EN break
volume_up
{noun}

Feeds Worthy on the break, over to AC, to Magic,..... then back to Worthy.
Voedt Worthy tijdens de pauze, naar AC, naar Magic,..... en terug Worthy.
And during the break there would be a snack and you could choose bananas or chocolate.
En in de pauze is er een snack en je kunt kiezen voor bananen of chocolade.
At the break, I was asked by several people about my comments about the aging debate.
Tijdens de pauze vroegen enkele mensen naar mijn mening over het verouderingsdebat.
I hope that you all enjoy a very well-deserved, happy, peaceful break with your loved ones.
Ik hoop dat u deze uiterst verdiende periode in alle rust zult doorbrengen samen met uw dierbaren.
The figures are quite straightforward: 4.5 hours on the road and three breaks of quarter of an hour each, to be taken at times of the driver ’ s choosing.
Het gaat om heel simpele getallen: 4,5 uur rijden, driemaal een kwartier rust, waarbij men de rusttijden naar believen kan kiezen.
break (also: fraction, hernia)
It is a complete break with our tradition; it is a complete break with our commitment!
Dat is een totale breuk met onze traditie, een totale breuk met ons engagement!
The fifth framework programme has been conceived as a break with the past.
Het vijfde kaderprogramma is ontworpen als een breuk met het verleden.
The Convention approach is a deliberate break with the past.
De instelling van de Conventie is een bewuste breuk met het verleden.
A break of light and air, an architectural biding of time.
Een onderbreking van licht en lucht, een architectonisch afwachten van de tijd.
In this respect, it is an unexpected welcome break.
Als men het zo bekijkt is Seattle een onverwachte, welkome onderbreking.
This protocol was renewed for a period of two months to avoid a break in fishing activities.
De verlenging beoogde vermijding van de onderbreking van de visserijactiviteiten.
break
volume_up
schaft {de} (rust)
break
break
break

Context sentences for "break" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd we have a slogan that the best thing a child can do with a toy is to break it.
Onze slogan is: het beste dat het kind met speelgoed kan doen, is het stukmaken.
EnglishIt is therefore quite natural that we should break down the barriers that exist.
Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij de bestaande barrières opheffen.
EnglishIt is also very clear that a break in current trends is vital, to put it mildly.
Dat er - op zijn zachtst gezegd - een trendbreuk moet komen, staat ook buiten kijf.
EnglishWe must strike a positive note if we are to try to break through the situation.
Willen we een doorbraak bereiken, dan moeten we een positieve boodschap uitdragen.
EnglishAs for you Liberals, you should break the spell and stand up for a liberal policy.
En u, liberalen, doorbreek de betovering en zet u in voor een liberaal beleid.
EnglishThat is something I deeply regret, but I will not break my promise to my electorate.
Dat betreur ik zeer, maar ik wil geen woordbreuk plegen tegenover mijn kiezers.
EnglishWithout this, there is a further risk that civil war will break out again.
Als dan niet gebeurt, is een weer oplaaien van de burgeroorlog niet uitgesloten.
EnglishThey do not break down, but accumulate in our bodies and in the whole food chain.
Zij worden niet afgebroken, maar hopen zich op in ons lichaam en de hele voedselketen.
EnglishAnd I guess that the question is, is it possible to break free from that mindset?
En ik denk dat de vraag is, is het mogelijk om ons te bevrijden van die ingesteldheid?
EnglishWe looked at a way to break up a parabola into individual petals that would track.
We zochten een manier om de paraboloïde in aparte, meevolgende bladen op te splitsen.
EnglishIt took time for life to break away from water, and it still beckons all the time.
Het leven had tijd nodig om los te komen van het water, en het wenkt nog voortdurend.
EnglishThe nomination procedure is underway and could be concluded before the summer break.
De lopende benoemingsprocedure zou nog voor het zomerreces kunnen worden afgesloten.
EnglishSo you go back into the room, and you break this thing to pieces, and you haul it away.
Dus ga je de kamer terug in, en je slaat dat ding in stukken en je sleept het weg.
EnglishThe joint review will take place after the summer break, presumably in September.
De gemeenschappelijke evaluatie vindt plaats na het zomerreces, vermoedelijk in september.
EnglishUnder your reforms you will break the link between production and subsidy.
Met uw hervormingen verbreekt u de koppeling tussen productie en subsidie.
EnglishStories can break the dignity of a people, but stories can also repair that broken dignity.
Of over die miljoenen andere Nigerianen die ondernemingen beginnen en soms falen,
EnglishWhen talking about those reasons, let's break down certain preconceptions.
Als we het hebben over deze redenen, moeten we wat vooroordelen tegengaan.
EnglishWe use words and communication to break out of it and to reach out to others.
We gebruiken woorden en communicatie om eruit te ontsnappen en anderen de hand te reiken.
EnglishThey want nothing more than for this Union to break down into a free trade area.
Die regeringen wensen dat de Unie tot een vrijhandelszone verwatert.
EnglishWe must break out of the tired debate on institutions and constitutions.
We moeten ons losmaken van het oude debat over instellingen en grondwetten.