EN bound
volume_up
{noun}

But the US, in threatening a trade boycott, is overstepping the bounds of that clear position and the bounds of the transatlantic partnership.
De Verenigde Staten gaan echter met een handelsboycot over de grens van die duidelijke positie en over de grens van de transatlantische relatie.
Doctors in training are in many cases exploited far beyond the bounds of acceptability and this puts human lives in danger.
Artsen in opleiding worden in vele gevallen uitgebuit tot ver over de grens van het aanvaardbare en zoiets brengt mensenlevens in gevaar.
Any creation of separate life for this purpose should be preceded by investigation of alternatives, and with the trade in embryos we are definitely overstepping the bounds of acceptability.
Aan het eventueel creëren van afzonderlijk leven voor dit doel, behoort onderzoek naar alternatieven vooraf te gaan, en met de handel in embryo's overschrijden we echt de grens van het aanvaardbare.
bound (also: limit)
We also believe that the length limit of 15 metres, like any other limit, is bound to be somewhat arbitrary and therefore difficult to justify.
Ook geloven wij dat de gekozen limiet van 15 meter lengte, net als iedere andere grenswaarde, een zekere mate van willekeur inhoudt en daarom moeilijk te rechtvaardigen valt.
I can tell you that throughout recent years and to the extent of our financial limits - and within the bounds of our powers - the Commission has made profound endeavours to move in that direction.
Ik kan jullie zeggen dat de Commissie de jongste jaren binnen haar financiële limieten - en binnen de beperkingen van haar bevoegdheden - intensief getracht heeft deze richting uit te gaan.
bound

Context sentences for "bound" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIs Deby aware that he is irrevocably bound to honour the agreements he has made?
Beseft Deby dat hij zich onherroepelijk aan de gemaakte afspraken moet houden?
EnglishConsequently, they are, and must continue to be, bound to these constituencies.
Zij zijn aan deze kringen gekoppeld, en dat moet ook in de toekomst zo blijven.
EnglishCombining three objectives in a single directive is bound to prove complicated.
Het bijeenbrengen van drie doelstellingen in één richtlijn is altijd ingewikkeld.
EnglishThe enforceability of agreements is closely bound up with their legal status.
De toepasbaarheid van de convenanten hangt nauw samen met hun juridische status.
EnglishIf we do not devote any attention to that group, things are bound to go wrong.
Wanneer er geen aandacht wordt besteed aan die groep zal het ongetwijfeld mislopen.
EnglishIn the original Zen Bound game, you play it by scrolling your fingers over the pad.
In de originele Zen Boundspel, speel je door je vinger over het scherm te bewegen.
EnglishI am bound to inform the House that Denmark voted in favour of the proposal.
Wat ik het Parlement nog moet zeggen, is dat Denemarken voor het voorstel stemde.
EnglishThen comes a Thursday when I bound from my cot, excited as a kid at Christmas
Dan komt er een donderdag dat ik opsta, opgewonden als een kind met Kerstmis
EnglishI am bound to say that this would lead to a substantial delay in future recruitments.
Dit zou echter leiden tot een aanzienlijke vertraging in toekomstige aanwervingen.
EnglishFrom the German standpoint, I am bound to say that we cannot share these views.
Uit Duits oogpunt moet ik zeggen dat wij deze meningen niet kunnen delen.
EnglishThey are duty-bound to do this on account of the content of this association agreement.
Daartoe zijn zij op grond van de inhoud van deze associatieovereenkomst verplicht.
EnglishIn fact, the ECB is bound merely by the obligation to report to the European Parliament.
In feite gaat het om een simpele verplichting aan het Parlement te rapporteren.
EnglishThis is bound to have an impact on the ability of Malta and Cyprus to plan spending.
Dit zal het Cyprus en Malta ongetwijfeld moeilijker maken om hun uitgaven te plannen.
EnglishAnd this man does not look like a 65-year-old wheelchair-bound man. ~~~ (Laughter)
Deze man ziet er niet uit als een 65-jarige die vastzit aan een rolstoel.
EnglishWe have to deal with three issues that are closely bound up with each other.
Wij worden geconfronteerd met drie nauw met elkaar verbonden vraagstukken.
EnglishThat is why our discussions are also bound up with the situation in Russia.
Daarom is onze dialoog ook op dit vlak verbonden met de Russische situatie.
EnglishI regret, in all sincerity, that for these reasons I was bound to vote against.
Tot mijn spijt, in alle oprechtheid, kon ik om deze redenen niet anders dan tegenstemmen.
EnglishThe future of the wetlands is bound up with the presence of those who made them.
De toekomst van de wetlands hangt af van de aanwezigheid van de mens die ze heeft bewerkt.
EnglishThis reduction is bound to cause at least a certain amount of fear and suspicion.
Het is echter onvermijdelijk dat deze inkrimping op zijn minst vrees en twijfels oproept.
EnglishSuch an office is always bound up with many burdens, some of them personal.
Het ambt van Voorzitter is een zware belasting, ook in persoonlijk opzicht.