"bottom" translation into Dutch

EN

"bottom" in Dutch

EN bottom
volume_up
{noun}

bottom (also: bed, earth, floor, foundation)
The bottom is transformed from, in this case, a hard bottom or soft coral into a muddy mess.
De bodem wordt getransformeerd van harde bodem of zachte koralen in modderige troep.
Essentially the bottom of the sea came onto the deck and then was thrown down.
In feite kwam de bodem van de zee aan dek en werd dan weer teruggegooid.
And when the bottom falls out of an economy there can be enormous knock-on effects.
En als de bodem van een economie inzakt kunnen er zich enorme kettingreacties voordoen.
bottom (also: earth, foundation, ground, land)
And he despised it from the bottom of his heart.
En hij verachtte het vanuit de grond van zijn hart.
Ik dank hen uit de grond van mijn hart.
Ik dank u uit de grond van mijn hart.
Oh, the bottom of this box has electricity in here, but this doesn't have electricity.
Oh, in de onderkant van deze doos zit elektriciteit, maar hier zit er geen elektriciteit in.
My bottom will be king of England before you are.
Mijn onderkant zal eerder koning van Engeland zijn dan jij.
The biggest differences are at the bottom of society.
De grootste verschillen zitten aan de onderkant van de samenleving.
bottom (also: rump)
Do you or do you you not... have tattooed on your bottom the words,
Heb jij of heb jij niet een tatoeage op je kont met de tekst...
You're one step closer to hitting bottom.
Een stap dichter bij het dieptepunt
When it was privatised, it experienced a traumatic time with the loss of plants and jobs, and morale was at rock bottom.
Toen de bedrijfstak geprivatiseerd werd, volgde er een traumatische tijd waarin fabrieken sloten en arbeidsplaatsen verloren gingen, een tijd waarin het moreel zich op een dieptepunt bevond.
Last year, when it became known that there was a connection between BSE and Creutzfeld-Jacob disease, sales reached absolute rock-bottom.
Vorig jaar, toen bekend werd dat het verband tussen BSE en de ziekte van Creutzfeldt-Jakob bij mensen niet meer kon worden uitgesloten, bereikte de verkoop een absoluut dieptepunt.
bottom (also: rump)
And then, besides just looking cute on a baby's bottom, we made it a Googlette, which is basically a small project at Google.
Behalve dat het schattig zou zijn op het zitvlak van een baby, maakten we er een Googlette van, met andere woorden een klein project bij Google.
bottom (also: rump)
bottom (also: behind, buttocks)
volume_up
derièrre {het} [form.]

Context sentences for "bottom" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is -- I put it down at the bottom, but that was extemporaneous, obviously.
Dit is -- ik heb het vanonderaan gezet, maar dat was geïmprovideerd, natuurlijk.
EnglishParties must be constructed from the bottom up by the parties in the Member States.
Partijen moeten van onderop worden opgebouwd door de partijen in de lidstaten.
EnglishAnd those are usually the basic scientists, The bottom is usually the surgeons.
Dat zijn meestal de gewone wetenschappers, de ondersten zijn meestal de chirurgen. .
EnglishI suffered from tendinitis on my shoulders and saltwater sores on my bottom.
Ik had last van tendinitis in mijn schouders en zoutwaterzweren op mijn billen.
EnglishWe got an inside look at the gang, from the very bottom up to the very top.
We hebben een kijkje kunnen nemen in de bende, van de laagste ranken tot de top.
EnglishIf we do not move in this direction, our credibility will hit rock-bottom.
Als wij op dit gebied geen vooruitgang boeken, is het met onze reputatie gedaan.
EnglishAnd for many of us, our fortunes do indeed lie at the bottom of the pyramid.
En voor velen van ons, ligt ons wel en wee inderdaad aan de basis van de piramide.
EnglishHowever, the bottom line is that there are still 15 000 Syrian troops in Lebanon.
Maar uiteindelijk zijn er nog steeds 15 000 Syrische manschappen in Libanon gelegerd.
EnglishSometimes it requires a bit of knowledge to get to the bottom of the problem.
Soms is enige kennis vereist om het probleem helemaal te kunnen doorgronden.
English., we're last in Europe, at the very bottom.
Daar zijn we, laatst, niet alleen in de EU, laatste in Europa, helemaal onderaan.
EnglishIf you could pick up the white area, it would look like the figure on the bottom.
Als je het witte deel kon oppakken, zou het lijken op de onderste figuur.
EnglishAnd 90 percent of our catch were sponges, other animals that are fixed on the bottom.
90% van onze vangst waren sponzen en andere dieren die op de zeebodem leven.
EnglishAs I see it, the proposal before us does not adopt a bottom-up approach.
In dit voorstel wordt volgens mij geen rekening gehouden met het bottom-up-concept.
EnglishThis, surely, is the bottom line in terms of the exclusion of citizens from society.
Dit is waar uitsluiting van bepaalde leden van de maatschappij uiteindelijk op neerkomt.
EnglishParties should be organisations ruled from the bottom up, not from the top down.
Partijen behoren organisaties van onderop te zijn, niet van bovenaf.
English(Laughter) This is the same person -- top photo, James, bottom photo, [Jennifer].
(Gelach) Dit is dezelfde persoon -- bovenaan: James, onderaan: Julia.
EnglishSeveral Euroregion initiatives have come into being naturally, as bottom-up initiatives.
Sommige Euroregio-initiatieven zijn vanzelf ontstaan, vanuit de samenleving.
EnglishAnd the bottom one is you lot -- super-creatives plotted in the same way.
de onderste zijn jullie - de super-creatieven op dezelfde manier uitgezet.
EnglishThat's where dinosaur origins is to be found: at the bottom of the cliff.
Dat is waar de oorsprong van de dinosaurus is te vinden: onderaan de klif.
EnglishYou see the holding patterns that start to develop in the bottom of the screen.
Je ziet holdingpatronen die zich ontwikkelen beneden in het scherm.