EN broken
volume_up
{adjective}

broken
The culture that got broken by the fine stayed broken when the fine was removed.
De cultuur die gebroken was door de boete bleef gebroken toen er geen boete meer was.
People's limbs, they reported, looked like broken broomsticks.
De ledematen van mensen, zo meldden zij, zagen eruit als gebroken bezemstelen.
On arriving at the abattoir, one in three have broken feet.
Eenmaal bij de slachterij aangekomen heeft één op de drie kippen gebroken poten.
broken (also: damaged)
volume_up
stuk {adj.}
Every conceivable form of infrastructure had broken down.
Elke denkbare vorm van infrastructuur was stuk.
And of course, it's your stuff if it's broken.
En natuurlijk: het is van jou als het stuk is.
Misschien zijn de machines wel stuk.
broken (also: damaged)
volume_up
kapot {adj.}
So I think it should be really, really clear that our system is broken.
Ik denk dus dat het heel erg duidelijk moet zijn dat ons systeem kapot is.
My stomach was proof that I had failed, that it had failed me, that it was broken.
Mijn buik was bewijs dat ik had gefaald, dat hij me had laten vallen, dat ik kapot was.
The way we think, the way we behave, our operating system of behaving is broken.
Onze manier van denken, van zich gedragen, ons operating system is kapot.
broken (also: damaged)
volume_up
kaduuk {adj.}
De inspiratie is kaduuk.
De Grondwet is kaduuk.
De begroting is kaduuk.
broken (also: broken down, damaged, faulty)
volume_up
defect {adj.}
Well, in education we are endeavouring to prevent our cultural knowledge from travelling beyond the border and the result is clearly a broken and fragmented project.
Bij het onderwijs pretenderen wij echter dat onze culturele kennis niet verder dan de grens kan vliegen, maar dat betekent natuurlijk wel een defect en versnipperd onderwijsproject.
broken (also: damaged)

Context sentences for "broken" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis summer, the records for ozone pollution have been broken in all Member States.
Van de zomer hebben de ozonconcentraties in alle lidstaten recordwaarden bereikt.
EnglishA link of confidence between the political class and its people has been broken.
De vertrouwensband die tussen de politieke klasse en het volk bestond gaat verloren.
EnglishAnd a few smashes later, the snail is broken open, and he's got a good dinner.
Een paar knallen later is de slak opengebroken en heeft hij een goed maaltje.
EnglishOften the legal system is broken down so you can't even get access to land.
Vaak is het rechtssysteem ingestort en dus krijg je niet eens toegang tot land.
EnglishIt means quite simply that the EU's chain of legitimacy has long since been broken.
Dat betekent immers dat de legitimiteitsketen van de EU al lang is verbroken.
EnglishOtherwise this principle would be broken and procedural convenience would take priority.
Anders zou dit beginsel tenietgedaan worden en zou het gemak voorrang genieten.
EnglishI want you to imagine, right now, a broken relationship from many years ago.
Ik wil dat je je nu een verbroken relatie herinnert van vele jaren geleden.
EnglishThis agreement has now been broken, and already the USA has protested to the EU.
Deze afspraak wordt nu met de voeten getreden en de VS hebben bij de EU al geprotesteerd.
EnglishI would like to emphasise that the negotiations have certainly not broken down.
Ik onderstreep dat de onderhandelingen helemaal niet in het slop zitten.
EnglishIt was a terrible tragedy that violence should have broken out again in January.
Het was een ware tragedie dat tijdens die dagen van januari het geweld opnieuw losbarstte.
EnglishFurthermore, standards alone are never enough because standards can be broken.
Bovendien zijn normen alleen niet voldoende, want met normen kan de hand worden gelicht.
EnglishFollowing the war, Iraq is a country in which the entire social fabric has broken down.
Het naoorlogse Irak is een land waar het gehele sociale weefsel verloren is gegaan.
EnglishThis new thinking has now broken with the thinking of the Protocol on the institutions.
Ook het uitgangspunt van het protocol over de instellingen is daardoor achterhaald.
EnglishThe gulf is still wide, although certain historical taboos have been broken.
De kloof is weliswaar groot gebleven, maar bepaalde historische taboes zijn doorbroken.
EnglishReform is no use anymore, because that's simply improving a broken model.
Hervorming voldoet niet meer, omdat ze dan een onjuist model proberen te verbeteren.
EnglishPerhaps we ourselves do not realise that a number of taboos have recently been broken.
Mogelijk beseffen wij zelf niet dat onlangs diverse taboes zijn doorbroken.
EnglishOver the last few decades these hindrances seem to have been broken through.
De laatste tientallen jaren lijken deze belemmeringen te zijn doorbroken.
EnglishIf this Commission proposal is adopted, this promise will be broken.
Als dit voorstel van de Commissie wordt goedgekeurd wordt die belofte verbroken.
EnglishIt is of fundamental importance that the silence around this taboo subject is broken.
Het is van fundamenteel belang dat de stilte rond dit taboe-onderwerp doorbroken wordt.
EnglishStories can break the dignity of a people, but stories can also repair that broken dignity.
Of over die miljoenen andere Nigerianen die ondernemingen beginnen en soms falen,