EN

to bring [brought|brought] {verb}

volume_up
It means "to bring forth what is within, to bring out potential."
Dat betekent: dat wat binnenin zit naar voren brengen, potentie naar buiten brengen.
Today's new means of communication bring with them new kinds of problems.
De moderne communicatiemiddelen brengen nieuwe soorten problemen met zich mee.
It was extremely difficult to bring the negotiations to a conclusion at all.
Het was buitengewoon moeilijk om de onderhandelingen tot een goed einde te brengen.
It is about being able to compare legal systems and bring about improvements.
Het gaat erom dat we rechtsstelsels kunnen vergelijken en dat we verbeteringen kunnen aanbrengen.
They will bring it and link it in.
Zij zullen ze aanbrengen en ze eraan koppelen.
Until recently, it seemed that in Germany magnetic levitation technology would bring about divisions in the rail network once again.
Tot voor kort leek het dat in Duitsland de magneetzweeftechniek opnieuw scheidingen in het spoorwegnet zou aanbrengen.
We'd like you to find it and bring it back to us.
We vragen je het te vinden en ons te bezorgen.
En deze stad nog meer leed bezorgen?
It can bring enormous benefits to the human race in general and increase prosperity for all of us.
Biotechnologie kan de mensheid in het algemeen geweldige voordelen brengen en ons allen een grotere welvaart bezorgen.
Secondly, the lateness of the proceedings: they have been brought, arbitrarily, a long time after the alleged offences were committed.
In de tweede plaats wil ik aanvoeren dat nu pas tot rechtsvervolging is overgegaan, op een willekeurig moment lang nadat de betreffende feiten hebben plaatsgevonden.
It brings useful detail and, lastly, gives particular importance to small operators.
In het verslag worden nuttige preciseringen aangevoerd en wordt, ten slotte, een bijzonder belang toegekend aan kleine exploitanten.
I should also add that the arguments brought yesterday for not having a repeat vote were not right either, in my opinion.
Overigens moet ik erbij zeggen dat de argumentatie die gisteren werd aangevoerd om niet opnieuw te stemmen wat mij betreft ook niet klopte.
If the ACP countries are in agreement amongst themselves, the ideas we bring will be important.
Als de ACS-landen het onderling eens zijn, zal de idee die wij aandragen van belang zijn.
Bring me other arguments if you wish, but do not come to me and claim that we are competing with smallscale Senegalese coastal fisheries.
U mag gerust andere argumenten komen aandragen maar kom hier niet beweren dat we de bescheiden Senegalese kustvisserij concurrentie aandoen.
We brought the only truly concrete item to that summit.
Wij hebben de enige echt concrete kwestie van deze Top aangedragen.

Context sentences for "to bring" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat we want to do is to bring the two parties together on the different points.
Wij willen proberen om de twee partijen op verschillende punten samen te brengen.
EnglishWe have started it and we are determined to bring it to a successful conclusion.
Wij zijn ermee begonnen en wij zijn vast van plan dit ook succesvol te beëindigen.
EnglishAfter all, we can not bring the dead – the children, the civilians – back to life.
We kunnen de doden - kinderen en burgers - immers niet opnieuw tot leven wekken.
EnglishAnd the precise aim of our amendments is to bring us closer to a final agreement.
Met onze amendementen willen wij dichter in de buurt komen van een eindakkoord.
EnglishOn the other hand, monetary policy cannot bring down long term interest rates.
De langetermijnrente kan het monetair beleid daarentegen niet in de hand houden.
EnglishWe need to exert parliamentary pressure to bring about the necessary reforms.
We moeten parlementaire druk uitoefenen om de nodige hervormingen te realiseren.
EnglishWhen he took up his post, Mr Prodi promised to bring this situation to an end.
De heer Prodi beloofde bij zijn aantreden een einde aan deze situatie te maken.
EnglishLet us put together a coalition to bring the matter before the Court of Justice.
Laat ons een coalitie vormen die deze zaak voorlegt aan het Hof van Justitie.
EnglishLet us bring the moderate parties round the table and isolate the extremists.
Laat ons de gematigde krachten rond de tafel brengen en de extremisten isoleren.
EnglishIt does not, however, bring a complete end to divisions within our continent.
Daarmee is echter nog geen einde gekomen aan alle verdeeldheid op ons continent.
EnglishNeighbouring ASEAN countries need to do more to bring about change in Burma.
De ASEAN-buurlanden moeten meer doen om verandering in Birma te bewerkstelligen.
EnglishEurope needs a breath of fresh air to bring it greater transparency and democracy.
Er moet in Europa een frisse wind van transparantie en democratie gaan waaien.
EnglishWe must do all we can to bring about a society in which we can all live together.
Wij moeten al het mogelijke doen om een samenleving op te bouwen voor ons allemaal.
EnglishThe Commission was mandated at Luxembourg to bring forward legislative proposals.
In Luxemburg kreeg de Commissie het mandaat om wetgevingsvoorstellen te formuleren.
EnglishThe honourable Member is absolutely right to bring that to the Council's attention.
De geachte afgevaardigde brengt dit zeer terecht onder de aandacht van de Raad.
EnglishMass-scale political strikes regularly bring life in Bangladesh to a standstill.
Regelmatig brengen massale politieke stakingen het leven in Bangladesh tot stilstand.
EnglishI should just like to bring up a few other small points, small in a certain sense.
Ik wil het nog even hebben over een paar kleine andere punten, klein in zekere zin.
EnglishIt is not possible to bring about change in Turkey by giving money to the government.
Veranderingen in Turkije worden niet bereikt door geld te geven aan de regering.
EnglishWill he bring forward to this Parliament plans to do more work in that area?
Gaat hij dit Parlement plannen voorleggen voor meer activiteiten op dat gebied?
EnglishHopefully the Florence Summit will bring an end to this unfortunate episode.
Hopelijk zal de Top van Florence een einde maken aan deze onfortuinlijke episode.
Other dictionary words