"to break up" translation into Dutch

EN

"to break up" in Dutch

EN to break up
volume_up
{verb}

Context sentences for "to break up" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe looked at a way to break up a parabola into individual petals that would track.
We zochten een manier om de paraboloïde in aparte, meevolgende bladen op te splitsen.
EnglishThis sort of incident could have resulted in the break up of the European Union.
Een dergelijke crisis had zelfs de ineenstorting van de Europese Unie tot gevolg kunnen hebben.
EnglishThe intended objective of the content is to break up national constituencies.
Het uiteindelijke doel is de nationale kiesdistricten te doorbreken.
EnglishAnd you find other things, and you break that up, and you haul those away.
Je vindt andere dingen, je slaat die in stukken en je sleept die weg.
EnglishWhen the basis of the legal system is destroyed the structures break up one by one.
Als de basis voor rechtmatigheid wordt vernietigd, zullen de structuren een voor een verdwijnen.
EnglishThe near break-up of the European Union in connection with the war in Iraq is no accident.
Dat de Europese Unie dreigde uiteen te vallen naar aanleiding van de oorlog in Irak is geen toeval.
EnglishIt was really great when it started to break up all of the curatorial text.
Het was geweldig toen de museale context afbrokkelde.
EnglishIt shows how you make one holistic form, like the car industry, and then you break up what you need.
Het laat zien hoe je één holistische vorm maakt, zoals de auto-industrie, en dan neem je wat je nodig hebt.
EnglishThe major powers bear a huge part of the responsibility for the break-up of the former Yugoslavia.
De grootmachten zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor het uiteenvallen van het voormalige Joegoslavië.
EnglishTrying to break up the TV monopoly over premiership football has been a complete dog’ s breakfast.
De pogingen om het tv-monopolie op het voetbal van de Premier League te doorbreken, zijn volledig in de soep gelopen.
EnglishThe aim of the first approach must be to break up the vicious triangle linking victims, traffickers and clients.
Ten eerste dienen we de rampzalige driehoeksrelatie tussen slachtoffers, handel en klanten te doorbreken.
EnglishAnd like I said, we have those divorced friends who may secretly or subconsciously be trying to break us up.
Zoals ik al zei: we hebben gescheiden vrienden die ons in het geheim of onbewust proberen uit elkaar te laten gaan.
EnglishI mean, it really was starting to break up.
Ik bedoel, het was echt volkomen aan het verdwijnen.
EnglishIt is by no means the Commission’ s intention to break up or bring about the destruction of the labour market in any country.
Het is geenszins de intentie van de Commissie om waar dan ook arbeidsmarkten te verstoren of te vernietigen.
EnglishIt is these, rather than federalism or laws based on ethnic rights, that have led to the break-up of various entities.
Dit en niet het federalisme of het recht van nationale minderheden leiden tot de teloorgang van bepaalde structuren.
EnglishIt threatens to break up families.
Hierdoor kunnen gezinnen uit elkaar worden gehaald.
EnglishWe must not think that the European Union could break up into two groups, each with strengthened cooperation.
We moeten er niet aan denken dat de Europese Unie zou kunnen uiteenvallen in twee groepen, elk met een versterkte samenwerking.
EnglishIf the price of enlargement is the watering-down or even the break-up of the present Union, then it must not be paid.
Als uitholling of zelfs opheffing van de bestaande Unie de prijs van de uitbreiding wordt, dan mogen we die niet betalen.
EnglishMr President, the debates on what has happened since the break-up of Yugoslavia often adopt a rather high tone.
Mijnheer de Voorzitter, de discussies over de gebeurtenissen na het uiteenvallen van het voormalige Joegoslavië lopen vaak hoog op.
EnglishAnd the way they represent information is they break up that data into little pieces that are represented by pulses and different neurons.
Zij breken hun informatie op in kleine stukjes die worden vertegenwoordigd door pulsen en verschillende neuronen.