove counter-productive.
Wanneer een elite in haar alwetendheid probeert het volk onder dwang tot een gelukkiger leven te brengen, blijkt dat altijd contraproductief te werken.
EnglishFinally, just like my colleague Mr Lehne, I have another meeting and I hope you will bestow your blessing on my leaving as you did on his.
Tenslotte moet ik net als mijn collega, de heer Lehne, nog naar een andere vergadering en ik hoop dat u mij, net als hem, toestaat te vertrekken.
EnglishWe hoped these elections would bestow some political stability on a poverty-stricken country whose recent history had been so tragic.
Wij hoopten dat deze verkiezingen voor enige stabiliteit zouden kunnen zorgen in dit door armoede getroffen land dat zo'n tragische recente geschiedenis gekend heeft.
EnglishWill the Commissioner pledge that he will not seek to allow a system to be put in place that will bestow a second-class service on rural communities?
-- Wil de commissaris beloven dat hij geen systeem zal tolereren waarbij plattelandsgemeenschappen een ondermaatse dienstverlening in de maag gesplitst krijgen?
EnglishIn part, of course, this is a legacy of Communism, which was a system that attempted to eliminate social problems and to bestow transient joy on all its citizens by means of decrees.
Dit is uiteraard voor een deel de erfenis van het communisme, een systeem dat probeerde per decreet sociale problemen op te lossen en alle burgers het paradijs op aarde te bezorgen.